Svetová rada cirkví združuje 345 kresťanských cirkví z vyše 110 krajín, čo predstavuje asi 500 miliónov kresťanov. Rímskokatolícka cirkev nie je jej členom – má len štatút pozorovateľa. V roku 1993 vznikla Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike (v nadväznosti na Ekumenickú radu cirkví v Československu z roku 1955). 
Viac: www.oikoumene.org

Konferencia európskych cirkví združuje asi 125 cirkví (pravoslávne, reformované, anglikánske, metodistické, starokatolícke a letničné). Kladie si za cieľ vytvárať priestor pre ekumenickú spoluprácu svojich členských cirkví, najmä prostredníctvom práce komisií a rozvíja kontakty s ďalšími ekumenickými organizáciami, napríklad so Svetovou radou cirkví. ECAV na Slovensku je signatárom Leuenberskej konkordie. 

Viac: www.ceceurope.org.org

Spoločenstvo protestantských cirkví v Európe je zastrešujúca organizácia protestantských cirkví. Patrí sem 95 luteránskych, reformovaných, metodistických a spojených cirkví z vyše tridsiatich európskych krajín, čo predstavuje asi 50 miliónov protestantov. Za svoju existenciu vďačí Leuenberskej konkordii z roku 1973. Viac: https://www.leuenberg.eu

Ekumenická rada cirkví v Slovenskej republike je spoločenstvo cirkví, ktoré vyznávajú Pána Ježiša Krista ako Spasiteľa a Hlavu Cirkvi. Svoj spoločný vieroučný základ vidia v Písme svätom a ekumenických vyznaniach (Apoštolskom, Nicejskom a Athanáziovom). Svojou činnosťou sa snažia spoločne i jednotlivo osláviť vo svete Boha Otca, Syna  i Ducha Svätého. 
Viac: www.ekumena.sk

Ekumenická pastoračná služba v Ozbrojených silách a Ozbrojených zboroch SR
Viac: https://www.ustreps.sk/

Ekumenický výbor ECAV
Viac: Ekumenický výbor