Podmienky čerpania finančného príspevku za objednaný HW zo strany 
používateľov HVPS ECAV

Používateľ, ktorý sa rozhodol objednať si zariadenie musí pre použitie programu čerpania spĺňať nasledujúce podmienky:

  1. Nárok na čerpanie finančného príspevku majú len zamestnanci ECAV, zamestnanci dištriktov a tiež zapojené cirkevné zbory na jedno zariadenie za CZ (*za určitých okolností, pri splnení podmienok), pričom musia mať aktivovaný jeden z balíčkov paušálov ECAV Európa, ECAV Slovensko, ECAV Junior alebo ECAV Hlas. Používatelia, ktorí majú aktivovaný paušál ECAV Fér nemajú nárok na tento finančný príspevok.

  2. Finančný príspevok na jedno zariadenie činí sumu 276 Eur s DPH pre používateľa s aktivovaným balíčkom ECAV Európa alebo ECAV Slovensko a 156 Eur s DPH pre používateľa s aktivovaným balíčkom ECAV Junior alebo ECAV Hlas.

  3. Finančný príspevok môže každý používateľ ktorého sa to týka čerpať opätovne po uplynutí roka a pol (18 mesiacov) od dátumu poslednej objednávky zariadenia (dátum je uvedený na faktúre od zariadenia). *Ak je používateľ zapojený v HVPS ako fyzická osoba a zároveň je s iným telefónnym číslom zapojený aj v rámci svojho cirkevného zboru za organizáciu, tak takýto používateľ má možnosť čerpať finančný príspevok len za jedno svoje telefónne číslo (buď za seba alebo za CZ) v období 18 mesiacov. 

  4. Používateľ s väčším počtom telefónnych čísiel môže tento finančný príspevok využiť len v rámci jedného telefónneho čísla. Na ďalšie telefónne čísla sa už tento finančný príspevok nevzťahuje. Cirkevné zbory majú zároveň nárok využiť finančný príspevok len na 1 zariadenie a to aj v prípade, že majú za svoju organizáciu zapojených viac telefónnych čísiel.

  5. Finančný príspevok sa vzťahuje len na jedno zariadenie z ponuky O2. Zariadenia nie je možné kombinovať. Každé ďalšie zariadenie Vám bude účtované samostatne a nebude sa naň vzťahovať finančný príspevok.

  6. Finančný príspevok sa vzťahuje na všetky zariadenia, ktoré sú v danom čase v ponuke O2 (nie len na mobilné telefóny). Väčšinou sa to ale netýka zariadení z tzv. „príležitostných akčných ponúk“, ktoré súvisia s nejakým obdobím Vianocami, Valentínom a podobne, ktoré sú určené len pre rezidentných zákazníkov O2.

  7. V prípade objednávky zariadenia s vyššou cenovkou, ako je suma finančného príspevku, bude zo mzdy zamestnanca v nasledujúcom vyúčtovacom období okrem spotreby za minulý mesiac strhnutá aj zbytková suma objednaného zariadenia. V prípade dištriktu alebo cirkevného zboru bude táto zbytková suma objednaného zariadenia zarátaná vo vyúčtovacom liste k spotrebe v nasledujúcom vyúčtovacom období.

  8. V prípade objednávky zariadenia v nižšej hodnote, ako je suma finančného príspevku, zvyšok z tejto sumy automaticky prepadne v prospech ECAV.

  9. V prípade rozviazania pracovného pomeru pred uplynutím 18 mesiacov od zakúpenia nového zariadenia je zamestnanec ECAV alebo zamestnanec dištriktu povinný alikvotnú zostávajúcu čiastku ECAV vrátiť.
*ECAV si vyhradzuje právo upraviť výšku finančného príspevku na nové zariadenie pre zamestnancov ECAV v prípade zmeny podmienok u poskytovateľa služby O2 Business Services na základe zmluvy alebo dodatku k zmluve.
 
Postup pri objednávke zariadenia s využitím finančného príspevku

Používatelia, ktorí spĺňajú všetky podmienky pre poskytnutie finančného príspevku si môžu vybrať zariadenie z aktuálnej ponuky „Telefóny a zariadenia“ na stránke O2.

Po výbere zariadenia je potrebné toto zariadenie nahlásiť správcovi HVPS ECAV, vyplniť kontaktné údaje pre prevzatie zariadenia a vyplnený dokument odoslať na emailovú adresu hvps@ecav.sk. Na to Vám poslúži dokument Objednanie zariadenia.pdf.

Pri objednávke zariadenia na cirkevný zbor je potrebné doložiť ešte dokument Čestné prehlásenie pri objednávke HW za CZ.pdf.

Správca HVPS následne overí dostupnosť tohto zariadenia u partnera O2 Business Services a v prípade dostupnosti rovno vytvorí objednávku tohto zariadenia podľa zadaných údajov od zákazníka.