Všetky nedele a ďalšie sviatky v priebehu jedného roka tvoria CIRKEVNÝ ROK a postupne predstavujú celú cestu spásy, ktorá vyplýva zo života a diela Pána Ježiša Krista. Cirkevný rok sa začína prvou adventnou nedeľou (je to posledná nedeľa v novembri alebo prvá v decembri) a končí sa poslednou nedeľou po Svätej Trojici.  


Cirkevný rok sa delí na dve časti:

1.    Slávnostná časť cirkevného roka
2.    Bezslávnostná časť cirkevného roka


Slávnostná časť cirkevného roka

Vianočné obdobie:

• štyri adventné nedele
• Štedrý večer (24. 12.)
• 1. slávnosť vianočná (25. 12.) – pamiatka narodenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť vianočná (26. 12.) – spomienka na mučeníka diakona Štefana
• koniec občianskeho roku – Silvester, ďakovné služby Božie
• Nový rok (1. 1.) – 8. deň po sviatku narodenia Pána; vtedy dostal meno Ježiš; prosíme o Božie požehnanie na nový rok
• Zjavenie Krista Pána mudrcom (6. 1.) – posledný vianočný sviatok;
nasledujú nedele po Zjavení

Veľkonočné obdobie:

• šesť pôstnych nediel
• Smrtná nedeľa (piata pôstna nedeľa)
• Kvetná nedeľa (šiesta nedeľa) – začína sa Tichý alebo Veľký týždeň
• Zelený štvrtok – posledná večera Pána Ježiša s učeníkmi, keď Pán Ježiš ustanovil sviatosť Večere Pánovej
• Veľký piatok – deň utrpenia a smrti Pána Ježiša
• 1. slávnosť veľkonočná – deň vzkriesenia Pána Ježiša Krista
• 2. slávnosť veľkonočná
• päť nedieľ po Veľkej noci

Svätodušné obdobie:

• Vstúpenie Krista Pána na nebo – 40. deň po Vzkriesení
• 1. slávnosť svätodušná – na 50. deň po Veľkej noci – Zoslanie Ducha Svätého; vznik kresťanskej cirkvi
• 2. slávnosť svätodušná
• Sviatok Svätej Trojice – oslava Trojjediného Pána Boha


Bezslávnostná časť cirkevného roka

– nie sú v nej slávnostné obdobia, ale svätia sa sviatočné nedele a pamätné dni:

• nedele po Svätej Trojici
• Sviatok apoštolov Petra a Pavla – 29. júna
• Sviatok slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda – 5. júla
• Pamätný deň upálenia Majstra Jána Husa roku 1415 – 6. júla
• Kajúca nedeľa – spomienka na skazu mesta Jeruzalem
• Poďakovanie za úrody zeme
• Pamiatka reformácie – 31. októbra
• Pamiatka zosnulých – 2. novembra