Homiletický časopis Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

Vychádza od roku 1952. Do roku 2015 bol prílohou Cirkev ných listov. Od
roku 2016 vychádzal ako samostatná pracovná príručka pre duchovných ECAV
na Slovensku. Od leta 2019 vychádza elektronicky.

Vydáva: Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku,
Palisády 46, Bratislava
IČO: 00179 213

Adresa redakcie: Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, P. O. BOX
289, 810 00 Bratislava; tel.: 0918 828 010, misia@ecav.sk

Kontakt: sluzbaslova@ecav.sk 0918 828 010

Šéfredaktor: Štefan Kiss

Členovia redakcie: Simona Devečková, Jana Nunvářová, Zuzana Poláková,
Boris Mišina

Periodicita vydania: štvrťročne

Službu slova si môžete zabezpečiť e-mailom na adrese sluzbaslova@ecav.sk. Napíšte, že máte záujem o Službu slova a zašlite milodar v minimálnej výške 10 € na číslo účtu SK55 0200 0000 0013 6875 6257 s použitím variabilného symbolu 663085.

ISSN 2729-787X