Konferencia o Leuenberskej konkordii

Konferencia o Leuenberskej konkordii

         Pozývame Vás na medzinárodnú konferenciu „Leuenberská konkordia v multikultúrnom a multireligióznom kontexte“, ktorá sa uskutoční na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave dňa 04. septembra 2023. 

         Pred 50 rokmi podpísali protestantské cirkvi v Európe dohodu o širšej vzájomnej teologickej a praktickej spolupráci. Táto významná dohoda je známa pod názvom Leuenberská konkordia. Jednými z najvýznamnejších článkov dohody sú účasti na spoločenstve svätej Večere Pánovej a vzájomné uznávanie ordinácie duchovných." . Ako nám pomohla táto dohoda? Posilnilo to naše cirkvi v našich úlohách? Pomohlo nám to v našich spoločných misijných výzvach v našej krajine? Aké staré a nové možnosti by sme pri našich hľadaniach duchovnej a organizačnej jednoty mohli v budúcnosti využiť?

         Náš svet je plný výziev v duchovnej a organizačnej oblasti. Spolupráca je imperatívom dňa. V období pandemických obmedzení sa situácia významne zmenila. Hľadali sme nové spôsoby vynútené okolnosťami. Po ustálení pomerov po pandémii by bolo možné vrátiť sa do kostolov, modlitební, k osobným stretnutiam a hľadať nové možnosti účinnej spolupráce. Aké sú naše skúsenosti a nádeje? Vieme sa vzájomne obohatiť a povzbudiť? 
Organizátori konferencie: EBF UK a Ekumenický výbor ECAV pozývajú k odborným pohľadom, ale tiež k praktickým podobám spolupráce v spoločnej ekumenickej službe.

Konferencia účastníkom ponúka 3 paralelné línie: 
  • pre teológov s akademickými záujmami,
  • pre predstaviteľov cirkevných zborov a cirkví z radov ordinovaných a neordinovaných, 
  • pre mládež.
          Úvodná prednáška zaznie od významného ekumenického teológa, Prof. Tamckeho z Univerzity v Göttingene, ktorá následne v akademickej časti spustí pásmo 8 prednášok (prednášky s prekladom do slovenského jazyka). Pastorálna a prakticky zameraná časť pozostáva z troch blokov seminárov na aktuálne témy. Časť pre mládež je zložená z ďalších troch blokov aktuálnych tém a úloh. Účastníci si môžu slobodne vyberať z paralelne ponúkaných aktivít na základe vlastných záujmov a preferencií. Súčasťou medzinárodnej konferencie bude predstavenie slovenského prekladu Leuenberskej konkordie. 

         Deň osláv 50. výročia Leuenberskej konkordie zavŕšia ekumenické služby Božie s Večerou Pánovou v Aule EBF UK a slávnostná recepcia v priestoroch EBF UK.

Účastnícky poplatok je 10 Eur (v cene je registračný balíček, občerstvenie, obed a recepcia). Pre študentov teológie do 25 rokov je registrácia zdarma.

Prosíme Vás, aby ste svoj záujem registrovať sa na medzinárodnú konferenciu oznámili u brata spirituála EBF UK, Mgr. Ivana Belánjiho, PhD, do 31. júla 2023 e-mailom na adresu ivan.belanji@uniba.sk alebo telefonicky na číslo 02/9020 9102.

Booklet SK_Leuenberg_EBF UK.pdf
Booklet EN_Leuenberg_ELTF CU.pdf