Ekumenický výbor zasadal v Kežmarku

Ekumenický výbor zasadal v Kežmarku

Členky a členovia Ekumenického výboru sa v pondelok 11.3.2024 stretli v priestoroch kežmarského lýcea na svojom prvom tohtoročnom zasadnutí. Zasadnutie sa začalo neformálnym stretnutím už v predvečer, v nedeľu 10.3.2024, kde časť výboru obsahovo aj formálne, pod vedením predsedníčky Evy Guldanovej pripravila rokovanie. Miesto mali aj vnútorné veci a vzťahy, ktorých zdieľanie a diskusia významne prispeli ku povzbudeniu a novému impulzu k práci.

V deň zasadnutia prechádzali účastníci bohatým programom, ktorý moderovala Magdaléna Činčurová. Zúčastnili sa ho okrem predsedníčky a moderátorky ďalší štyria členovia: Ivan Lukáč, Dušan Havrila, Milan Bartko a Oľga Kaňuchová.   

Stretnutie Božím slovom a modlitbou otvoril Dušan Havrila.  Navrhovali sa noví členovia na miesto tých, čo sa práce vzdali.  Hodnotil sa Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý prebiehal online a to každý večer od 18. do 25.1.2024 v doméne ZOOM. Podujatie malo svojich stálych sledovateľov zo všetkých krajov Slovenska a z viac ako štyroch kresťanských cirkví. Zbierka pre Burkinu Faso, ktorá bola počas Týždňa modlitieb vyhlásená, ukázala štedrosť darcov. Vyzbierali sme viac ako dvetisíc Eur. Brat generálny biskup Ivan Eľko sa osobne zúčastnil väčšiny týchto online stretnutí.

Na zasadnutí výboru bol brat generálny biskup s nami od začiatku až do záveru, čím významne podporil zasadnutie, povzbudil členov a explicitne vyzdvihol prácu výboru, ktorú vníma ako inšpiračnú, ale aj aktualizujúcu významné svetové dohody do nášho kontextu. V tomto duchu sa vyzdvihli nasledujúce podujatia: Konferencia o Leuenberskej konkordii, ktorá prebehla na EBF UK v septembri minulého roku, konferencia o spoločnej dohode o uznávaní krstu, ktorá bola v online priestore v roku 2021 a nanovo zviditeľnila túto významnú slovenskú ekumenickú dohodu, ktorá zbiera svoje ovocie už viac ako 20 rokov. Bez iniciatívy predsedníčky Guldanovej a jej tímu by, podľa prítomných, tieto významné výročia zrejme neboli pripomenuté.   

Za významnú a úspešnú aktivitu označili členovia aj Ekumenickú duchovnú obnovu, ktorá mala svoj nultý ročník v roku 2022 a v októbri 2023 sa rozšírila aj na pracovníkov v cirkvi z rôznych konfesijných spoločenstiev, ktorí strávili takmer 4 dni spoločne pri kontemplácii a akcii v Herľanoch. Bolo to skonkrétnenie výzvy pápeža Františka, s ktorou sa pri návšteve Slovenska obrátil na predstaviteľov cirkví združených v Ekumenickej rade cirkví v SR. Prial si, aby cirkvi spolu vedeli byť pri modlitbách a akcii (spoločná humanitárna pomoc ľuďom v akejkoľvek núdzi).  

Predsedníčka Guldanová vyjadrila radosť z úspešného ekumenického workshopu, ktorý viedla spolu s katolíckym kňazom Ľudovítom Pokojným z Bratislavy, ktorý je predsedom Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy. Priblížili evanjelickým a katolíckym farárom Bratislavského seniorátu vývoj konvergencie Katolíckej a Evanjelickej cirkvi v oblasti slávenia Večere Pánovej/Eucharistie. Ich pôsobenie bolo ocenené záujmom a pozvaním na ďalšie takéto vzdelávanie na pôde Západného dištriktu ECAV a Zvolenského seniorátu.

Počas obeda sa zasadnutie prelomilo do časti významnej pre spoluprácu medzi Rímskokatolíckou, Gréckokatolíckou a Evanjelickou cirkvou na pôde Spišskej diecézy. Členky a členovia výboru sa zoznámili so zástupcami spišskej ekumény. Pri obedňajšom stole nás svojou prítomnosťou poctili nový kežmarský dekan Dr. Martin Majda, kežmarský gréckokatolícky duchovný otec Dominik Petrík, a tiež nový diecézny biskup profesor František Trstenský. Miestnych evanjelikov reprezentoval domáci evanjelický zborový farár a senior Roman Porubän.

V poobedňajšej časti programu sa k nim pripojili dištriktuálni biskupi ECAV, Peter Mihoč a Ján Hroboň.  Jednanie dosiahlo svoj vrchol v plánovaní spoločných aktivít, konkrétne ďalšieho ročníka Ekumenickej duchovnej obnovy, naplánovanej na 16.-19. októbra 2024 do Nitry, a spoločného slávenia 25. výročia Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. Jeho centrálnym podujatím bude ekumenická konferencia s medzinárodnou účasťou, ktorá sa bude konať 11. novembra 2024 na Teologickej fakulte KU v Košiciach. Jej hlavným rečníkom bude prominentný ekumenik Mons. John A. Radano, PhD, ktorý dlhé roky pôsobil v ústrednej pozícii na Pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov.  Členovia Ekumenického výboru zároveň ponúkajú v tomto roku 25. výročia jedného z najzásadnejších ekumenických dokumentov Seniorátnym pastorálnym konferenciám v celej ECAV prezentáciu na tému ekumenického chápania učenia o ospravedlnení.

Ekumenickí partneri vyložili na stôl aj náročné témy, ako perspektívu spoločného znenia základných kresťanských textov, ako Otčenáš, Apostolikum a malá Glória, a takisto aj tému ekumenických sobášov. Tieto témy vnímali ako veľmi relevantné, ale uvedomili si tiež aj ich náročnosť vzhľadom na predpokladanú nejednotnosť v radoch vlastných. Biskup Spišskej diecézy navrhol, že dobrým začiatkom by bola spoločná konferencia alebo duchovné podujatie na tému Modlitby Pánovej v zmysle jej výkladu, významu a užívania v našich spiritualitách.

Všetci prítomní vnímali stretnutie ako produktívne a povzbudzujúce. Hlavným dôvodom bol efektívny priebeh celého stretnutia, ale aj nemálo významný fakt, že Ekumenický výbor, na úrovni Bratislavskej, Žilinskej, Košickej, a teraz už aj Spišskej diecézy našiel otvorené dvere pre angažovanú a nadšenú ekumenickú spoluprácu.

Veľká vďaka patrí hosťujúcemu seniorovi a farárovi Romanovi Porubänovi a tímu z jeho cirkevného zboru, ktorý výnimočným a štedrým spôsobom prejavil pohostinnosť voči účastníkom zasadnutia.  Veľká vďaka patrí až štyrom biskupom, ktorí si na stretnutie vyhradili čas vo svojom náročnom programe. Neboli iba čestnými hosťami, ale kľúčovými účastníkmi, ktorí dali víziám o spolupráci konkrétnu podobu a váhu.

Galéria k článku

Olinka Kaňuchová