Správa zo šiesteho stretnutia Ekumenického výboru ECAV

Správa zo šiesteho stretnutia Ekumenického výboru ECAV

„Kristova láska hýbe svet k zmiereniu a jednote“ – Ekumenický výbor plánoval aktivity na tento rok na tému VZ SRC

Šieste stretnutie Ekumenického výboru ECAV sa konalo online v pondelok 14.3.2022.

Na stretnutí sa zúčastnilo päť členov EV. Stretnutie viedol Dušan Havrila. Úvodnú pobožnosť si pripravila Anna Činčuráková Tipulová a zamysleli sme sa spoločne nad textom zo Zjavenia Jána 2,3-5: „si trpezlivý, znášal si mnoho pre moje meno a neustal si. Mám však proti tebe, že si opustil svoju prvú lásku. Spamätaj sa, odkiaľ si odpadol, kajaj sa a rob prvotné skutky!“ A počuli sme, že práve tieto slová zo Zjavenia Jána nás majú sprevádzať pôstom, lebo nám pripomínajú, že sa musíme v prvom rade vrátiť ku svojej prvej láske. Každý z nás si určite spomenie na moment, keď si uvedomil Pána Boha vo svojom živote a možno sa nám to spája s prvotným entuziazmom a zapálenosťou, ale postupom času to opadá, spolu s narastajúcimi povinnosťami. Síce slúžime a vieme, že Pána Boha máme v srdci, ale veľa krát tomu niečo chýba. Preto ak chceme aj v tejto dobe ako cirkev slúžiť v jednote tomuto svetu, tak sa musíme každý z nás vrátiť naspäť k Ježišovi Kristovi. Taktiež sa máme kajať a výjsť z našej stereotypnej viery a máme konať skutky, ktoré budú z lásky voči Bohu a voči ľuďom. A v tejto chvíli, ako cirkev, bez ohľadu na denomináciu, vnímame, že je našou urgentnou úlohou pomáhať trpiacim, tým, ktorí sú postihnutí vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Po úvodnom zamyslení a modlitbe bol členmi schválený program zasadnutia a bola zvolená zapisovateľka Magdaléna Činčurová. Na začiatok bol čas na zdieľanie, kde sa taktiež spomenula téma Ukrajina a to, ako sa nás táto téma dotýka. Na základe programu sme sa venovali zápisnici a úlohám, ktoré si výbor dal, a zhodnotili, ktoré boli splnené a ktoré sú ešte stále v procese realizácie.

Dôležitou tému bolo hodnotenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Ekumenický výbor počas neho pripravil na každý deň večerné online zamyslenia a modlitby na témy z materiálov, ktoré na tento rok pripravila Rada cirkví Blízkeho východu. Usporiadali sme tiež zbierku pre kresťanov na Blízkom východe. Aktivity EV počas tohto týždňa boli zhodnotené veľmi pozitívne a viedli k diskusii o tom, ako by mohol tento týždeň vyzerať v budúcnosti.

Neskôr sa diskutovalo o plánovaných aktivitách na tému blížiaceho sa valného zhromaždenia Svetovej rady cirkví (plánované je na jeseň tohto roku) „Kristova láska hýbe svet k zmiereniu a jednote“. V rámci tejto témy Eva Chalupková predložila svoj návrh – Ekumenické stretnutie mládeží na Slovensku. Taktiež bola spomenutá téma online biblických hodín, ktoré pripravila Svetová rada cirkví na rôzne časti cirkevného roka, a ktoré by sme chceli ponúknuť kresťanom na Slovensku.

Jednou z posledných tém bola otázka spôsobu doplnenia členstva Ekumenického výboru vzhľadom na to, že prof. Michal Valčo rezignoval na svoje členstvo vo výbore, a tiež spoločná aktivita v lete a to Ekumenická duchovná obnova pre členov Ekumenického výboru a členov Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy. Takúto spoločnú ekumenickú duchovnú obnovu by sme potom v budúcnosti chceli ponúknuť aj širokej kresťanskej verejnosti.

Na záver sa pomodlila Eva Chalupková a Dušan Havrila spolu s Evou Guldanovou poďakovali za účasť.