●  Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR 
(Ústredie EPS v OS SR a OZ SR)
Sídlo: Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava
Administratívna adresa: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
e-mail: ustreps@mil.sk
 
Generálny duchovný OS a OZ SR: plk. Mgr. Viktor SABO, PhD.; 
Telefón: +421 960 317 610
Mobilný telefón: +421 903 824 594, 
e-mail: generalnyduchovny@mil.sk

Riaditeľ kancelárie Ústredia EPS v OS SR a OZ SR: Dekan-riaditeľ kancelárie:           
mjr. ThDr. Dávid VARGAEŠTOK
Telefón: +421 960 317 615
Mobilný telefón: +421 903 480 413
e-mail: david.vargaestok@mil.sk

Vedúci starší dôstojník - špecialista/diakon: por. Mgr. Lucia MARTONOVÁ
Telefón: +421 960 317 611
e-mail: lucia.martonova@mil.sk

Diakon: npor. Mgr. Filip CHYBA
Telefón: +421 960 317 620
e-mail: filip.chyba@mil.sk

Samostatný referent: Miroslava IVANČOVÁ
Telefón: +421 960 317 621
e-mail: ustreps@gmail.com

Správa Ústredia EPS v OS SR a OZ SR
Riaditeľ správy: Ing. Milan GAJDOŠ
Telefón: +421 960 317 612
Mobilný telefón: +421 903 824 593
e-mail: milan.gajdos@mod.gov.sk

Odborný referent: Nikola BENE
Telefón: +421 960 317 620
e-mail: nikola.bene@mil.sk 

Samostatný referent: Ján BENKA
Telefón: +421 960 317 621
Mobilný telefón: +421 903 824 595
e-mail: jan.benka@mil.sk
 
ÚRAD EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY OS SR
Sídlo a adresa: Námestie generála Viesta 2, 832 47 Bratislava
Riaditeľ: mjr. Mgr. Simon CZAP
Telefón: +421 960 304 070, +421 903 824 714 
e-mail: simon.czap@mil.sk
 
ÚRAD EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY MV SR
Sídlo a adresa: Pribinova 2,812 72 Bratislava
e-mail: ueps@minv.sk
Riaditeľ: plk. Mgr. Milan PETRULA
Telefón: +421 961 0 44 513
Mobilný telefón: +421 915 996 861
e-mail: milan.petrula@minv.sk
 
ÚRAD EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBY GENERÁLNEHO RIADITEĽSTVA ZVJS SR
Adresa: Šagátová 1, 813 04  Bratislava
Riaditeľ- starší duchovný: pplk. Mgr. Ján ŠEFČÍK
Telefón: +421 2 208 31 690
Mobilný telefón: +421 917 494 187
e-mail: sefcikj@zvjs.sk
 
EVANJELICKÍ DUCHOVNÍ V EKUMENICKEJ PASTORAČNEJ SLUŽBE V OS A OZ SR:
  • plk. Mgr. Viktor SABO, PhD. - generálny duchovný OS a OZ SR, telefón: 0960 317 610, mobilný telefón: 0903 824 594, generalnyduchovny@mil.sk
  • plk. Mgr. Milan PETRULA – riaditeľ Úradu EPS MV SR, 0915 996 861, milan.petrula@minv.sk
  • kpt. Mgr. Milan BARTKO – policajný duchovný, Akadémia Policajného zborutelefón: 0961 0 57 153, mobilný telefón: 0917 198 672, e-mail: milan.bartko@minv.sk
  • mjr. Mgr. Matúš VONGREJ – policajný duchovný, Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove, telefón: 0961 80 6017, mobilný telefón: 0907 742 302, e-mail: matus.vongrej@minv.sk
  • mjr. Mgr. Ján PACIGA, PhD. – policajný duchovný, Okresné riaditeľstvo PZ Liptovský Mikuláš, telefón: 0961 456 015, mobilný telefón: 0907 935 084, e-mail: jan.paciga@minv.sk
  • mjr. Mgr. Júlia ŠTOFANOVÁ – policajná duchovná, Okresné riaditeľstvo PZ Senica, telefón: 0961 156 015, mobilný telefón: 0915 985 276, e-mail: julia.stofanova@minv.sk
  • por. Mgr. Katarína ZAŤKOVÁ – dekan, Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen, telefón: 0960 464 121, e-mail: katarina.zatkova@mil.sk
  • kpt. Mgr. Ondrej RIŠIAŇ, PhD. – dekan, Veliteľstvo pozemných síl Trenčín, telefón: 0960 338 024, mobilný telefón: 0903 820 624, e-mail: ondrej.risian@mil.sk
  • mjr. Mgr. Ľubomír KORDOŠ – dekan, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš, telefón: 0960 422 421, mobilný telefón: 0918 828 345, e-mail: lubomir.kordos@aos.sk
  • npor. Mgr. Dušan VAŇKO – väzenský pastor, Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby v Ilave, telefón: 42 283 1111, kl. 349, e-mail: dusan.vanko@zvjs.sk

Ekumenická rada cirkví v SR, Palisády 48, 811 06 Bratislava, 02/54 43 32 38, ekumena@ekumena.skwww.ekumena.sk,
– predseda ERC v SR: Mgr. Ivan Eľko
– generálny tajomník ERC v SR: Mgr. Ladislav Krpala, gen.tajomnik@ekumena.sk
Rozvoj ľudských zdrojov a Dobrovoľníctvo, 0903 195 884, hovorkova@ekumena.sk
– Centrum pre štúdium a poradenstvo v oblasti novej religiozity pri ERC SR, Svoradova 3, 811 03 Bratislava; ThDr. Boris Rakovský, 02/20 78 83 07, 0911 788 307, centrum@sekty.sk, www.sekty.sk

● Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt, Svoradova 3, 811 03 Bratislava;
časopis Rozmer, šéfredaktor: ThDr. Boris Rakovský, 02/20 78 83 07, distribúcia 02/20 72 28 38,espss@sekty.skwww.sekty.sk

 Misijné zariadenie PRAMEŇ NA SÚŠI, Súš 2481, 916 01 Stará Turá;
duchovný správca: Mgr. Jána Ruman, +421 907 445 294, +421 908 701 499, pramen.tim@jsg-mail.com

● Ministerstvo kultúry SR, Cirkevný odbor, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava 1; riaditeľ: PhDr. Radovan Čikeš, PhD. , 02/20 48 25 42, co@culture.gov.skwww.culture.gov.sk

● Modlitebné spoločenstvo ECAV na Slovensku (MoS), Mlynská 23, 040 01 Košice; vedúci: Mgr. Stanislav Kocka, stano.kocka@gmail.com, www.modlitby.sk

Slovenská biblická spoločnosť, Mlynská 43, P. O. BOX 4, 974 09 Banská Bystrica 9, 048/413 41 91, fax 048/413 41 92, office@bible.skwww.bible.sk

Slovenská evanjelická jednota, o. z. (SEJ), EBF UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava; predseda: Ing. Ján Holčík, 0903 417 872, holcik@euterm.skwww.sej.sk

Slovenské evanjelizačné stredisko (EVS),kancelária Bratislava, P. O. BOX 104, 814 99 Bratislava 1, lydia(at)evs.sk; kancelária Prešov, P. O. Box 147, 080 01 Prešov, evs(at)evs.sk; 0911 798 800, www.evs.sk

● Slovenskí evanjelickí učitelia (SEU), záujmové združenie, Palisády 46, Bratislava; predsedníčka: ThDr. Jana Bosáková, 0904 929 624, seucitelia(at)gmail.com

● Spoločenstvo evanjelickej mládeže (SEM), centrála: Košice, Zvonárska 23, 040 01 Košice; 055/622 00 96, sem@sem.sk, www.sem.sk; PhDr. Jozef Šimek, predseda SEM, 0918 828 545, simek@sem.sk; Dávid Gurka – podpredseda, 0910 107 147, david.gurka@gmail.com

Spoločenstvo evanjelických žien (SEŽ), Palisády 46, 811 06 Bratislava; predsedníčka: Mgr. Eva Oslíková, 0903 536 418, www.sezs.sk, eva.oslikova@sezs.sk

● Spolok Martina Luthera. Veľké Stankovce 728, 913 11 Trenčianske Stankovce; predseda: Mgr. Ondrej Peťkovský, 0903 218 143, o.petkovsky@gmail.comwww.spolok-martina-luthera.ecav.eu

Spolok Martina Rázusa, Múzeum Janka Kráľa, Nám. osloboditeľov 31, 031 01 Liptovský Mikuláš; poštová adresa: Mgr. Vladimír Ferenčík, Tranovského 1008/6, 031 01 Liptovský Mikuláš; predseda: Mgr. Jaroslav Hric, 0915 964 424, jaroslav.hric@mjk.skwww.razus.sk

● Svetový deň modlitieb, Panenská 10, 811 03 Bratislava, 02/54 41 44 68; za ECAV na Slovensku: Kvetuša Halačiová, 0907 865 054

Združenie evanjelických duchovných (ZED) – predseda: Ján Matis, 0911 158 322 ; zed@zed-ecav.skwww.zed-ecav.sk

Združenie evanjelických kantorov – predseda: Mgr. art. Igor Grega, 0915 940 301, grega.igi@gmail.com