Vnútorná štruktúra ECAV na Slovensku

• ECAV na Slovensku má demokratické cirkevné zriadenie, ktoré je založené:
- na volebnom práve všetkých veriacich
- na paritnom (rovnakom) zastúpení kňazov a veriacich v orgánoch cirkvi
• základnou organizačnou jednotkou je cirkevný zbor (zoznam CZ - adresár)
• zbory sa združujú do seniorátov (pozri senioráty) a senioráty do dištriktov (pozri dištrikty)
• na Slovensku je vyše 300 cirkevných zborov ECAV, 14 seniorátov a dva dištrikty: Západný a Východný dištrikt
• zbory, senioráty a dištrikty vytvárajú Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Demokratické voľby sú v evanjelických cirkvách tradíciou už od čias reformácie. Voľby v ECAV na Slovensku upravuje Ústava ECAV na Slovensku (nájdete ju v DOKUMENTOCH, kde po stlačením kláves CTRL-F môžete zadať slovo „voľb“).

Orgány ECAV na Slovensku

Orgány ECAV a jej organizačných jednotiek:
konvent: najvyšší orgán zboru, seniorátu alebo dištriktu
presbyterstvo: výkonný orgán na každej úrovni, zložený z presbyterov
predsedníctvo: štatutárny zástupca každej cirkevno-organizačnej jednotky; tvorí ho jeden ordinovaný a jeden neordinovaný – dozorca
synoda: zákonodarný a najvyšší správny orgán ECAV na Slovensku od roku 1993

Základným zákonom ECAV je Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (Cirkevný zákon č. 1/1993 v znení ďalších predpisov). Členov presbyterstiev a predsedníctiev (dozorcov, farárov, seniorov, biskupov) volia v priamej voľbe členovia zborov na konventoch. Zastúpenie ordinovaných a neordinovaných v jednotlivých orgánoch cirkvi je založené na parite: tvorí ich rovnaký počet ordinovaných a neordinovaných členov cirkvi.

Kto je ordinovaný? Po ukončení štúdia teológie na Evanjelickej bohosloveckej fakulte UK sa absolvent môže dať ordinovať (používa sa aj nesprávny výraz „vysvätiť“) a vstúpiť do služby ako ordinovaný, teda duchovný (kaplán, farár...).

Titul presbyter pochádza z gréckeho presbyteros, čo znamená starší; v Novej zmluve sa slovo nachádza 66-krát. Nájdete ho napríklad v Matúšovi, 27. kapitola (5-krát).

Synoda je zákonodarným a najvyšším orgánom ECAV na Slovensku. Zasadá minimálne raz ročne a tvoria ju:

• predsedníctvo cirkvi (generálny biskup a generálny dozorca)
• členovia predsedníctiev dištriktov
• členovia predsedníctiev seniorátov
• generálny právny zástupca
• zástupca Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
• delegáti seniorátov: každý seniorát volí dvoch delegátov (jedného ordinovaného a jedného
neordinovaného)

Synoda si zo svojich členov volí štvorčlenné predsedníctvo: predsedu a podpredsedu za ordinovaných, predsedu a podpredsedu za neordinovaných, pričom musia byť rovnako zastúpené oba dištrikty.

Synoda podľa cirkevnej ústavy prijíma zásadné opatrenia na zabezpečenie duchovného a mravno-náboženského života cirkvi, plní funkciu zákonodarného orgánu, rozhoduje o organizačných a hospodárskych záležitostiach cirkvi, schvaľuje rozpočet a účtovnú závierku schvaľuje správu o činnosti, generálneho presbyterstva, predsedníctva cirkvi, Zboru biskupov ECAV a poradných výborov ECAV, zriaďuje a ruší celocirkevné účelové zariadenia, volí a odvoláva členov generálneho presbyterstva a predstaviteľov rôznych riadiacich orgánov cirkvi, zaujíma stanoviská k otázkam verejného života.

Slovo synoda pochádza z gréčtiny. Bolo to:
1. od roku 1536 – vyššie cirkevné zhromaždenie, ktoré sa schádzalo na riešenie aktuálnych nábožensko - cirkevných problémov – prvá takáto synoda sa uskutočnila v Kremnici roku 1536;
2. od roku 1610 – zákonodarný orgán evanjelickej cirkvi. Prvá hornouhorská zákonodarná synoda sa konala roku 1610 v Žiline, spišsko-sobotská synoda 1614, generálna synoda v Prievidzi 1620, druhá hornouhorská synoda 1704 v Cerove, tretia roku 1707 v Ružomberku, štvrtá 1791 v Pešti a piata roku 1891 v Budapešti. Po roku 1918 sa konalo päť zákonodarných synod;
3. od roku 1993 podľa Ústavy ECAV na Slovensku – zákonodarný a najvyšší orgán ECAV na Slovensku.