Zbierka TMJK 2023

Zbierka TMJK 2023

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov nás vyzýva nielen sa spolu modliť, ale aj spolu konať, robiť dobro.

Sme pozvaní pomôcť robiť dobro spolu, ako kresťania z rôznych cirkví, napríklad aj tým, že podporíme svojim finančným príspevkom ekumenickú platformu sivmojomsrdci.sk .

Zbierku, ktorú schválilo Predsedníctvo ECAV, organizuje Ekumenický výbor ECAV. 

Svoje milodary posielajte na účet GBÚ: 
SK 42 0200 0011 6900 0044 3012 
Variabilný symbol: 664 664
Do správy pre prijímateľa prosím uveďte: TMJK 2023

Ďakujeme...