Zasadal Ekumenický výbor ECAV

Zasadal Ekumenický výbor ECAV

V pondelok 14.novembra 2022 od 10:00 hod. zasadal ôsmy krát Ekumenický výbor ECAV. Po druhý krát sa toto stretnutie udialo prezenčne na pôde cirkevného zboru, tento krát v Košiciach, s cieľom spoznávať cirkevné zbory a ich ekumenické vzťahy a potreby. 

Zúčastnili sa ho títo jeho členovia: Mgr. Eva Guldanová, ThM. - predsedníčka, Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c., Mgr. Anna Činčuráková Tipulová, Mgr. Milan Bartko, Mgr. Oľga Kaňuchová, ThDr. Magdaléna Činčurová Ševčíková, PhD., PaedDr. Dušan Havrila, PhD., a Mgr. Maroš Nicák, Dr.theol., ktorý bol na stretnutí prítomný online. Zasadnutie otvoril a viedol Július Filo podľa schváleného programu. Maroš Nicák nám v úvode poslúžil zvesťou Božieho slova z Evanjelia Marka 1, 14 - 15, v ktorom na pozadí reformačného hnutia cirkvi a osobných duchovných zápasov Dr. Martina Luthera zdôraznil potrebu osobnej reformácie. Výzva "pokánie čiňte" musí mať obzvlášť vysokú prioritu v našich životoch. Pokánie - "metanoia", - znamená "zmena zmýšľania", a je to tŕnistá cesta, ktorou si musí prejsť každý vo svojom vnútri. Reformovať sám seba znamená hľadať Boha a zostávať v Bohu. 

Hlavným bodom rokovania bolo zhodnotenie práce ekumenického výboru za rok 2022 a plánovanie aktivít na rok 2023. Predsedníčka Eva Guldanová oboznámila členov výboru so splnenými a nesplnenými bodmi uznesení zo stretnutí v tomto roku, a pripomenula témy, ktoré by mohli byť nosnými pre plánovanie aktivít na rok 2023. Jednou z dôležitých udalostí bude 50. výročie Leuenbergskej zmluvy. Ekumenický výbor sa sústredil na plánovanie aktivít, ktoré by sa pri tejto príležitosti mohli zrealizovať.

Samostatným bodom programu bolo oboznámenie Ekumenického výboru o Ekumenickej duchovnej obnove (EDO), ktorej sa zúčastnili traja naši členovia. Dušan Havrila, Magdaléna Činčurová a Eva Guldanová rozprávali po tejto dobrej skúsenosti o dôležitosti a potrebe budovania ekumenických vzťahov formou duchovných sústredení, kde neformálne spoznávame duchovné vnímanie druhého človeka a druhej cirkvi. Ekumenický výbor si dal za cieľ tieto stretnutia EDO podporiť aj do budúcnosti, a povzbudiť v budúcom roku ekumenickú verejnosť k tomu, aby sa tohto stretnutia zúčastnili. 

Po výbornom obede sa Ekumenický výbor stretol s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice a s Komisiou pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy na pôde Teologickej fakulty univerzity v Košiciach, kde prebehlo vzájomné zdieľanie o spolupráci rôznych cirkví na pôde mesta Košice, a tiež oboznámenie s jeho históriou. Zároveň Ekumenický výbor oboznámil prítomných o svojej práci, plánoch na budúci rok a ponúkol podporu ako reakciu na ich potreby.