Ekumenický výbor hodnotil a plánoval na rok 2024

Ekumenický výbor hodnotil a plánoval na rok 2024

Správa z 11. zasadnutia Ekumenického výboru ECAV v Prešove
 
Dňa 13. novembra 2023 zasadal Ekumenický výbor ECAV (EV) v Prešove na svojom 11. zasadnutí, z toho 4. prezenčnom.
Členovia EV sa stretli už večer predtým na spoločnej večeri a zdieľaní svojich najnovších ekumenických skúsenosti. Bol to obohacujúci a inšpirujúci požehnaný čas      a zároveň predpríprava na oficiálne zasadnutie a rokovanie výboru. 
Rokovania sa prezenčne zúčastnili: Predsedníčka EV Mgr. Eva Guldanová, ThM. a členovia výboru PaedDr. Dušan Havrila, PhD., Mgr. Oľga Kaňuchová, ThDr. Mgr. Ivan Lukáč. Online sa pripojili: Mgr. Milan Bartko, Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c.
Na pôde Biskupského úradu Východného dištriktu nás privítal tajomník biskupa Mgr. Marek Cingeľ, ktorý vyjadril radosť zo služby EV a vyjadril vďaku a podporu predsedníčke Evke Guldanovej, ktorá vedie výbor od jeho obnovenia od roku 2021. 
Zamyslením poslúžila predsedníčka EV Evka Guldanová. Použila Heslo na týždeň: Blahoslavení tvorcovia pokoja, lebo oni sa budú volať Božími synmi. (Mt 5,9) Pripomenula, že EV sa snaží hľadať zmierenie a cesty k jednote a tým pomáha tvoriť Boží pokoj. To, čo pre nás urobil Pán Ježiš, aj my chceme dávať ďalej - tvoriť pokoj a dobré vzťahy. Vytvárať priateľstvá a rozumieť si navzájom. Citovala tiež heslá na ten deň: Pán, Hospodin, mi otvoril ucho a ja som sa nebúril, späť som neustúpil. (Iz 50,5) Povzbudila nás, aby sme neustupovali späť a stáli verne v službe aj napriek zápasom, na slávu Božiu. Druhý citát z hesiel znel: Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť. Budú počúvať môj hlas a bude jedno stádo a jeden pastier. (Ján 10,16) Aj týmto slovom nás povzbudila k jednote v našich vzťahoch v rámci cirkvi, ale aj v ekumenickom kontexte. 
Stretnutie moderoval Dušan Havrila. Po schválení programu a zápisnice z predchádzajúceho stretnutia sme sa venovali podrobnému zhodnoteniu práce EV v roku 2023. Veľkým projektom bola medzinárodná konferencia “Leuenberská konkordia v multikultúrnom a multireligióznom kontexte” a to pri príležitosti 50. výročia podpísania Leuenberskej konkordie, ktorá sa konala 4.9.2023 na EBF UK v Bratislave. Túto konferenciu pripravoval EV v spolupráci s EBF UK. Konferencia prebiehala v troch sekciách a to akademickej, prakticko-pastorálnej a mládežníckej.  V rámci konferencie bol predstavený preklad Leuenberskej zmluvy, prvýkrat v slovenčine. Účastníci konferencie prežili požehnané spoločenstvo obohatené o odborné a akademické poznatky. Bola to zároveň príležitosť na budovanie vzájomných vzťahov a priateľstiev s bratmi a sestrami z rôznych kresťanských cirkví zo Slovenska aj zahraničia.  Konferencia vyvrcholila slávnostnými ekumenickými Službami Božími s Večerou Pánovou a následnou recepciou. EV vyjadril poďakovanie za organizačnú prípravu konferencie prodekanovi EBF UK Marošovi Nicákovi a predsedníčke EV ECAV. Zhodnotili sme aj ďalšie projekty súvisiace s týmto výročím: články v EPST, ordinácia novokňazov, preklad Leuenberskej konkordie do slovenčiny a iné. 
Pozitívne sme zhodnotili aj ďalšiu aktivitu EV ECAV a to EDO - Ekumenickú duchovnú obnovu 2023. Konala sa v Herľanoch dňoch 18. – 21. októbra 2023. Pripravili ju spoločne EV ECAV a Rada pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, v spolupráci s Edukačno-misijným centrom ECAV. Cieľom obnovy bolo spojiť a vzdelávať kresťanov rôznych denominacií pri spoločných modlitbách, duchovných zamysleniach lektorov, charitatívnej pomoci i spoločne strávenom čase v priateľských rozhovoroch. Súčasťou programu bolo spoločenstvo  pri   spoločných modlitbách, speve, voľnočasových aktivitách. 
Súčasťou rokovania boli aj plány na rok 2024. Zhodli sme sa, že by sme radi naďalej pokračovali v doposiaľ konaných aktivitách, ako sú online večery v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov a Ekumenická duchovná obnova. V roku 2024 si zároveň viacerými spôsobmi pripomenieme 25. výročie Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení, ktoré 31. októbra 1999 v Augsburgu podpísali predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu a Vatikánu, a v nasledujúcich rokoch sa k nim pridali aj kresťania z Evanjelických cirkví metodistických (2006), reformovaní kresťania (2017) a Anglikánske spoločenstvo (2017). 
Popoludní sa k nám pripojili predstavitelia z ekumény mesta Prešov a to Mgr. Martin Chalupka, evanjelický farár a senior Šarišsko-zemplínskeho seniorátu, Mgr. Michal Lapčák, kazateľ z Bratskej jednoty baptistov v Prešove a Mgr. Michal Škulka, kaplán farnosti Sv. Mikuláša z Rímskokatolíckej cirkvi. Po vzájomnom predstavení sa a spoločnom zdieľaní sme sa navzájom informovali o pripravovaných aktivitách a podujatiach. 
Na záver stretnutia boli spoločné modlitby všetkých zúčastnených.
EV sa najbližšie stretne 11. marca 2024 prezenčne v Kežmarku.