Ekumenický výbor posilnili noví členovia

Ekumenický výbor posilnili noví členovia

Ekumenický výbor ECAV zasadol po trinásty krát od svojej obnovenej existencie. Online stretnutia 27. mája 2024 sa okrem predsedníčky Evy Guldanovej zúčastnili šiesti dávnejšie zvolení a traja novozvolení členovia. Zasadnutie moderoval Milan Bartko. Slovom Božím a modlitbou nás na začiatku požehnal Ivan Lukáč.  Noví členovia: Janka Pabaková, Ján Molčan a Pavel-Andrei Prihracki sa nám stručne predstavili. Na ich podrobnejšie predstavenie sa všetci tešia na nasledujúcom prezenčnom stretnutí v Nitre, ktoré sa uskutoční 30. septembra. Podľa nových dobrých zvykov sa stretneme už v predvečer, kde chceme dať práve priestor na osobné zdieľania relevantné k pôsobeniu vo výbore, tak novým členom, ako aj tým ostatným.

Výbor sa zaoberal internými záležitosťami, najmä metódami, ktoré by pozitívne prispeli ku zefektívneniu a rovnomernému deleniu práce jeho členov. So zanietením však pripravoval aj dve významné aktivity pre širšiu verejnosť. Prvou z nich je Ekumenická duchovná obnova, ktorá sa uskutoční v Nitre pod vedením už vyskúšaných inšpirátorov zo zahraničnej ekumény, talianskeho kapucína brata Paola Cocco a nemeckej evanjelickej lektorky pôsobiacej v Hnutí fokoláre v Taliansku, Heike Vesper. Po minuloročnom požehnanom stretnutí v Herľanoch výbor opäť ponúka čas na meditáciu, modlitbu a kvalitné ekumenické spoločenstvo pre aktívnych pracovníkov v cirkvách, tento krát na západe Slovenska, 15.-19. októbra 2024 v Nitre. Na zasadnutí sa členovia výboru venovali početným úlohám súvisiacim s prípravou a propagáciou tohto stretnutia.

Ďalšou aktivitou, ktorá má podčiarknuť a pripomenúť ekumenický akt svetového významu, je konferencia na počesť 25. výročia podpísania Spoločného vyhlásenia k učeniu o ospravedlnení. Plánovaná je na 11. novembra 2024 na pôde Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach. Pod vedením predsedníčky Guldanovej si členovia rozoberali úlohy, ktoré toto vzácne stretnutie umožnia. Rátame s účasťou Mons. Johna Radana, PhD., z USA, ktorý dlhé roky pôsobil vo Vatikáne na Pápežskej rade na podporu jednoty kresťanov, vypočujeme si domácich respondentov na jeho prednášku z radov evanjelickej, reformovanej a metodistickej cirkvi, a tešíme sa aj na panelistov, ktorí diskusiu zavedú do vôd cirkevnej a pastorálnej praxe. Pripravujeme aj paralelný  program pre mladých – zmiešanú ekumenickú skupinu, do ktorej zapojíme žiakov dvoch významných cirkevných škôl v Košiciach, Evanjelického gymnázia Jána Ámosa Komenského a Gymnázia Tomáša Akvinského. Oficiálnymi listami chceme o podujatí  informovať aj naše celosvetové spoločenstvá (ako napr. Svetový luteránsky zväz) a poprosiť ich o pozdrav, podporu a modlitby za našu konferenciu.

Program stretnutia bol bohatý ako vždy. Niektoré body nám tento krát vyvstali  (dopracovanie štatútu, reprezentácia výboru v rámci seniorátov a iné), budeme ich riešiť priebežnou komunikáciou mimo stretnutí, alebo na ďalších zasadnutiach.
Výbor svoje stretnutie ukončil záverečnou modlitbou novej členky výboru, sestry farárky Janky Pabákovej.