30 rokov života a činnosti Ekumenického spoločenstva v Košiciach

30 rokov života a činnosti Ekumenického spoločenstva v Košiciach

Tohto si roku Ekumenické spoločenstvo cirkvi a náboženských spoločností v Košiciach (ES KE si pripomína 30. výročie vzniku. Spomienkové dni osláv (7.-9. máj) prijalo Mesto Košice do rámca svojich tradičných Dni dne mesta Košice, čo je výrečný znak stálej spolupráce. 
            Jadrom osláv bol 7.máj, dopoludnia sa v aule Teologickej fakulty konala konferencia s dvomi hlavnými bodmi: bol to prierez doterajšej činnosti ES KE (Jaroslav Széles - Reformovaná kresťanská cirkev) a predstavenie vízií do budúcnosti (Radoslav Lojan - zástupca moderátora, Teologická fakulta Košice). Doplnkom boli tri vstupy: zhrnutie skoro 20 ročnej spolupráce ES KE s ekuménou na Ukrajine (A. Konečný, rím. kat. cirkev), prezentácia dokumentárne ladenej publikácie EKUMENA III  (L. Varga, hlavný redaktor - rím. kat. cirkev)  a prezentácia útlej, ale významnej knižky Malý ekumenický katechizmus (vydal Liturgický inštitút v Košiciach, predstavil A. Krivda - riaditeľ).
Ústredným bodom osláv bola večerná ďakovná Ekumenická bohoslužba slova členov ES KE a početných vzácnych hostí cirkevnej i spoločenskej sféry: Za všetko ďakujte, lebo taká je Božia vôľa pre vás v Kristovi Ježišovi (1Tes 5,18). Bohoslužba začala o 18.00 Dóme sv. Alžbety za účasti viacerých biskupov, predstaviteľov cirkevného a spoločenského života na Slovensku a mnohých veriacich. Predsedal jej Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup a predseda KBS. Homíliu predniesol brat Ivan Eľko, generálny biskup ECAV a predseda ERC na Slovensku, ktorý všetkých nadchol pre ekumenickú modlitbu a spoluprácu, ktorej – ako zdôraznil - sa ES KE príkladne zhostilo v duchovnej, ale i sociálnej a kultúrnej oblasti   a to doma i v zahraničí. 
V závere bohoslužby o vstup a pozdrav požiadal primátor mesta Jaroslav Polaček, ktorý symbolicky ocenil ES KE niekoľkými ďakovnými listami. Udelil ich trom zakladajúcim členom (A. Konečnému, P. Drábovi, a D. Havrilovi), a T. Teššerovi in memoriam do rúk manželky Jany T. 
Hlavný celebrant prenechal záverečné Áronovské požehnanie   biskupovi VD ECAV  Petrovi Mihočovi z Prešova. Bohoslužbu povznášala posvätná hudba troch tradícií: latinská (domáci katedrálny Zbor sv. Cecílie), byzantská (katedrálny zbor sv. Cyrila a Metoda) a evanjelická (žalm - kantor ECAV).
            Druhý deň osláv pokračoval voľnejšími Ekumenickými potulkami so známym  sprievodcom Milanom Kolcunom  po sakrálnych stavbách v Košiciach, ktoré oživili aktuálni duchovní správcovia. Začiatok bol v Evanjelickom kostole na Mlynskej pokračovanie v Dóme sv. Alžbety, potom v gréckokatolíckej Katedrále narodenia Presvätej Bohorodičky. Históriu morového stĺpu Immaculáta priblížil Milan Kolcun, Kazateľ Zboru Bratskej jednoty baptistov A. Kraljik priblížil život tejto cirkvi. Nasledovala modlitebňa Cirkvi bratskej a ukončenie v kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi. 
            Tretí deň osláv pripravila Štátna filharmónia v Košiciach  koncertom pod vedením dirigenta Zbyňka Müllera. Odzneli aj skladby  Bolero od Maurice Ravele a orchestrálna suita Mešťan šľachticom od Richarda Straussa; podujatie obohatil Alexej Gerassimez hrou na marimbe.
            Program osláv sa niesol v povedomí vďaky trojjedinému Bohu, i jednej cirkvi voči druhej a jedného z nás voči druhému. Vo vďačnosti chceme pokračovať a v ostávajúcom čase osláv ju rozširovať ďalej a ďalej na všetkých ľudí dobrej vôle. 

Galéria k článku

Ekuména Košice