Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Ekumenický výbor ECAV zasadal v Bratislave

Na GBÚ v Bratislave zasadal 13. marca 2023 od 9:30 hod. Ekumenický výbor ECAV (EV). Bolo to deviate stretnutie obnoveného EV, z toho tretie prezenčné. Prvýkrát nás prezenčne privítal cirkevný zbor Žilina a druhýkrát Košice. Cieľom zasadnutí na rôznych miestach Slovenska je okrem iného aj spoznať ekumenický život na jednotlivých miestach Slovenska.  

Rokovania sa zúčastnili: predsedníčka EV Mgr. Eva Guldanová, ThM. a členovia výboru Mgr. Milan Bartko, Mgr. Anna Činčuráková - Tipulová, Prof. ThDr. Július Filo, Dr.h.c., PaedDr. Dušan Havrila, PhD., Eva Chalupková, Mgr. Oľga Kaňuchová, Mgr. Maroš Nicák, Dr.theol. 

Predsedníčka Eva Guldanová nás privítala na pôde GBÚ a odovzdala slovo Dušanovi Havrilovi, ktorý bol moderátorom zasadnutia EV. Úvodným zamyslením poslúžila študentka teológie na EBF UK Eva Chalupková, ktorá si za základ príhovoru vybrala slová z listu apoštola Pavla Efezským 4, 1-6. Zdôraznila výzvu k láske a jednote ducha, a morálne hodnoty pri budovaní spoločenstva. Tak ako je jednota v tele, je potrebná aj v cirkvi a môže ju vytvoriť len Duch Svätý. Veď jeden je Boh a Otec, jeden krst, jedna viera. Na základe Božieho slova nás vyzvala, aby sme sa nerozdeľovali ani navonok, ani vnútri, vnímali rozdielnosti, ale pritom budovali zdravé vzťahy. Na záver pobožnosti sa pomodlila aj za požehnané rokovanie EV.  

Po schválení programu a zápisnice z predchádzajúceho stretnutia sme sa venovali podrobnému zhodnoteniu práce EV v roku 2022. Navrhli sme tiež GP na miesto Emila Hankovského, ktorému je výbor vďačný za jeho službu, doplniť nového člena Ivana Lukáča, farára z Bratislavy - Dúbravky, ktorý s EV spolupracoval pri aktivite online ekumenického Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (TMJK), ktorý pripravili Anna Činčuráková - Tipulová a Magdaléna Činčurová Ševčíková. Online TMJK 2023 bol spojený aj s finančnou zbierkou pre platformu “Si v mojom srdci”, v ktorej sa vyzbieralo 384 Euro. Prebiehal od 18. do 25. januára 2023 každý večer o 19:00 hod. Vychádzal z materiálu na TMJK 2023. Výbor toto pekné podujatie zhodnotil a vyjadril vďačnosť organizačnému tímu, a ďakuje všetkým, ktorí sa stretnutí zúčastnili alebo prispeli do zbierky.

Ďalej sme sa venovali plánovaniu aktivít na rok 2023. Významné podujatie, ktoré pripravujeme v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK a ktorého hlavným organizátorom je prodekan EBF UK Maroš Nicák je Konferencia k 50.výročiu Leuenbergskej zmluvyktorá sa bude konať 4.- 5. septembra 2023 na EBF UK v Bratislave. EV tiež pripravuje Ekumenický zájazd na Valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu (VZ SLZ) v dátume 18.-20. septembra 2023 v spolupráci s Ekumenickým spoločenstvom cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice.   VZ SLZ sa koná v Poľsku, v Krakowe. Téma VZ SLZ je veľmi ekumenická: „Jedno telo, jeden duch, jedna nádej“. Súčasťou výletu bude návšteva podujatí v rámci VZ SLZ, ktoré sa bude konať 13.-19. septembra 2023. Poľskí bratia a sestry pripravujú pre návštevníkov aj prehliadky Krakowa na rôzne zaujímavé témy ako napr. Reformácia v Krakowe, Biblická prehliadka Krakowa, a iné. Ďalším pripravovaným podujatím je Ekumenická duchovná obnova ktorá bude v dňoch 11.-14. októbra 2023. EV ju pripravuje v spolupráci s Radou pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy a s Edukačno-misijným centrom ECAV v nadväznosti na vzácnu skúsenosť spoločnej ekumenickej duchovnej obnovy v roku 2022. Je určená  pre ľudí, ktorí majú v cirkvi nejakú zodpovednosť alebo pastoračnú službu.

V poobednej časti nášho zasadnutia sa k nám o 15:00 hod. pripojili predstavitelia kresťanských cirkví z Bratislavy. ECAV zastupovali Mgr. Martin Šefranko a ThDr. Ivan Lukáč, za ostatné cirkvi Mgr. Štefan Rendoš z Evanjelickej cirkvi metodistickej, Ing. Pavol Kaločaj, laický člen Rímskokatolíckej cirkvi, ktorý je členom Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, a RNDr. Mgr. Ján Szöllös, CSc. z Bratskej jednoty baptistov. Po spoločnom zdieľaní sme sa navzájom informovali o pripravovaných aktivitách a podujatiach. Spoločne sme tiež hovorili o podnetoch, ktoré by sme chceli predložiť Ekumenickej rade cirkví v SR.

Na záver stretnutia sa pomodlil emeritný biskup Július Filo. Eva Guldanová poďakovala prítomným členom výboru a hosťom z bratislavskej ekumény za ich účasť a čas, a tiež za všetky myšlienky, nápady, názory, pozitívnu energiu, a túžbu spoločne robiť ďalšie kroky v zbližovaní našich cirkví. Dušanovi Havrilovi poďakovala za moderovanie. 

EV sa stretne na svojom desiatom rokovaní online 29. mája 2023. 
 
Budeme vďační, ak na podujatia, ktoré náš výbor pripravuje, prijmete naše srdečné pozvanie.  Zároveň nám veľmi pomôžete, ak informácie o pripravovaných podujatiach rozšírite vo Vašich cirkevných zboroch, medzi Vašimi ekumenickými priateľmi a partnermi, a vo Vašom okolí. Plán pripravovaných podujatí Ekumenického výboru ECAV na rok 2023 si môžete stiahnuť tu: Pozvánky od Ekumenického výboru ECAV na 2023.docx