Ekumenický výbor ECAV zhodnotil svoju doterajšiu činnosť a plánoval aktivity na rok 2022

Ekumenický výbor ECAV zhodnotil svoju doterajšiu činnosť a plánoval aktivity na rok 2022

Správa z 5. stretnutia Ekumenického výboru ECAV

Už v poradí piate stretnutie Ekumenického výboru ECAV (ďalej len EV) od začiatku jeho pôsobenia sa konalo online v stredu 15.12.2021. Od svojho založenia na jar tohto roku sa priemerne výbor stretával v 6 týždňových intervaloch.

Na tomto stretnutí sa zúčastnilo 8 členov EV. Stretnutie tentokrát viedol Milan Bartko, ktorý na úvod dal priestor Eve Guldanovej, ktorá všetkých privítala a poďakovala členom za ochotu a pomoc v tomto výbore.

Úvodnú pobožnosť s modlitbou si pripravil Dušan Havrila a zamyslel sa nad biblickým textom „Povedzte dcére Sion: Ajhľa, prichádza tvoje spasenie.“ (Izaiáš 62, 11). V tomto zamyslení v čase adventu a príprav na Vianoce vyzdvihol, že základnou podmienkou správneho pochopenia a úspešného vzťahu k blížnym je správny vzťah k sebe samému. K sebe musíme byť predovšetkým spravodliví, vidieť svoju
nahotu a vnímať sa takí, akí sme. Vedieť si priznať svoje slabosti, chyby a nedostatky. S pokorou ich predložiť Pánu Bohu a s Jeho pomocou trpezlivo a vytrvale na sebe pracovať. Toto všetko môžeme cez Božie slovo vidieť akoby v zrkadle. Nie náhodou je v sume zákona napísané miluj svojho blížneho ako seba samého.

Po úvodnom biblickom zamyslení a modlitbe ďalej členovia výboru schválili program zasadnutia a zvolili si za zapisovateľku Magdalénu Činčurovú. Podľa predloženého programu sa venovali zápisniciam z predchádzajúcich stretnutí, prostredníctvom ktorých sa pozreli do nedávnej minulosti, zhodnotili, ktoré body zo zápisníc a uznesení sa podarilo splniť, a ktoré sú ešte v procese realizácie.

Eva Guldanová s Milanom Bartkom informovali členov EV o online stretnutí s Radou pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy, o ktorej tiež informovala aj tlačová správa zo 7.12.2021 (https://www.ecav.sk/ecav/ekumenicka-spolupraca/ekumenicke-aktuality/ekumenicke-stretnutie-bratislavskych-duchovnych)

Jeden z kľúčových a nosných bodov 5. stretnutia EV bolo zhodnotenie Teologickej konferencie 2021 v Poprade. Všetci súhlasili s tým, že na prvýkrát bola táto Teologická konferencia s ekumenickou témou vydarená, a do budúcnosti vieme, na čom máme stavať, čo posilniť, a čo sa osvedčilo pri príprave podobných konferencií na ekumenické témy.

Magdaléna Činčurová si pre členov EV na toto stretnutie pripravila prezentáciu o tom, čo všetko sa Ekumenickému výboru za svoje pomerne krátke obdobie podarilo urobiť, aké úlohy sú v procese, a čo pred výborom ešte čaká.

Emil Hankovský zhrnul do prehľadnej tabuľky priority členov EV, ktorým sa chcú vo výbore venovať a tiež, aké priority a hlavné témy do budúcnosti si EV vytýči. Eva Guldanová predstavila niekoľko tém a návrhov, ktorými by sa mohol EV zaoberať ako svojou nosnou témou v najbližších rokoch.

Rok 2022 je z ekumenického hľadiska významný tým, že sa bude konať Valné zhromaždenie Svetovej rady cirkví (SRC). Jeho témou bude „Kristova láska hýbe svet k zmiereniu a jednote“. EV sa rozhodol, že tento rok vo svojej činnosti upriami pozornosť zvlášť na prácu SRC a na chystané Valné zhromaždenie.

Tým, že v januári sa pravidelne koná Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, výbor diskutoval aj o tejto téme. Uvažoval nad tým, čo by bolo možné v tejto pandemickej situácií ponúknuť. Plánuje pripraviť sériu online stretnutí na jednotlivé témy pre každý deň oktávy modlitieb za jednotu. Už teraz ju dávame do pozornosti cirkvi a všetkých na stretnutia srdečne pozývame.

Na záver sa Eva Chalupková pomodlila a Milan Bartko s Evou Guldanovou členom poďakovali za účasť a diskusiu.

Fotografie: Eva Guldanová, predsedníčka Ekumenického výboru ECAV