Stručné dejiny ECAV na Slovensku

Informácie o histórii a osobnostiach našej cirkvi postupne dopĺňame v rubrikách Významné udalosti Významné osobnosti
Privítame vaše príspevky, ktorými tieto informácie rozšírite.

Ďalšie informácie o histórii našej cirkvi nájdete v rubrike ŽILINSKÁ SYNODA 1610 - Z histórie 


● Slovenskí evanjelici sú súčasťou veľkej rodiny evanjelických kresťanských cirkví, ktoré boli založené v procese obnovy cirkvi v 16. storočí, ktorý nazývame reformácia. Cieľom reformácie bolo očistenie všeobecnej – katolíckej cirkvi (catholicos znamená všeobecný) od rôznych deformácií kresťanského učenia, ku ktorým došlo v období stredoveku a ktoré boli odklonom cirkvi od Biblie – Písma svätého.
● Naši predkovia pred reformáciou patrili ako kresťania do všeobecnej cirkvi. Počiatky evanjelickej cirkvi siahajú do prvej polovice 16. storočia, keď na územie súčasného Slovenska začala prenikať reformácia Lutherovho smeru z Wittenbergu.
● Žilinská synoda v roku 1610 ustanovila organizačnú štruktúru evanjelickej cirkvi vo vtedajšom Hornom Uhorsku.
● Do roku 1670 väčšina obyvateľov Uhorska patrila k evanjelikom, ale v rokoch 1670 – 1680 v rámci protireformácie došlo k úplnému zákazu evanjelickej cirkvi.
● Od roku 1681, keď boli prijaté Šopronské artikuly, bola evanjelická cirkev povolená, ale s určitými obmedzeniami. Vtedy bolo na našom území postavených niekoľko tzv. artikulárnych kostolov. 
● Až v roku 1781 po prijatí Tolerančného patentu došlo k čiastočnému zrovnoprávneniu cirkví v Uhorsku. V tomto období postavili dve tretiny evanjelických kostolov v Uhorsku – boli to tzv. tolerančné kostoly.
● Rovnosť cirkví pred zákonom však nastala až v roku 1848.
● V roku 1918 po vzniku Československej republiky sa z Evanjelickej cirkvi v Uhorsku vyčlenila samostatná Cirkev evanjelická a. v. na Slovensku.
● Na začiatku druhej svetovej vojny nemecká časť evanjelickej cirkvi vytvorila samostatnú nemeckú cirkev, ktorá trvala do konca druhej svetovej vojny. Naša cirkev vždy stála v opozícii k vládnuceho režimu, protestovala proti nacizmu, rasizmu a uplatňovaniu Židovského kódexu. Evanjelici zachránili pred smrťou mnoho židovských spoluobčanov.
● V roku 1948 komunistický režim zlikvidoval cirkevné spolky, školy, diakoniu aj periodiká. Cirkev žila pod prísnou kontrolou totalitného režimu. Vyše sto evanjelických farárov bolo prenasledovaných, mnohých väznili alebo obmedzovali v službe cirkvi.
● Po roku 1989 sa aj život cirkvi začal rozvíjať v nových podmienkach.

Podrobnejší prehľad dejín evanjelikov na Slovensku 

1424 – 1462 Husitské výpravy na Slovensku – jeden z faktorov neskoršieho priaznivého prijatia reformácie na Slovensku
1517 95 Lutherových článkov priviezli kupci do Bardejova
1519 Lutherove spisy známe v Banskej Bystrici
1520 Tomáš Preissner, kňaz v Ľubici, kázal o Lutherových článkoch
1521 V Prešove napadli jágerského kňaza Michala Dama, predávajúceho odpustky
1522 Prví známi študenti za Slovenska vo Wittenbergu: Martin Cyriak z Levoče a Juraj Baumheckell z Banskej Bystrice
1523 Kráľ Ľudovít II. vydal 54. zákonný článok proti luteránom
1524 Edikt spišského prepošta Jána Horvátha označil nespokojencov na synode vo Vrbove termínom „falsi fratres“
1525 Snem v Rákoši vydal protiluteránske zákony
1526 Bitka pri Moháči, po nej voľnejšie šírenie reformačných myšlienok za uhorského kráľa Jána Zápoľského List Martina Luthera uhorskej kráľovnej Márii Habsburskej
1527 Ev. stredná škola (gymnázium) v Bánovciach nad Bebravou
Upálenie ľubietovského farára Nikolaja a rektora Gregoryho
1540 Šarišské články
1542 Podľa Hainovej kroniky rok zvratu: vtedy bolo Augsburské vyznanie známe a verejne vyznávané na celom Slovensku
1546 Synoda v Prešove 
1549 Confessio Pentapolitana
1550 Confessio Montana (Heptapolitana). Turčianske zákony
1562 Synoda v Tarcale, kde sa väčšina maďarských kňazov pridala ku Kalvínovej reformácii 
1564 – 1576 Vláda Maximiliána II., ktorý podporoval evanjelikov 
1569 Liptovské zákony. Confessio Scepusiana
1576 Matúšovská superintendencia na južnom Slovensku 
1579 – 1594 Kralická biblia vydaná Jednotou bratskou na Morave 
1580 Liturgické zákony trenčianske 
1585 Muránske články 
1604 Bratislavský snem – protireformačný článok č. 22 
Povstanie sedmohradského kniežaťa Štefana Bočkaja, ktorý porazil pri Sládkovičove habsburského generála Belgiojosa a na sneme v Szerencsi bola vyhlásená rovnoprávnosť protestantov a katolíkov 
1606 Viedenský mier, zabezpečenie náboženskej slobody pre evanjelické stavy 
Evanjelické lýceum v Bratislave
1608 Bratislavský snem – uzákonené slobody uhorských evanjelikov; za palatína zvolený evanjelik Štefan Ilešházy 
1610 Žilinská synoda – vytvorenie Trenčianskej, Nitrianskej a Banskej superintendencie 
1614 Synoda v Spišskom Podhradí – vytvorenie dvoch superintendencií na východnom Slovensku 
1618 – 1648 Tridsaťročná vojna 
1619 Povstanie sedmohradského kniežaťa Gabriela Betlena, ktorý obsadil celé Slovensko 
Snem v Bratislave vyhlásil náboženskú rovnoprávnosť
1620 Generálna synoda v Prievidzi 
Snem v Banskej Bystrici, Ferdinand II. pozbavený uhorského trónu a Gabriel Betlen korunovaný za kráľa
1621 Mikulovský mier. Za palatína zvolený evanjelik Stanislav Turzo 
Kardinál Pázmaň oznamuje v liste do Ríma, že 90 % obyvateľov Uhorska tvoria protestanti Šintavské konzistórium 
1624 – 1626 Opakované vystúpenie Gabriela Betlena na obranu evanjelikov 
1625 Snem v Šoprone – pápežský legát ostro vystúpil proti potvrdeniu náboženskej slobody. Pokus o jeho defenestráciu 
1629 Smrť Gabriela Betlena, zosilnenie protireformačného tlaku 
1636 Tranovského kancionál Cithara sanctorum 
1637 – 1657 Vláda cisára Ferdinanda III. – odobranie 400 kostolov uhorským evanjelikom 
1644 Vstup Juraja I. Rákociho vo švédsko-francúzskej koalícii do tridsaťročnej vojny – víťazstvo nad Ferdinandom III. a obsadenie Horného Uhorska 
1645 Linecký mier 
1647 Uzákonenie lineckého mieru, vrátenie 90 kostolov evanjelikom
1667 Prešovské kolégium 
1671 Vešeléniovské sprisahanie; po jeho potlačení prenasledovanie evanjelikov 
1671 – 1681 Desaťročné prenasledovanie evanjelikov 
1671 Zriadenie mimoriadneho súdu v Bratislave – prešporský súd 
1672 Trnavský súd 
Turolúcka vzbura 
1673 Druhý prešporský súd – vyhnanstvo a zrieknutie sa úradu 
Senická vzbura 
1674 Spišskopodhradský súd 
Tretí prešporský súd – predvolaných 400 protestantov – vyhnanstvo, väzenie, galeje 
1678 Tökö1iho povstanie – obsadil väčšinu Slovenska 
1681 Šopronský snem – zákonné články (artikuly) 25 a 26 
1687 Prešovské jatky 
1691 Leopoldova cisárska explanácia článkov z r. 1681 
1701 Leopoldove nariadenia proti evanjelikom 
1703 – 1711 Povstanie Františka Rákociho II. 
1704 Synoda v Cerove – nové rozde1enie zborov a seniorátov do superintendencií 
1707 Ružomberská synoda – úprava cirkevného zriadenia 
1708 – 1709 Cesta Daniela Krmana za švédskym kráľom Karo1om XII. vo veci náboženskej slobody pre evanjelikov v Uhorsku 
1711 Satmársky mier 
1715 Zákonný článok 30 vyhradil panovníkovi právo rozhodovať v náboženských veciach; zákaz konať synody a konventy, zrušenie superintendencií
1731 – 1734 Rezolúcie cisára Karola III., obmedzenie náboženských slobôd, ev. cirkev zriadená do dištriktov 
1734 Delegácia nitrianskych evanjelikov na čele s farárom Jánom Hradským zo Bziniec intervenovala za náboženskú slobodu u pruského kráľa Fridricha Wilhelma I.
Krmanova Agenda 
1773 Zrušenie jezuitského rádu, zastavenie prenasledovania evanjelikov 
1774 Generálny konvent v Pešti – generálny dozorca Peter Zay 
1780 – 1790 Vláda cisára Jozefa II. 
1781 Tolerančný patent 
1782 Pápež Pius VI. Vo Viedni neúspešne žiadal Jozefa II. o odvolanie Tolerančného patentu 
1790 – 1791 Krajinský snem v Budíne a Bratislave zaradil právo evanjelikov na náboženskú slobodu do korunovačnej listiny – Zákonný článok 26
1791 Synoda v Pešti 
1812 Ústav milovníkov Biblie v Prešporku – prvá biblická spoločnosť v strednej Európe 
1817 Začiatok unionistických a maďarizačných snáh o spojenie evanjelickej a. v. a reformovanej cirkvi 
1842 Zpěvník evangelický 
1848 – 1849 Povstanie Slovákov proti národnostnému útlaku pod vedením Štúra, Hurbana a Hodžu 
Zákon č. 20 o náboženskej slobode v Uhorsku a rovnoprávnosti vierovyznaní 
1849 Nariadenie miestodržiteľa generála Haynaua – zrušenie dozorcov, odvolanie superintendentov, vymenovanie administrátorov ev. cirkvi 
1854 Miestodržiteľské nariadenie povolilo zasadnutia presbyterstiev, seniorálne a dištriktuálne konventy pod duchovným predsedníctvom 
1859 Cisársky patent – štátoprávne postavenie a cirkevná ústava pre ev. a reformovanú cirkev 
1859 – 1867 Patentálne boje, zriadenie Prešporskej (preddunajskej) patentálnej superintendencie (dištriktu) 
1860 Zriaďovanie mimopatentálnych, tzv. autonomistických zborov, seniorátov a dištriktov 
Evangelické cirkevní noviny 
1862 Ev. gymnázium v Revúcej 
1863 – 1875 Církevní listy 
1866 Ev. gymnázium v Martine 
1867 Rakúsko-uhorské vyrovnanie, odvolanie Patentu 
1868 53. zákonný článok obnovil zákon č. 20 z roku 1848, čím zabezpečil plnú rovnoprávnosť a paritu ev. cirkví v Uhorsku 
1874 Generálny konvent v Dolnom Kubíne – zrušenie gymnázií 
1882 Teologická akadémia Uhorskej ev. a. v. cirkvi v Bratislave 
Generálny konvent vyhlásil panslavizmus za kanonický priestupok 
1883 Začal sa používať titul biskup namiesto superintendent 
1887 Cirkevné listy 
1891 Synoda v Budapešti
1892 Komenského oslavy na Slovensku
1893 Úprava hraníc dištriktov s cieľom oslabiť ich slovenskú väčšinu
Stráž na Sione 
1894 Ústava Cirkvi kresťansko-evanjelickej augšpurského vyznania krajiny Uhorskej
1898 Založenie spolku Tranoscius
Vznik Vnútromisijnej a pastorálnej konferencie slovenských ev. a. v. farárov
1905 Za1oženie sirotinca v Modre
1910 Evanjelický posol spod Tatier 
1913 Synoda v Budapešti 
1917 Založenie sirotinca v Liptovskom Sv. Mikuláši 
1918 Biskup Henrik Gedu1y pastierskym 1istom vyzval slovenských evanjelikov, aby zostali vo zväzku uhorskej cirkvi 
1919 Slovenská ev. a. v. teologická akadémia v Bratislave (Theologická vysoká škola ev. a. v. cirkvi na Slovensku) 
Generálna cirkevná rada 
Misia Slovenskej evanjelicko-luteránskej synody nezmeneného a. v. z USA na Slovensku 
1920 Slovenská ev. jednota
1921 Synoda v Trenčianskych Tepliciach 
1921 Spolok ev. a. v. kňazov 
1922 Cirkevná ústava 
Biskupi Jur Janoška a Samuel Zoch
1924 Sväz evanjelickej mládeže
Konferencia Svetovej aliancie pre pokojnú prácu v cirkvi v Bratislave
1927 Zväz ev. ženských spolkov
1928 Prvé rozhlasové vysie1anie služieb Božích
Druhý zjazd česko-slovenských evanjelikov v Bratislave 
1931 Spolok slovenskej ev. diakonie 
1934 Československá štátna teologická fakulta evanjelická 
1938 Pamätný spis ev. cirkvi slovenskej vláde 
1939 Pamätný spis Spolku ev. kňazov o Hlinkovej garde 
Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta 
Mikulášska synoda 
1940 Pokračovanie synody v Tatranskej Lomnici
Vypustenie nemeckých evanjelikov zo zväzku Ev. cirkvi a. v. na Slovensku. 
1942 Pastiersky list ev. biskupov proti deportácii židov 
Slovenský preklad Nového zákona 
Generálny konvent žiadal zastavenie vojny zo slovenskej strany 
1944 Slovenské národné povstanie, 220 evanjelických farárov v ilegalite 
1945 Zrušenie nemeckej cirkevnej ústavy na Slovensku z r. 1939 a zrušenie zákona o vypustení nemeckých evanjelikov zo zväzku Ev. cirkvi a. v. na Slovensku 
1948 Generálny konvent odmietol návrh zákona o hospodárskom zabezpečení cirkví štátom 
1949 Piešťanský manifest 
Generálny konvent v Bratislave. 
Zákon o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom – začiatok likvidácie cirkevných orgánov, spolkov, ustanovizní a majetku 
Zrušenie Spolku ev. a. v. kňazov a iných cirkevných spolkov
Štátny úrad pre veci cirkevné 
1950 Ústredie slovenských ev. a. v. kňazov 
1951 Synoda v Modre-Harmónii 
Cirkevná ústava 
Odstúpenie generálneho biskupa Vladimíra Čobrdu 
Ján Chabada, generálny biskup 
1955 Slovenské Pašie 
1961 Proces s evanjelickými farármi 
1968 Vyhlásenie Generálnej rady Slovenskej evanjelickej cirkvi a. v. v ČSSR k obrodnému procesu 
Všeobecná kňazská konferencia v Turčianskych Tepliciach 
Zánik Ústredia ev. a. v. kňazov 
1971 Ján Michalko, generálny biskup 
1978 Slovenský preklad Biblie 
1988 Európska konferencia luteránskej mládeže v Bratislave 
Schematizmus Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v ČSSR
1989 VPN (Verejnosť proti násiliu) pri Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi 
Generálny konvent v Žiline 
Obnovenie činnosti Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku 
Prvé televízne vysielanie služieb Božích 
1990 Odstúpenie generálneho biskupa Jána Michalka 
Pavel Uhorskai, generálny biskup 
Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského 
Združenie evanjelických kňazov 
1991 Rehabilitácia pracovníkov cirkvi za obdobie 1948 – 1989 
1991 – 1993 Synoda v Liptovskom Hrádku a v Uhrovci 
1992 Evanjelický spevník vyšiel v slovenčine (predtým evanjelici používali češtinu v nadväznosti na Kralickú Bibliu)
Stretnutie evanjelickej inteligencie v Bratislave-Petržalke 
1994 Július Filo ml., generálny biskup 
Ústava Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku
1995 Agenda ECAV na Slovensku (vyšla 1996)
1996 Pašie – nové vydanie
1999 Biblia – nový, autorizovaný preklad (Tranoscius a Slovenská biblická spoločnosť) 
Zasadnutie Rady Svetového luteránskeho zväzu v Bratislave
2001 Evanjelická encyklopédia Slovenska (zost. Borislav Petrík, Peter Rybár) 
Dohoda o Krste svätom medzi evanjelickou a katolíckou cirkvou na Slovensku 
2002 Evanjelický funebrál 
2006 Miloš Klátik, generálny biskup
2008 Stretnutie kresťanov šiestich národov v Bratislave (7. ročník) a 1. evanjelické cirkevné dni
Biblia – slovenský ekumenický preklad (Slovenská biblická spoločnosť)
Pohrebná agenda
Schematizmus Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku


(Zdroj: Evanjelická encyklopédia Slovenska. Zostavovateľ Borislav Petrík a Peter Rybár. Bratislava 2001, s. 278 – 281.)