Boh je náš lekár

Boh je náš lekár

Piatok 01.9.2023
Exodus 15, 26

Povedal: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“
 
Biblia opisuje Boha ako Jehovah-Rophe (alebo Jehovah-Rapha) viac ako 60-krát. Jehovah znamená „Boh“ a Rophe alebo Rapha znamená „obnoviť“, „uzdraviť“ alebo „urobiť zdravým“. 
V 2. Mojžišovej 15,26 Boh sľúbil Mojžišovi a izraelskému ľudu: „Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je v jeho očiach správne, ak poslúchneš jeho príkazy a zachováš všetky jeho ustanovenia, nedopustím na teba nijakú chorobu, akú som dopustil na Egypťanov, lebo ja, Hospodin, som tvoj lekár.“ Lekár je neoddeliteľnou súčasťou Božieho charakteru. Boh sa stará o každú oblasť tvojho zdravia — o tvoje fyzické zdravie, o tvoje duševné a emočné blaho a o tvoju duchovnú vitalitu (Žalm 103,2-3). Keď pochopíme, že Boh je Jehovah-Rophe, Veľký Lekár, uvedomíme si, že k uzdraveniu mimo Jeho náruče nedochádza. 
Iba On môže zabezpečiť trvalé uzdravenie z našej zlomenosti. Tak často chceme uzdravenie bez riešenia. Ale Boh sa musí vysporiadať so zdrojom našej bolesti — odmietnutím, zranením alebo možno zradou — aby nás uzdravil. Náš Lekár sa nikdy nezmení (Malachiáš 3,6). Ježiš stále robí zázraky. Boh pracuje prostredníctvom modernej medicíny, presne tak, ako to robil podľa zákonov starovekého Izraela, aby ich chránil pred chorobami. Evanjelium je fyzický, morálny a duchovný liek pre všetkých ľudí. Pretože v Kristovi máme večný život, vedenie Ducha Svätého a spojenie s Bohom (Izaiáš 53,5). 
„On však bol prebodnutý za naše hriechy, zdrvený za naše neprávosti. Trest, ktorý nám priniesol pokoj, spočinul na ňom a pre jeho rany sa nám dostalo uzdravenie.“Iz.53,5
 
Zamysli sa: 
Keď premýšľaš o svojom celkovom zdraví, čo môžeš dnes predložiť Bohu za uzdravenie? 
Za čo konkrétne si dnes vďačný Bohu ohľadom tvojho zdravia?

(zamyslenie inšpirované apl. Biblia you version)
Pieseň na povzbudenie:  https://www.youtube.com/watch?v=cC6CWu2hbhc