K vyjadreniu pedagógov a doktorandov EBF UK

Zbor biskupov berie na vedomie vyjadrenie niektorých pedagógov a doktorandov Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK. Je však presvedčený, že nezvolili štandardný, primeraný a korektný spôsob komunikácie, pretože boli o záležitosti informovaní jednostranne a nevyužili možnosti overiť si dôležité informácie k tejto záležitosti. Nenesú tiež ani zodpovednosť za pracovno-právne vzťahy v rámci ECAV na Slovensku.
Stanovisko niektorých pedagógov a doktorandov EBF UK, ktoré zverejnili v médiách, považujeme za jeden z príspevkov k diskusii, ktorú v našej cirkvi vedieme na rôznych fórach, či už vo vieroučnom výbore, v generálnom presbyterstve, alebo aj na synode. Tejto téme sa Zbor biskupov a ani ostatné orgány cirkvi nevyhýbajú a dôkazom toho bola aj minuloročná všeobecná pastorálna konferencia venovaná práve otázkam rodiny, na ktorú boli okrem iných pozvaní aj Ondrej Prostredník a František Ábel ako prednášatelia. Je na škodu veci, že ponuku neprijali a konferencie sa nezúčastnili.

Zodpovednosť za cirkev však nenesú niektorí pedagógovia a doktorandi, ani médiá, ale príslušné grémiá cirkvi. (Zbor biskupov, Predsedníctvo ECAV, Generálne presbyterstvo, Synoda ECAV).

ECAV na Slovensku je jednou zo 145 členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) a jej postoj k manželstvu ako zväzku jedného muža a jednej ženy nijako nevyraďuje našu cirkev na okraj. Skôr naopak. Väčšina luteránskych cirkví zdieľa obdobný názor. SLZ dáva možnosť členským cirkvám sa v tejto otázke autonómne rozhodnúť. A ECAV na Slovensku sa na základe Písma svätého a Symbolických kníh jasne rozhodla, a to aj uznesením synody z roku 2013.

Naša cirkev zostáva verná Božiemu slovu. Na základe Božieho slova, ktoré chápeme ako prameň viery a pravidlo života, zotrvávame na stanovisku, že manželstvo jedného muža a jednej ženy je v súlade s Božím stvoriteľským poriadkom.

Zbor biskupov vníma službu farára ako povolanie, ktoré duchovný vykonáva z presvedčenia. Preto Zbor biskupov očakáva, že daný služobník cirkvi prezentuje svoje osobné presvedčenie, ktoré je v súlade s učením cirkvi. Pokiaľ ide o pracovno-právny vzťah brata Pavlúsa s ECAV na Slovensku, na základe jeho vnútorného presvedčenia, by bolo čestné, keby bol so cťou sám odstúpil a nemusel by to riešiť Zbor biskupov. Nešlo totiž len o osobný názor prezentovaný v rozhovore s biskupmi, ale o názory, ktoré v rozpore s učením ECAV na Slovensku prezentoval na zhromaždení mládeže a tieto postoje bolo možné vnímať aj na facebookových fórach. Na tento problém bol upozornený už ako študent teológie. V ECAV každý začínajúci kaplán má pracovný pomer uzatvorený na dobu určitú, na 2 roky. Po dvoch rokoch sa prehodnocuje jeho ďalšie zotrvanie v službe. ECAV ako zamestnávateľ sa rozhodla po skončení pracovného pomeru na dobu určitú neponúknuť kaplánovi Mgr. Jakubovi Pavlúsovi ďalšiu zmluvu.

Zbor biskupov ECAV na Slovensku
Dňa 18. 8. 2016

Stanovisko Zboru biskupov je reakciou na Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa, ktorý bol zverejnený v médiách 16. 8. 2016. Jeho znenie nájdete aj tu.