VYHLÁSENIE ČLENOV KANDIDAČNEJ PORADY

VYHLÁSENIE ČLENOV KANDIDAČNEJ PORADY

      Kandidačná porada, ktorá zasadla dňa 19. júna 2024 v zasadačke BÚ ZD vo Zvolene, na základe CZ č. 11/94 a uznesení GP ECAV na Slovensku  č. 74-3/2024 zo dňa 3. mája 2024, navrhla kandidáta do voľby generálneho biskupa ECAV na Slovensku. 

     Porady sa zúčastnili predsedníctva dištriktov a predsedníctva seniorátov – spolu 31 riadnych členov. Neprítomný bol iba jeden člen, ktorý sa dopredu ospravedlnil. Predsedníctvo ECAV nie je členom kandidačnej porady a nebolo na porade prítomné. Kandidačnej porade predsedali bratia Mgr. Roman Porubän, senior TAS a Ing. Peter Gärtner, dozorca LOS. Overovateľmi zápisnice boli bratia Mgr. Peter Mihoč, biskup VD a Ing. Peter Synak, dozorca ZD. 

     Brat Mgr. Samuel Linkesch, senior KOS, predložil návrh na kandidáta a to doterajšieho generálneho biskupa Mgr. Ivana Eľka a všetky predpísané materiály: súhlas s kandidovaním, životopis, výpis z registra trestov, osobné stanovisko a čestné prehlásenie, že si plní povinnosti člena ECAV a spĺňa požiadavky kandidovania podľa Cirkevnej ústavy ECAV na Slovensku.  Návrh iného kandidáta pre voľbu generálneho biskupa nebol predložený a voči navrhovanému kandidátovi nebola vyslovená žiadna námietka.  

     V tajnom hlasovaní vyjadrili jednomyseľne všetci prítomní členovia kandidačnej porady súhlas s jeho kandidovaním, získal tak plnú dôveru predsedníctiev dištriktov a seniorátov. Predkladajú ho evanjelickej verejnosti k voľbe v dôvere, že bude po zvolení zastávať úrad generálneho biskupa v zodpovednosti za cirkev, v láske k všetkým členom, uplatňovaní strážcu spravodlivosti podľa Božieho slova 
R 12,6-8: „Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou; kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje, kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, nech dáva z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.“