Výberové konanie na riaditeľa EZŠ Bratislava

Výberové konanie na riaditeľa EZŠ Bratislava

Západný dištrikt ECAV na Slovensku so sídlom vo Zvolene v zmysle   § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľa školy pre: 
 
EVANJELICKÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
PALISÁDY 57, BRATISLAVA
 
Predpoklady na výkon pozície riaditeľa školy sú stanovené v § 9 ods. 1 a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
A/ KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY
 
 • kvalifikačné predpoklady pre príslušný druh a typ školy v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
 • zaradenie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec v zmysle zákona č. 138/2019
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti ku dňu uskutočnenia výberového konania v zmysle § 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, 
 • ovládanie štátneho jazyka podľa § 17 zákona č. 138/2019 Z. z., 
 • bezúhonnosť podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z., 
 • zdravotná spôsobilosť podľa § 16 zákona č. 138/2019 Z. z. 
 
B/ OSTATNÉ PREDPOKLADY:
 • spôsobilosť na právne úkony 
 • poznať a orientovať sa v školskej, ekonomickej, pracovnoprávnej legislatíve na školách s právnou subjektivitou, o základná znalosť legislatívy evanjelického cirkevného školstva
 • člen ECAV
 • usporiadaný rodinný život
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti
 • anglický alebo nemecký jazyk
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, Internet)

PRIHLÁŠKU DO VÝBEROVÉHO KONANIA DOLOŽENÚ O: 
 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania
 2. doklady o vzdelaní, 
 3. samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec v zmysle zákona č. 138/2019
 4. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti, 
 5. návrh koncepcie rozvoja školy,
 6. profesijný životopis,
 7. potvrdenia o dĺžke pedagogickej činnosti, 
 8. lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti podľa § 16 odsek 2 zákona č. 138/2019 Z. z.,
 9. kópie certifikátov, alebo dokladov preukazujúcich absolvovanie ďalšieho vzdelávania,
 10. stanovisko domáceho zborového farára,
 11. písomný súhlas uchádzača k použitiu osobných údajov pre potreby výberového konania podľa 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
 12. súhlas so zverejnením predloženého návrhu koncepcie rozvoja školy a životopisu uchádzača, resp. ich častí (za účelom ich zverejnenia v prípade dopytov zo strany verejnosti)

zasielajte do 8.12.2023 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálke s označením „Výberové konanie riaditeľ EZŠ BA – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Biskupský úrad ZD ECAV na Slovensku, Námestie SNP 5, 960 01 Zvolen.  Kontaktná osoba: Ing. Žilinčík, skoly@zdecav.sk
 
Ponúkaný plat: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 
Termín a miesto výberového konania budú oznámené prihláseným uchádzačom, ktorí splnia všetky podmienky zaradenia do výberového konania najmenej 7 dní pred dňom výberového konania.