ŠTIPENDIUM Z FONDU SAMUELA A ŽOFIE PERESSÉNYI

ŠTIPENDIUM Z FONDU SAMUELA A ŽOFIE PERESSÉNYI VLADIMIR GABRIEL LOVAS

V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK v Bratislava sa v stredu 13. 12. 2023 konali na záver zimného semestra akademické služby Božie spojené s Večerou Pánovou. V rámci služieb Božích odovzdal brat generálny biskup Ivan Eľko, štipendiá najlepším študentom za uplynulý akademický rok 2022/2023. 

O poskytnutí štipendií rozhodlo Generálne presbyterstvo ECAV na svojom zasadnutí 5. decembra 2023 vo Zvolene. Štipendium je udelené na základe výsledkov študijného priemeru predložených študijným oddelením EBF UK a na základe Štatútu Študijného finančného fondu Samuela a Žofie Peressényi. Návrh na udelenie štipendií predkladá Správna rada fondu.  
Obdarovaní boli tí, ktorí si svojim usilovným štúdiom a snažením zaslúžili peňažní dar vo forme štipendia. Účelom fondu je podpora vzdelávania udeľovaním štipendií najlepším študentom   EBF UK  v Bratislave a podpora záujmu o duchovnú službu študentom zapísaným v študijnom programe Evanjelická teológia.

Listiny o udelení štipendií boli odovzdané: študentke druhého ročníka, ktorá dosiahla najlepší prospech v štúdiu počas prvého ročníka, sestre Tatiane Semančíkovej. Študentom so statusom kandidát duchovnej služby, ktorí dosiahli v predchádzajúcom školskom roku najlepší prospech  v ročníku, a zároveň si príkladne plnia povinnosti vyplývajúce z programu Kandidát duchovnej služby, bratovi Samuelovi Moricovi, sestre Eve Chalupkovej a študentovi piateho ročníka Branislavovi Ďuricovi. 

Oceneným študentom, ale aj ostatným prajeme, aby sa naďalej usilovali dosahovať úspechy v štúdiu nielen kvôli štipendiu, ale predovšetkým z lásky voči Pánu Bohu a Jeho cirkvi. 

Galéria k článku

Vladimir Gabriel Lovas