Celoslovenské kolo Biblickej olympiády- 22/23 VÝSLEDKY

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády- 22/23 VÝSLEDKY


Biblická olympiáda je zaradená medzi predmetové súťaže a konala sa s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Priebeh súťaže organizačne zabezpečoval  Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku. Celoslovenské kolo súťaže sa konalo 28. apríla 2023  v priestoroch  Evanjelickej spojenej školy v Prešove. 
Odborná porota vybrala témy na tohtoročnú biblickú súťaž a určila pravidlá. Zo Starej zmluvy bola vybraná téma: Ženy v Starej zmluve a z Novej zmluvy: Úvod do Ježišovho života a diela.
Súťaž pripravila a priebeh súťaže riadila odborná porota s predsedníčkou Katarínou Hudákovou a členmi: Andrea Valentová, Katarína Hanková, Viera Brtišová a  Peter Taját. Náročné testy súťažiaci zvládli na výbornej úrovni, o čom svedčia aj bodové hodnotenia a percentuálne výsledky jednotlivých súťažiacich.
Ďalší ročník Biblickej olympiády v školskom roku 2022/2023 sa konal v dvoch kolách. Prvé kolo - seniorálne sa uskutočnilo 31. marca 2023 online cez program EduPage. Do súťaže sa prihlásilo 556 žiakov v ôsmich kategóriách. Z nich bolo 311 úspešných riešiteľov. Do celoslovenského kola podľa propozícií postúpilo priamo do súťaže 66 žiakov. Súťaž sa konala prezenčne po troch rokoch a  zaregistrovalo sa 59 žiakov, z nich bolo 54 úspešných  riešiteľov. 
Súťažiacich na pôde školy privítal a pozdravil brat Marián Damankoš. Po privítaní a úvodnej pobožnosti sestra farárka Katarína Hudáková, predsedníčka odbornej poroty, oboznámila súťažiacich s pravidlami súťaže. Po otvorení sa súťažiaci rozišli do tried a prostredníctvom programu EduPage riešili súťažné testy.
Súťažiach prišiel podporiť a pozdravil ich brat biskup VD Peter Mihoč, ktorý venoval aj ceny pre výhercov. V čase čakania na výsledky súťaže sa účastníci presunuli zo školy na návštevu Biskupského úradu VD a pozreli si jeho priestory - Evanjelického kolégia a jeho Dvoranu s výkladom brata archivára Miloša Kožleja. 
Sme vďační všetkým, ktorí túto súťaž akokoľvek podporili. Ďakujeme za dar Nadácii Jana Amosa Komenského, ktorá pre absolútneho víťaza darovala notebook. Tento rok sa víťazkou stala žiaka Evanjelickej základnej školy Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote Stela Šolcová, ktorá súťažila v 2. kategórii a dosiahla najvyššie percento úspešnosti – 96,66 %.
Ďakujeme koordinátorom aj tým, ktorí sa venovali žiakom a pripravovali ich na súťaž; odbornej porote za jej aktívnu prácu pri príprave a hodnotení testov. Naša vďaka patrí aj technickej podpore súťaže pani Milade Gurovej a Márii Bellušovej z firmy aSc. 
Ďakujeme bratovi riaditeľovi Mariánovi Damankošovi za ústretovosť pri realizácii olympiády, bratovi duchovnému správcovi za spoluprácu pri organizačnom zabezpečení a všetkým pedagógom a zamestnancom školy, ktorí nám umožnili využiť priestory školy, srdečne nás privítali, pripravili občerstvenie a vytvorili výborné podmienky pre súťaž.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Všetkým súťažiacim prajeme, aby získané vedomosti z Božieho slova vo svojom živote uplatňovali a podľa neho žili. 

VÝSLEDKOVÁ LISTINA CELOSLOVENSKÉHO KOLA BIBLICKEJ OLYMPIÁDY 2023.docx