BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA 2023/24

BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

 

Z EVANJELICKÉHO A. V. NÁBOŽENSTVA 

A  NÁBOŽENSKEJ  VÝCHOVY PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

 

PREDMETOVÁ  SÚŤAŽ

 

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 

2022/2023 Biblickú olympiádu / ďalej BO /. BO sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy registrovaného na MŠVVŠ SR pod číslom 2017/13501:2-10H0.

BO riadi tajomník pre školstvo a vzdelávanie GBÚ ECAV v spolupráci s koordinátormi BO v seniorátoch a cirkevných školách.

 

Cieľ: Podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre náš každodenný život.

 

Predmet súťaže:         Vybrané knihy Písma Svätého

 

Témy na biblickú olympiádu:    

Stará zmluva -    Sudcovia

Nová zmluva -    Život Pána Ježiša Krista

  

ORGANIZÁCIA  SÚŤAŽE 

 

predseda celoslovenskej odbornej komisie / PCOK/:

- Mgr. Hudáková Katarína

predseda koordinačnej rady:

- Mgr. Daniela Veselá – tajomníčka EMC

členovia koordinačnej rady:

- seniorálni koordinátori

- školskí koordinátori

 

miesto konania Celoslovenskej biblickej olympiády:

Evanjelická spojená škola Liptovský Mikuláš 

Komenského 10, 31 01 Liptovský Mikuláš
Riaditeľka: PhDr. Jana Chaloupková

termín konania Celoslovenského kola biblickej olympiády:  4. apríl 2024 (štvrtok)

 

Podmienky súťaže:

Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

 

 1. štátne a súkromne školy
 2. cirkevné školy

Kategórie účastníkov BO:

1. kategória:         3. – 4. ročník ZŠ

2. kategória:         5. – 6. ročník ZŠ, príma

3. kategória:         7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta

4. kategória:         celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

 

Termín jednotlivých stupňov súťaže:

      1. kolo – seniorálne/školské:       15. marca 2024

      2. kolo - celoslovenské:               4. apríla 2024

 

 1.  Do 1. kola súťaže sa prihlasujú záujemci v školách prostredníctvom programu EduPage
        / štátna, súkromná a cirkevná / na území Slovenskej republiky. 
 2. Seniorálne/školské – 1.kolo súťaže bude prebiehať 15. marca 2024 v školách online, v programe EduPage.
 3. Celoslovenské – 2. kolo bude prebiehať v programe EduPage s prezenčnou účasťou súťažiacich v Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši 4. 4. 2024. 

Zoznam postupujúcich  do 2. kola zverejní Edukačno-misijne centrum   GBÚ ECAV v Bratislave do 20. marca 2024: 

                     

 Daniela Veselá

                                     tajomníčka EMC

                                     Palisády 46

                                     P. O. Box 289

                                     810 00 Bratislava

  skoly@ecav.sk   

 

-   do celoslovenského  2. kola - 15. 3. 2024 postupujú  úspešní riešitelia (viac ako 60%)             

    z 1. kola - seniorálneho a školského v programe EduPage, ktorí obsadili prvé miesto za

    seniorát a za cirkevnú školu

 

 1. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola zašle: 

a)   seniorálny koordinátor 

b)   koordinátor pre cirkevnú školu        

                  

4. Propozície a pokyny k súťaži súťaže budú zverejnené v programe EduPage a na stránke www.ecav.sk

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:

                      štátne a súkromné školy        cirkevné školy

 1. kolo     seniorálne                                školské                                    15. marca 2024
 1. kolo     celoslovenské                       celoslovenské                               4. apríla 2024

 

Organizačné zabezpečenie:

Všeobecne záväzné pokyny:

-   témy k BO vyberie predseda a členovia odbornej poroty,

-   testy pre obe kolá súťaže a manuál k hodnoteniu testov z BO vo forme bodovania pripraví odborná  porota,

-  súťaž prebieha v štyroch kategóriách v programe EduPage,

-  seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom a učiteľom náboženstva

- v prípade, že odborná komisia v danej kategórii a type škôl zodpovedne zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť v celoslovenskom kole udelené 1., 2. ani 3. miesto

 

 • Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu termínu miesta a spôsobu konania súťaže

Témy 2024.docx

Učebné texty pre 1. a 2. kategóriu zo Svetla: https://www.ecav.sk/nabozenstvo

Učebné texty pre 3. a 4. kategóriu sú v Biblii (náš evanjelický preklad)


Organizačné pokyny ku konaniu seniorálneho kola
biblickej olympiády z evanjelického a. v. náboženstva


 • Pri registrácii je vygenerovaný kód, ktorý musí súťažiaci na začiatku samotnej súťaže zadať do políčka „Kód súťažiaceho“ na sutaze.edupage.org a následne kliknúť tlačidlo „Štart.“
 • Žiaci si môžu spustiť súťažný test aj priamo cez EduPage.
 • Pre zapojenie sa do súťaže je potrebné mať k dispozícii elektronické zariadenie so stabilným pripojením na internet.
Vypracovanie testu:
 • Testy sú prístupné 15.3.2022 v čase od 9:00 do 11:00.
 • O 11:00 skončí možnosť odovzdať test.
 • Po spustení testu má každý súťažiaci k dispozícii časovú dotáciu podľa kategórie, v ktorej súťaží.
 • Čas na vypracovanie testu sa počíta od spustenia testu.
 
 • 1. kategória S1, C1 - čas na písanie testu je 75 minút
 • 2. kategória S2, C2 - čas na písanie testu je 60 minút
 • 3. kategória S3, C3 - čas na písanie testu je 60 minút
 • 4. kategória S4, C4 - čas na písanie testu je 60 minút
 
 • V prípade rovnosti bodov bude rozhodujúci čas vypracovania testu.
 
 • Pretože sa tejto súťaže zúčastňujú veriaci mladí ľudia, veríme, že budete používať počítač, telefón a to čo máte okolo seba len na vzájomnú komunikáciu a súťaženie – nie na vyhľadávanie informácií z rôznych zdrojov.
 • Výsledky zapisuje kliknutím každý súťažiaci sám za seba.
 • Po zodpovedaní všetkých otázok, stlačte červené tlačidlo „Odovzdať“.
 • Ak sa vám náhodou počas súťaženia vypne počítač alebo sa vybije tablet, môžete test spustiť cez sutaze.edupage.org zadaním vášho kódu. Ak znova spustíte test na rovnakom počítači, systém vám ponúkne návrat k vašim odpovediam. Ak spustíte test na inom počítači, systém vám ponúkne obnovenie odpovedí, tieto však môžu byť trochu staršie, minútu alebo dve pred vypnutím vášho počítača (zariadenia). Čas sa však počíta od prvého prihlásenia.
 • Ak náhodou uplynie stanovený čas na vypracovanie testu – a zabudli ste stlačiť tlačidlo „Odovzdať“, systém odošle vaše aktuálne zadané odpovede automaticky. Je však lepšie použiť tlačidlo „Odovzdať“.
Prajeme Vám veľa úspechov!