Domáca pobožnosť na 2. nedeľu pôstnu (25. február 2024)

Domáca pobožnosť na 2. nedeľu pôstnu (25. február 2024)

Pieseň ES 110
 
            Pred Tebou sa skláňame, Baránok Boží nevinný, a chválu Ti vzdávame, ó Spasiteľ náš jediný, Ty si mocne zvíťazil, smrť si navždy porazil: Buď Ti večná chvála, ó Pane Ježiši!
 
Čítanie Božieho slova z 2K 6, 1 - 2
 
            „Ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu. Veď On hovorí: V čas príhodný som ťa vyslyšal a v deň spasenia som ti pomohol. Ajhľa, teraz je čas veľmi príhodný; ajhľa, teraz je deň spasenia!“
 
Milí bratia a sestry!
 
            V korintskom cirkevnom zbore bolo vždy veľa problémov a vzťah apoštola Pavla s korintskými kresťanmi bol vždy veľmi komplikovaný. Pavel založil cirkevný zbor a kázal v Korinte evanjelium, no korintskí neustále podliehali vplyvu pohanského okolia a dobiehala ich aj vlastná pohanská minulosť, ktorej sa síce prijatím kresťanstva navonok zriekli, no aj tak sa k nej v rôznych životných situáciách vracali.
 
Cudzie jarmo
            Apoštol Pavel si bol dobre vedomý týchto slabostí Korinťanov, preto im v 6. kapitole 2. listu vytýka, že „v ich srdci je tesno (v. 12).“ Tým chce povedať, že napriek tomu, že prijali a vyznávajú Ježiša Krista, v ich srdci je pre Neho len málo miesta a nabáda ich, aby svoje srdcia rozšírili a to tým, že nebudú ťahať cudzie jarmo s neveriacimi, pretože svetlo nemôže mať spoločenstvo s tmou. Rôznymi slovami chce Pavel kresťanov v Korinte priviesť k tomu, aby sa odvrátili od pohanských zvykov a žili podľa Ježiša Krista. 
 
Posvätenie
            Konfirmandov učíme, že posvätenie znamená oddelenie niečoho pre Pána Boha. Ak napríklad postavíme budovu, ktorá bude slúžiť len na bohoslužobné účely alebo zakúpime nádoby, ktorými budeme prisluhovať iba sviatosti, tak ich posvätíme, čím ich aj navonok oddelíme pre službu Pánu Bohu. Znamená to teda, že v onej budove nebudeme organizovať zábavy a z daných nádob nebudeme obedovať. To isté chce Pavel dosiahnuť aj u korintských kresťanov. Chce, aby svoj život oddelili od toho starého – pohanského – a v maximálnej možnej miere ho venovali Kristovi. To je posvätenie.
 
Božia milosť
            Ako hlavný motív posvätenia sa Korinťanov Pavel uvádza Božiu milosť. Tá je pre Pavla veľmi dôležitá. Je kľúčovým posolstvom jeho zvesti – jadrom celého evanjelia. Veď z milosti Boh poslal na svet svojho Syna, z milosti Ho obetoval za ľudí a z milosti ľuďom odpúšťa hriechy. Božia milosť je teda to najdôležitejšie, čo sa svetu v Kristovi zjavilo. Ten, kto si to nevšíma, Božiu milosť ignoruje. A Pavlovi sa zdá, že to je prípad aj korintských. Vyznávajú síce Krista, no akoby brali na ľahkú váhu milosť Božiu. Preto tie dnešné slová: „napomíname vás, aby ste nebrali nadarmo milosť Božiu.“
 
Záchrana
            Pavel ďalej cituje slová z knihy proroka Izaiáša, kde sa v 49,8 píše: „Takto vraví Hospodin: V pravý čas som ťa vypočul, v deň spásy som ti pomohol;“ U proroka je to narážka na vyvedenie ľudu z babylonského zajatia. Vtedy Hospodin zachránil svoj ľud a to v čase, ktorý sám uznal za vhodný. Teraz Pavel dáva týmto slovám nový význam.
 
Vykúpenie v Kristovi
            Pavel hovorí, že pre ľudí jeho doby práve teraz nastal príhodný čas, lebo teraz je doba, kedy prišiel Boží Syn na svet, umrel a bol vzkriesený z mŕtvych. Tým Hospodin vykonal nové dielo záchrany a to nie už len pre Izrael ale pre všetkých. Každý človek by si preto mal byť vedomý toho, že aj pre neho nastal príhodný čas, kedy ho Boh zachránil a to z čírej lásky a milosti.
 
Ohrdnutý dar
            Určite poznáte ten pocit, keď darujete napríklad dieťaťu čokoládu ale ono sa ani nepoteší, len slušne poďakuje a odloží ju bokom. Takéto reakcie vidíme veľmi často. Je to preto, lebo dnes žijeme v blahobyte a len ťažko niekoho ohúrime darom, z ktorého by sa mimoriadne tešil alebo si ho vážil. Už len tie spomínané deti majú dnes spravidla až prebytok sladkostí, hračiek či rôznych vecí a tak ich náš darček len málokedy naozaj poteší. Neuvedomujú si, že za každým, aj tým najmenším darčekom, je nejaká snaha, hodnota či láska, ktorú im darca prejavuje. A tak je to aj s Božou milosťou.
 
Ohrdnutá milosť
            Ak sa Pavel v Korinte strachoval, že korintskí berú Božiu milosť nadarmo a len málo odovzdávajú svoj život Kristovi, dnes by bol asi úplne zdesený. Dnešný svet totiž pohŕda Božou milosťou ešte viac a to nie len ten pohanský. Aj mnohí kresťania nedoceňujú Božiu milosť. Nie že by ňou priamo pohŕdali, no nie sú ochotní posvätiť sa – teda prispôsobiť svoj život Kristovi. Veľa kresťanov dnes hovorí a spieva, že Ježiš je ich Pánom, no pritom si najradšej žijú podľa seba a neradi počujú, že by mali svoj život či názory meniť. Sú aj mnohí takí, ktorí radšej aj v samotnej Biblii budú hľadať spôsob, ako si jej slová vyložiť tak, aby oni vo svojom živote nemuseli robiť žiadny ústupok. 
 
            2. pôstna nedeľa je nedeľou posvätenia. Pripomína nám, že aj my máme svoj život posväcovať, teda odovzdávať ho Pánovi Ježišovi Kristovi. Veď On za nás zomrel, zaplatil svojim životom za naše hriechy a tak nám bola daná tá najväčšia Božia milosť. Nastal pre nás čas príhodný – nastal čas spasenia. To je dôvod, aby sme sa odovzdali do rúk Ježiša Krista a Jemu podriadili aj svoje myšlienky, skutky a životný štýl. Kto to nie je ochotný urobiť, v toho srdci je – povedané slovami apoštola Pavla – stále tesno a znejú mu Pavlove slová: neberte milosť Božiu nadarmo. Amen.
 
Modlitba

            Pane Ježiši Kriste, uvedomujeme si, akej veľkej milosti sa nám dostalo, keď si za nás zomrel a zaplatil tak svojím životom za naše hriechy. Uvedomujeme si aj to, že nie vždy sa správame tak, ako je hodné zachránených Božích detí. Radi konáme podľa seba, radi máme pravdu a radi sami rozhodujeme o svojom živote. Vtedy robíme svoje srdcia tesnými pre Teba a vypudzujeme Ťa zo svojho života. Prosíme, odpusť nám to a pomáhaj nám uvedomovať si, ako veľmi sme na Tebe závislí. Kiež tak dokážeme viac oceniť veľkosť Tvojej obete a o to srdečnejšie Ti za ňu ďakovať a Tvoje meno oslavovať. Amen.
 
Pieseň ES 115
 
            Umučenia drahého Spasiteľa Pána, váž si času každého s vďakou, duša verná. Hľaď na Jeho bolestné rany, utrpenie, ktorými On vykúpil ľudské pokolenie.