Domáca pobožnosť na 1. nedeľu pôstnu (18. február 2024)

Domáca pobožnosť na 1. nedeľu pôstnu (18. február 2024)

Pieseň ES 112

    Smutný čas pôstny čas, premýšľaj, človeče, zanechaj rozkoše, obráť svoje srdce, mysli na smrť Pána svojho, že on trpel za každého i teba hriešneho.

Čítanie Božieho slova z 5M 6, 16 - 19

    „Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste Ho pokúšali v Masse. Snažte sa zachovávať prikázania Hospodina, svojho Boha, i Jeho svedectvá a ustanovenia, ktoré ti dal. Rob, čo je správne a dobré v očiach Hospodinových, aby sa ti dobre vodilo, aby si prišiel a usadil sa v dobrej krajine, o ktorej Hospodin prisahal tvojim otcom, že vyženie všetkých tvojich nepriateľov spred teba, ako hovoril Hospodin.“

Milí bratia a sestry!

    Dnešný text začína slovami, ktoré dobre poznáme z rozprávania o pokúšaní Pána Ježiša na púšti. Diabol Ho vtedy nahováral, aby zoskočil zo strechy chrámu a Pán Ježiš odpovedal: „Napísané je: Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha!“ To je odvolávka na 6. kapitolu 5. knihy Mojžišovej.

Posledné napomenutia
    Piata kniha Mojžišova je akýmsi príhovorom Mojžiša k ľudu tesne pred jeho smrťou a pred vstupom ľudu do zasľúbenej zeme. Mojžiš tu národu pripomína, čo všetko preň Hospodin urobil. To má mať ľud vždy na pamäti a má svojmu Bohu jednak dôverovať a tiež Mu verne slúžiť a za všetko Mu ďakovať. 6. kapitola začína príkazom, aby všetky ponaučenia ľud dôkladne zachovával, mal ich neprestajne na pamäti a odovzdával ich z generácie na generáciu všetkým svojim potomkom. Vo verši 14 prichádza príkaz nenasledovať iných bohov a potom vo verši 16 napomenutie, aby ľud Boha nepokúšal.

Pokúšanie
    Pokúšanie často chápeme ako navádzanie na zlo. Avšak to nie je celkom presné. Navyše, Pána Boha predsa nemožno navádzať na hriech. A zasa niekedy sa stáva aj to, že má človek pokušenie urobiť niečo dobré. Ako to teda je?

Presvedčenie
    Každý človek má svoj rozum a svoje názory, na základe ktorých si buduje nejaký pohľad na svet. To potom ovplyvňuje jeho konanie a jeho presvedčenie. 
    Predstavme si človeka, ktorý si myslí, že je potrebné pomáhať svetu a preto je rozhodnutý konať dobro a je vo svojom konaní aj veľmi aktívny. Takýto človek bude ochotný vždy sa do všetkého zapojiť a nebude myslieť na seba, pretože stredobodom jeho pozornosti sú tí druhí. Ak takéhoto človeka začnú jeho blízki nahovárať, aby viac myslel na seba, šetril svoje sily a venoval sa aj sebe či svojej rodine, vlastne tým nahlodávajú jeho presvedčenie. Nechcú mu zle, no chcú, aby robil niečo, čo predtým nerobil, čo do svojich plánov nezahrnul, čo nie je v súlade s jeho presvedčením. Takýto človek potom označí snahy svojich blízkych za pokúšanie a povie: Neustále ma pokúšajú aby som bol viac doma. Vlastne niečo podobné urobil aj Peter pri Pánovi Ježišovi, ktorému tiež nechcel zle, no nahováral Ho na čosi, čo bolo v rozpore s Jeho presvedčením.
    Naopak si predstavme človeka, ktorý myslí len na seba a nikomu nič nedá. Ak by sa takýto človek stretol napríklad s mimoriadne nadaným ale chudobným dieťaťom, mohlo by sa stať, že povie: „Mám pokušenie ho podporiť.“ A opäť to nebude navádzanie na zlo ale jednoducho myšlienka, ktorá spochybňuje jeho dovtedajšie presvedčenie.

Pokúšanie v Masse
    Dnešný text sa odvoláva na udalosti v Masse. Čítame o nej v 2M 17, 1-7. Ľud sa vtedy utáboril v Refidíme, kde nebolo vody. Vtedy ľud začal spochybňovať Boha hovoriac: „Je Hospodin uprostred nás či nie?“ K tomu sa pridali obvinenia a výčitky na adresu Mojžiša, že vôbec vyviedol ľud z Egypta a že ich chce zahubiť. Hospodin napokon dal ľudu vodu a to zázračným spôsobom, keď Mojžišovi prikázal udrieť na skalu, no toto miesto ostalo v pamäti ľudu ako miesto, kde pokúšali Hospodina. Tým pokúšaním sa samozrejme nemyslí to, že si žiadali vodu ale to, že spochybňovali Hospodina, spochybňovali Jeho rozhodnutie vyviesť svoj ľud z otroctva a obviňovali Ho, že sa o svoj ľud nestará. Preto dnešný text napomína, aby ľud už takto Hospodina nikdy nespochybňoval – nepokúšal – ale namiesto toho zachovával Jeho prikázania, to znamená rešpektoval Jeho vôľu i Jeho slovo a poslúchal Ho.

Pokúšanie Pána Ježiša
    Ani pokúšanie, ktoré prežíval v živote Pán Ježiš nebolo namierené k tomu, aby vykonal zlý skutok. Mnohé z toho, na čo Pána Ježiša nahovárali, vyzeralo veľmi nevinne. Napríklad také chleby. Čo je zlé na tom, ak by si Pán Ježiš na púšti urobil z kameňa chlieb a najedol by sa? Na prvý pohľad nič, no predsa – je to útok na Jeho vôľu, Jeho presvedčenie a v konečnom dôsledku aj na Jeho poslušnosť. Diabol Ho nahovára, aby konal inak ako si sám predsavzal a to je jadro pokúšania, ktorému Pán Ježiš čelí po celý život. Je nahováraný, aby zázračne dokázal svoju moc skokom zo strechy, aby šetril svoj život a nešiel do Jeruzalema, aby zostúpil z kríža a urobil koniec posmeškom. Na pohľad všetko dobré a užitočné veci, no iné ako si predsavzal Pán Ježiš a ako Mu prikazovala Jeho poslušnosť voči Otcovi.

    Dnešná nedeľa hovorí o boji s pokušením a chce nám tým povedať, že aj my sme často nahováraní konať inak než nám káže naše kresťanské presvedčenie. Mnohé návrhy môžu znieť nevinne, ba až šľachetne alebo užitočne. No ak sú v rozpore s tým, čo sme si osvojili z Písma, potom ide o pokúšanie, pred ktorým sa musíme mať na pozore. Nie vždy je ľahké ho rozpoznať. Návrhy či myšlienky, ktoré nás chcú osloviť, môžu byť neraz obalené humánnymi cieľmi alebo dokonca aj biblickými citátmi. Áno, aj nebiblické učenie sa môže stať pokušením, ak človek začne počúvať a následne uplatňovať názory, ktoré sa zdanlivo opierajú o slová Biblie, no v skutočnosti vedú človeka k postojom, ktoré by Pán Ježiš nikdy nepodporil. Preto je na mieste denne si od Pána Boha žiadať silu v pokušení odolať ale aj múdrosť pokušenie rozoznať, aby sme sami v pokušeniach obstáli a ani nášho Pána v ničom nepokúšali. Amen.

Modlitba

    Drahý náš nebeský Otče, prosíme Ťa o dar Tvojho Svätého Ducha a skrze Neho o silu odolať pokušeniu a múdrosť včas ho rozpoznať. Pripomínaj nám slová a skutky nášho Pána, ktorý nám ukázal život bezhraničnej lásky, viery a poslušnosti. Kiež sme aj my tak poslušní Tebe a Tvojej vôli, sýtime sa Tvojim slovom, konáme skutky lásky a v dobrom i zlom sa na Teba spoliehame, rešpektujúc Tvoje rozhodnutia, hoci im nie vždy rozumieme. Kiež si tak pre nás zvrchovaným Pánom a Svätým Bohom a my Ťa nikdy v ničom nepokúšame. Amen.

Pieseň ES 114


    Ten na kríži moja spása, moja láska, moja česť, každá márna žiadosť vzdiaľ sa, i to, v čom stálosti niet. Pokušenia plný svet do hriechu by ma chcel zviesť; ten na kríži moja spása, k Nemu stále utiekam sa.