Absolvovali kaplánske skúšky 2024

Absolvovali kaplánske skúšky 2024

Na Generálnom biskupskom úrade v Bratislave sa dňa 25. júna 2024 konali kaplánske skúšky. Na skúšky sa prihlásili sa 2 absolventky EBF UK, ktoré ukončili štúdium v magisterskom odbore evanjelická teológia. Kandidátky kaplánskych skúšok absolvovali písomnú skúšku na tému: 
„Štruktúra svedectva synoptikov a štruktúra Jánovho svedectva o Ježišovi. Literárne a zvestné dôrazy ich spisov: V čom synoptici a Ján hovoria spoločnou rečou a v čom sa ich hlasy rôznia?“
(prednáška pre presbyterov a Písmakov v mojom zbore)
Úspešné vypracovanie písomnej práce bolo podmienkou pre pripustenie k ústnej skúške.  
 
Ústnu skúšku vykonali uchádzačky pred komisiou. Komisii predsedal brat generálny biskup ECAV Mgr. Ivan Eľko, ktorý skúšal Poriadok služieb Božích . Členmi skúšobnej komisie boli biskup ZD ECAV Mgr. Ján Hroboň (Znalosť Biblie), biskup VD ECAV Mgr. Peter Mihoč (Praktická exegéza), Mgr. Libor Bednár, PhD. (Malý katechizmus a Dogmatika),  Mgr. Vladimír Ferenčík (Cirkevné právo) a doc. Mgr. art. Anna Predmerská (Liturgický spev). 
 
Kaplánske skúšky úspešne ukončili a prevzali si svedectvo o kaplánskej skúške, ktoré ich oprávňuje byť ordinovanými za kňaza Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku: Gabriela Gdovinová a Lea Sabolová.

Slávnosť ordinácie novokňazov sa uskutoční 13. júla 2024 v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Marhani.