Prázdna stolička v SNM v Bratislave

Prázdna stolička v SNM v Bratislave

Prázdna stolička

od 12. 7. 2024 do 25. 10. 2024


Výstavný projekt v spolupráci s Evanjelickým kolegiálnym gymnáziom v Prešove. Základom výstavy je projekt žiakov Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove, ktorí pátrali po osudoch 102 žiakov vylúčených zo štúdia v roku 1940 kvôli svojmu židovského pôvodu.

V septembri 1941 vydala vláda Slovenskej republiky Nariadenie o právnom postavení Židov. V § 38 bode 1 sa uvádza, že: „Židia sa vylučujú z akéhokoľvek štúdia na všetkých školách a učebných ústavoch okrem škôl ľudových a okrem kurzov osobitne pre nich zriadených.“ Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove navštevovalo v tomto období 102 žiakov židovského vierovyznania, ktorých  v zmysle nariadenia zo štúdia vylúčili. Mnohí z nich boli neskôr deportovaní do koncentračných táborov a mnohí útrapy 2. svetovej vojny neprežili.

O osudoch žiakov židovského pôvodu z 
Evanjelického kolegiálneho gymnázia v Prešove je možné dozvedieť sa priamo aj z publikácií vylúčených žiakov Róberta Cvi Bornsteina (Záblesky v temnote),  Agneše Kalinovej (r. Farkašovej) a Heather Dune Macadam.  

Bližšie informácie: https://www.snm.sk/muzea-snm/prirodovedne-muzeum/prirodovedne-muzeum/navstivte/vystavy?clanok=prazdna-stolicka#menu