ZASADNUTIE GP ECAV – 22.3.2024

ZASADNUTIE GP ECAV – 22.3.2024

Dňa 22. marca sa v priestoroch Biskupského úradu ZD vo Zvolene uskutočnilo druhé zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto kalendárnom roku. 

V úvode rokovacej časti členovia generálneho presbyterstva zablahoželali ses. generálnej dozorkyni Renáte Vinczeovej a br. biskupovi Jánovi Hroboňovi k ich nastávajúcim narodeninám. Obidvom popriali v ich ďalšej práci Božie vedenie a Božie požehnanie. 
Následne boli členovia generálneho presbyterstva podrobne oboznámení so stavom plnenia uznesení prijatých generálnym presbyterstvom a rovnako aj priebežným stavom plnenia uznesení prijatých na Synode, pričom ku všetkým uzneseniam mali vopred k dispozícii podrobný popis ich plnenia.

V rámci ďalších bodov programu generálni presbyteri schválili návrh Archívnej rady ECAV,  týkajúci  sa usmernenia v súvislosti s elektronizáciou v COJ,  aby  správa registratúry bola v súlade s predpismi.  Následne prerokovali správu o činnosti Generálneho hospodárskeho výboru ECAV za rok 2023 a posunuli ju na rokovanie Synody ECAV.  Tiež sa  podrobne oboznámili a vyjadrili odporúčacie stanovisko k aktuálne podaným žiadostiam o zahraničnú pomoc. 

Ďalší priebeh rokovania bol venovaný vymenovaniu členov orgánov Univerzitného pastoračného centra Mosty ako účelového zariadenia ECAV,  na základe nového štatútu, ktorý generálne presbyterstvo schválilo v prechádzajúcom období. Zároveň generálne presbyterstvo schválilo aj podmienky organizačno-finančného zabezpečenia činnosti UPC Mosty.

V rámci legislatívnej agendy bol schválený nový štatút Misijného strediska Matejková a novelizácia štatútu Sociálneho fondu.
Generálni presbyteri boli oboznámení so stanoviskom ECAV k otázkam sexuality. Predmetné stanovisko bolo vypracované Vieroučným výborom ECAV a bude predložené na zasadnutie Synody ECAV. 

Členovia generálneho presbyterstva  odsúhlasili prípravu projektového zámeru sociálno-komunitného bývania, ktorý je zameraný na duchovných, ktorí celý aktívny život venovali službe v cirkvi a niektorí ani v dôchodkovom veku nemajú prostriedky na to, aby si mohli dovoliť vlastné bývanie, prípadne zaplatiť primeranú starostlivosť, pokiaľ sú na ňu odkázaní.

Generálni presbyteri vyjadrili stanovisko odsudzujúce stále sa množiace prípady zasielanie hanopisov a anonymných mediálnych aktivít. V našej Evanjelickej cirkvi sú žiaľ aj ľudia, ktorí sa skrývajú za anonym a nedokážu svoje stanovisko, alebo tvrdenia verejne obhájiť. 
Daná kultúra zasielania anonymov a hanopisov, bola generálnymi presbytermi odsúdená. 

Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.