Zasadnutie generálneho presbyterstva- 3.5.2024

Zasadnutie generálneho presbyterstva- 3.5.2024

Dňa 3. mája 2024, sa v priestoroch Biskupského úradu ZD vo Zvolene, uskutočnilo v poradí tretie zasadnutie generálneho presbyterstva v tomto kalendárnom roku. 

Členovia generálneho presbyterstva boli podrobne oboznámení so stavom plnenia uznesení, prijatých generálnym presbyterstvom a rovnako aj priebežným stavom plnenia uznesení, prijatých na Synode, pričom, ku všetkým uzneseniam mali vopred k dispozícii podrobný popis ich plnenia.

Ďalší priebeh rokovania bol venovaný prerokovaniu správ jednotlivých Synodálnych výborov. Postupne boli prerokované správy Právneho výboru ECAV, Mediálneho  výboru ECAV, Bohoslužobného výboru ECAV, Vieroučného výboru ECAV, Výboru cirkevnej hudby a hymnológie, Výboru misie ECAV, Výboru zahraničnej misie ECAV a Školského   výboru ECAV. 

Následne členovia generálneho presbyterstva prerokovali výročné správy účelových zariadení ECAV. Oboznámili sa s výročnou správou Evanjelickej diakonie, MEMC Ichthys, MS Matejková, Účelového zariadenia ECAV Agapé, Modlitebného spoločenstva ECAV, Spoločenstva Evanjelických žien a s výročnou správou Edukačno-misijného centra ECAV.

Správy jednotlivých synodálnych výborov a výročné správy účelových zariadení ECAV budú predložené na schválenie na najbližšie zasadnutie Synody ECAV, ktorá sa bude konať 1. júna 2024 v Žiline.

Členovia generálneho presbyterstva boli oboznámení aj so správou o hospodárení fondov ECAV - Podporného cirkevného fondu, Sociálneho fondu ECAV, Fondu na podporu EBF a správou o hospodárení Fondu generálnej podporovne.   
Ďalším bodom rokovania bolo vyhlásenie volieb generálneho biskupa ECAV. Voľby boli vyhlásené podľa § 28 odsek (1) cirkevného zákona č. 11/1994. Budú realizované na volebných konventoch všetkých cirkevných zborov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku v nasledujúcich termínoch: 25. augusta 2024, 1. septembra 2024 alebo 8. septembra 2024. Kandidačná porada je naplánovaná na 19. júna 2024.

V rámci ďalších bodov programu generálni presbyteri schválili  žiadosti o podporu na vydanie dvoch knižných publikácií – Obnova služby cirkvi a Sláva šľachetným, žiadosť VD ECAV o podporu z podporného fondu Hoffnung fűr Osteuropa  a vyjadrili súhlasné stanovisko ku žiadostiam CZ Matejovce, CZ Bratislava Legionárska a CZ Liptovská Porúbka, týkajúcich sa odpredaja a darovania majetku.

Ďalší priebeh rokovania bol venovaný doplňovacej voľbe členov Ekumenického výboru ECAV. Za nových členov Ekumenického výboru boli zvolení : sestra Jana Pabáková, brat Pavel-Andrei Prihracki  a brat Ján Molčan. Želáme im v ich práci veľa Božieho požehnania.
Informácie majú napomôcť otvorenosti a informovanosti v našej cirkvi; o presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a osoby informované úradným postupom.

Galéria k článku

Mária Hroboňová