Pozvánka na Colloquium biblicum

Pozvánka na Colloquium biblicum

PROGRAM

Srdečne pozývame všetkých záujemcov nielen z akademických kruhov, ale aj cirkevných na konferenciu, ktorá má názov Colloquium biblicum. Na pôde Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a v spolupráci s Evanjelickou bohosloveckou fakultou UK, sa koná už v poradí tretia konferencia, tentokrát v dňoch 4. – 6. apríla 2024. 
 
Colloquium biblicum je dvojaký projekt: 1. je to spoločenstvo vedecky pracujúcich profesorov, docentov, doktorov a doktorandov, ktorí spolupracujú na medzinárodnej úrovni v bratskom a ekumenickom duchu podľa svojej odbornosti a svojho vlastného vedeckého zamerania. Okrem toho sa v ňom združujú a spolupracujú na tvorbe vedeckých hodnôt, ktoré slúžia novému teologickému poznaniu. Týmto spôsobom rozširujú aj horizonty viery a cirkevných pohľadov do aktuálnej doby, aby služba evanjelia mohla byť účinnejšia. 2. Zároveň colloquium biblicum je literárne dielo, ktoré zahŕňa výsledky spoločného výskumu a v textovej forme tlmočí bádané témy, ktoré sa obyčajne prezentujú na pravidelných konferenciách. Potom sa zostavujú do zbierok, ktorých publikovanie sa plánuje postupne po absolvovaní jednotlivých vedeckých konferencií. 
 
Z predchádzajúceho kolokvia je k dispozícii zborník Colloquium biblicum (I.), ktorý zahŕňa prednášky, odprezentované v Ružomberku. Autori príspevkov sú profesori, docenti, doktori, doktorandi, ktorí vo svojom akademickom raste prechádzali novozmluvnou eschatológiou pod vedením svojho školiteľa. Všetkých autorov hreje nádej, že ich príprava a potom aj prezentácia a radosť z poznávania nových tém a ich kontextov, bude vplývať aj na čitateľov týchto štúdií v zborníku. Veríme, že aj tieto poslúžia k zamysleniu, ďalšiemu poznávaniu a k inšpirácii v  ďalšom uvažovaní.
 
Všetci záujemcovia na konferenciu sa môžu prihlásiť u pána profesora Imricha Peresa na emaile: imrich.peres@uniba.sk. Nech Hospodin požehná aj toto stretnutie.
 
„Zrak prijíma svetlo z okolitého vzduchu a duša z učenia“. Aristoteles