Personálne zmeny v CZ ECAV od 1.4. do 30.4.2024

Personálne zmeny v CZ ECAV od 1.4. do 30.4.2024

Prinášame informáciu o zmenách v našich cirkevných zboroch od 01. 04. 2024 – do 30. 04. 2024
 
 
Za konseniorku Gemerského seniorátu bola zvolená:
Mgr. Emília Völgyiová, zborová farárka v CZ Chyžné (právoplatnosť volieb dňa: 01. 04. 2024) 
 
Za zborových farárov boli zvolení:
Mgr. Ján Meňky, námestný farár v CZ Michalovce (ŠZS – VD) – do CZ Michalovce (zvolený dňa: 14. 04. 2024, právoplatnosť voľby dňa: 30. 04. 2024)
 
Za námestných farárov boli menovaní:
Mgr. Ján Meňky – menovaný od 08. 04. 2024 za námestného farára do CZ Michalovce (ŠZS – VD)
 
Administrovanie cirkevných zborov a vyšších COJ – Východný dištrikt:
 
Gemerský seniorát
Seniorský úrad GES – štatutárnym zástupcom GES ECAV na Slovensku od 01.05.2024 je Mgr. Radovan Gdovinzborový farár  CZ Dobšiná (GES – VD)
 
Nástup na rodičovskú dovolenku oznámila:
Mgr. Miroslava Kmecovákaplánka v CZ Zemianske Kostoľany (VD)
 
Skončenie pracovného pomeru oznámili:
Mgr. Natália Velebírová, kaplánka v CZ Dobroč (NOS - ZD)dňom 30. 06. 2024 
 
Mgr. Ľuboš Vontorčík, zborový farár v  CZ Hlohovec (BAS - ZD)dňom 30. 06.2024
 
 
Na základe doručeného materiálu spracovalo:
Mzdové oddelenie GBÚ