Kandidát na generálneho biskupa: Ivan Eľko

Kandidát na generálneho biskupa: Ivan Eľko

Bratia a sestry, dnes sa uskutočnila kandidačná porada predsedníctiev seniorátov a dištriktov k voľbe generálneho biskupa ECAV na Slovensku.
Jediným kandidátom bol brat Ivan Eľko, súčasný generálny biskup ECAV.

V tajnom hlasovaní vyjadrili jednomyseľne všetci prítomní členovia kandidačnej porady súhlas s jeho kandidovaním, získal tak plnú dôveru predsedníctiev dištriktov a seniorátov. 

Predkladajú ho evanjelickej verejnosti k voľbe v dôvere, že bude po zvolení zastávať úrad generálneho biskupa v zodpovednosti za cirkev, v láske k všetkým členom, uplatňovaní strážcu spravodlivosti podľa Božieho slova R 12, 6-8: 
„Keďže však máme rozličné dary podľa milosti, ktorá nám je daná: kto má proroctvo, nech ono súhlasí s vierou; kto dar služby, nech slúži; kto dar vyučovania, nech vyučuje, kto dar napomínania, nech napomína; kto dáva, nech dáva z úprimnosti; kto je predstavený, nech je horlivý; kto činí milosrdenstvo, nech je ochotný.“
 
Pripomíname, že voľby sa uskutočnia: 25. augusta 2024, 1. septembra 2024 alebo 8. septembra 2024.

Ivan Eľko_životopis.pdf
Ivan Eľko_osobné stanovisko.pdf