Výpis zo zápisnice z voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku

Podľa § 32 odsek (5) Cirkevného zákona č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevných zákonov 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04, 5/05, 6/08, 1/10 a 1/11 duchovný predseda konventu zašle výpis zo zápisnice v zalepenej obálke na adresu určenú pri vypísaní volieb (GBÚ), a to do 8 dní od zasadnutia.

Výpis podľa § 32 odsek (4) zákona 11/94 musí obsahovať: a) názov cirkevného zboru
b) miesto a čas konania konventu s výslovným označením, že ide o zborový konvent
c) mená a funkcie predsedajúcich konventu
d) počet prítomných členov konventu
e) výsledok hlasovania
- v prípade tajných volieb - počet vydaných volebných lístkov, počet odovzdaných volebných lístkov, počet platných volebných lístkov a počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
- v prípade verejných volieb - počet hlasujúcich a počet hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov
f) podpisy predsedajúcich konventu

Na obálke má byť uvedené:
a) Adresa odosielateľa v ľavom hornom rohu
b) Adresa prijímateľa, ktorým je „Generálny biskupský úrad“ v pravej dolnej štvrtine obálky
c) Označenie „Voľby predsedníctva ECAV – neotvárať! “ v ľavom dolnom rohu

Predtlačený formulár Výpis zo zápisnice (vzor) si možno stiahnuť tu:

Generálny biskup:
Výpis zo zápisnice – voľby GB – 1. strana – tu
Výpis zo zápisnice – voľby GB – 2. strana – tu
Generálny dozorca
Výpis zo zápisnice – voľby GD – 1. strana – tu
Výpis zo zápisnice – voľby GD – 2. strana – tu

Vložené 18. 6. 2012

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 18.6.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart