Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Záchrana pamiatok v Drienčanoch pokračuje

Cirkevný zbor ECAV na Slovensku Drienčany aj v roku 2017 pokračoval v obnove národnej kultúrnej pamiatky, keď bol schválený projekt s názvom „III. etapa obnovy múru ohradného v Drienčanoch – dezolátny stav“, č. MK-3735/2017/1.1.

 

Štefan Gabčan, námestný farár, CZ ECAV Drienčany | 18.1.2018

viac

V Slizkom pokračovali práce na kostole

Ministerstvo kultúry SR podporilo Cirkevnému zboru ECAV Budikovany v roku 2017 viacero projektov. Jedným z nich bol projekt s názvom “Projektová dokumentácia statického zabezpečenia krovu a výmena poškodených klampiarskych prvkov – HAVARIJNÝ STAV“ na Evanjelickom kostole v Slizkom, č. MK-3750/2017/1.1.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

Oprava strechy na kostole v Budikovanoch

Tretím podporeným projektom Cirkevného zboru ECAV Budikovany cez dotáciu Ministerstva kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ bola v roku 2017 „Výmena strešnej krytiny na Evanjelickom kostole v Budikovanoch – HAVARIJNÝ STAV“, č. MK-3939/2017/1.1.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

Reštaurovanie kazateľnice v Hostišovciach 2017

Jedným z podporených projektov v roku 2017 bolo reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach, v ktorom sa pokračuje už od roku 2014, keď sa robil reštaurátorský výskum s návrhom na reštaurovanie.

 

Terézia Gabčanová, námestná farárka, CZ ECAV Budikovany | 18.1.2018

viac

Oprava striech na chráme Božom v Štítniku

Vďaka Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky sa nášmu Cirkevnému zboru ECAV Štítnik v uplynulom roku 2017 podarilo realizovať projekt s názvom „Štítnik, kostol ev. a. v. č ÚZPF 558/1, oprava striech nad severnou bočnou loďou, sakristiou a kostnicou“.

 

Jana Ilčisková, zborová kaplánka, CZ ECAV Štítnik | 17.1.2018

viac

Kniha o histórii CZ Soľ: „Vy ste soľ zeme“

Rok 2017 bol pre našu evanjelickú cirkev významný, pretože sme si pripomínali 500. výročie reformácie. Pri tejto príležitosti v CZ Soľ vydali publikáciu o dejinách tohto cirkevného zboru pod názvom „Vy ste soľ zeme“, ktorú zostavila Mgr. Zuzana Kubačková.

 

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 12.1.2018

viac

Akademické služby Božie a odovzdanie štipendia Peressényiovcov

Aj v tomto akademickom roku sa 13. 12. 2017 konali akademické služby Božie, na ktorých zvesťou slova Božieho poslúžil generálny biskup Miloš Klátik. Služby Božie boli spojené s pripomienkou Medzinárodného dňa študentov a so slávnostným odovzdaním štipendia z Fondu Samuela a Žofie Peressényiovcov.

 

Miroslava Ferencová, študentka EBF UK | 10.1.2018

viac

Oprava organa vo Veternej Porube

CZ ECAV Smrečany má v modlitebni vo svojej fílii Veterná Poruba historický skvost – organ z dielne Martina Zorkovského z 1. tretiny 18. storočia. Organ bol napadnutý drevokazným hmyzom, preto sme v roku 2017 podnikli prvé kroky na jeho záchranu.

 

Marta Kollárová, CZ ECAV Smrečany | 5.1.2018

viac

Vianočný koncert „Soľničiek zeme“

V 3. adventnú nedeľu 17. decembra 2017 sme prežili krásny večer plný nezabudnuteľnej predvianočnej atmosféry v nádhernom prostredí Evanjelického kostola v Turčianskom Jasene vďaka detskému spevokolu „Soľničky zeme“ z Príboviec.

 

Ľubomír Žila, CZ ECAV Príbovce | 23.12.2017

viac

Inštalácia v Horných Zeleniciach

V Ev. a. v. chráme Božom v Horných Zeleniciach 10. decembra 2017 seniorka Bratislavského seniorátu Sidonia Horňanová inštalovala novú zborovú farárku Olinu Kolarovú. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup ECAV Miloš Klátik.

 

Olina Kolar, zborová farárka, CZ ECAV Horné Zelenice | 21.12.2017

viac

Zamyslenia na týždeň po nedeli 21. januára 2018 – 3. nedeli po Zjavení

Bratia a sestry,
vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň nastávajúceho cirkevného roka pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018“. Aj v tomto roku Vám ich ponúkame na prečítanie aj na našej webovej stránke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 21.1.2018

viac

Slovo na 3. nedeľu po Zjavení 21. 1.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 21. 1. 2018 na 3. nedeľu po Zjavení prihovorí Mgr. Ivan Belanji, doktorand na EBF UK v...

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 19.1.2018

viac

Zomrela sestra Alžbeta Naďová

So smútkom oznamujeme, že zomrela naša milá mama a babička Alžbeta Naďová, rod. Marônková, vdova po bratovi farárovi Jánovi Naďovi, ktorý pôsobil v Kolárove, Veľkých Levároch a Bukovci. Pohrebná rozlúčka bude v sobotu 20. januára 2018 o 12.30 hod. v Ev. kostole v Bukovci. Pochovaná bude vo Vaďovciach.

 

Syn Daniel s rodinou | 18.1.2018

viac

Pohrebná rozlúčka s bratom Dr. h. c. prof. ThDr. Igorom Kiššom

Pozostalá rodina so smútkom a bolesťou, ale vo viere a v nádeji vzkriesenia oznamuje, že dňa 15. januára 2018 Pán Boh povolal z tejto časnosti otca, starého a prastarého otca, príbuzného Dr. h. c. prof. ThDr. Igora Kišša, evanjelického a. v. farára, teológa, bývalého dekana EBF UK v Bratislave.

 

Pozostalá rodina | 16.1.2018

viac

Duchovná pieseň 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad ECAV na Slovensku, misijno-vzdelávacie oddelenie, v spolupráci so Školským výborom a Výborom cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku vyhlasujú v školskom roku 2017/20178 súťaž Duchovná pieseň v zmysle Organizačného poriadku MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 4. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 15.1.2018

viac

Biblická olympiáda 2018

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2017/2018 Biblickú olympiádu, ktorá sa uskutoční v zmysle Organizačného poriadku Biblickej olympiády z ev. a. v. náboženstva a náboženskej výchovy, registrovaného na MŠVVŠ SR. Celoslovenské kolo sa uskutoční 25. mája 2018 v Evanjelickej spojenej škole v Martine.
Propozície BO 2018

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 15.1.2018

viac

Z programu RTVS Dvojka 13. − 15. 1. 2018

Nedeľa 14. 1. 2018
13.00 - Televízny posol. Repríza: 15. 1. o 12.30 hod.
10.00 - Ekumenické služby Božie z kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi v Bratislave

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS, miloslav.gdovin@rtvs.sk | 12.1.2018

viac

Ekumenické služby Božie 2018

Na úvod Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v Kostole Reformovanej kresťanskej cirkvi v SR na Námestí SNP 4 v Bratislave budú v nedeľu 14. januára 2018 o 10.00 hod. konať ekumenické služby Božie. Priamy prenos tradične odvysiela RTVS Dvojka.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 11.1.2018

viac

Svetový deň modlitieb žien 2. 3. 2018

Tohtoročný SDM na tému „Boh videl, že všetko, čo stvoril, bolo veľmi dobré“ pripravili ženy zo Surinamu. Prípravné semináre sa budú konať 27. 1. 2018 na Štefánikovej ul. 20 v Bratislave a 10. 2. 2018 na Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Košiciach.

 

Kvetuša Halačiová, koordinátorka SDM | 6.1.2018

viac

Výberové konanie na pozíciu riaditeľa EMŠ

Liptovsko-oravský seniorát ECAV na Slovensku v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhlasuje výberové konanie na kariérovú pozíciu riaditeľa/ky Evanjelickej materskej školy, Komenského 3938, Liptovský Mikuláš. Prihlášky: do 19. 1. 2018.

 

EMŠ, Liptovský Mikuláš | 5.1.2018

viac

Obchodná verejná súťaž na predaj nehnuteľností

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž podľa §§ 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľností v Bratislave formou výberu víťaza podľa zverejnených súťažných podmienok.

 

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku | 5.1.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart