Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Spomienka na bývalého brata biskupa Pavla Uhorskaia v Tomášovciach.

Pán Ježiš v každej dobe a na každom mieste vzbudí svojich verných služobníkov. Veríme tomuto zasľúbeniu, lebo dejiny kresťanstva nám to plne dokazujú. Medzi takýchto služobníkov možno zaradiť aj bývalého brata generálneho biskupa Pavla Uhorskaia.

 

Michal Gubo – zborový farár | 14.3.2019

viac

6. školská konferencia ECAV

V dňoch 4.-5. apríla 2019 sa v hoteli Satel v Poprade uskutoční 6. školská konferencia ECAV na tému: „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete.“ Prednášať budú prof. Mgr. Jaroslav Vokoun, ThD., Mgr. Lýdia Naďová a PaedDr. Dušan Havrila, PhD.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 8.3.2019

viac

Svetový deň modlitieb v Banskej Štiavnici

Svetový deň modlitieb, ktorý sa konal v piatok 1. marca 2019 aj v Evanjelickom chráme Božom v Banskej Štiavnici, spojil kresťanov bratských cirkví v našom meste v úprimných prosbách k Trojjedinému Pánu Bohu o pomoc ťažko skúšaným ženám v Slovinsku.

 

Janka Bernáthová | 8.3.2019

viac

Vo Zvolene inštalovali novozvolených biskupov a uviedli nového generálneho dozorcu

V sobotu 2. marca sa v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene uskutočnili slávnostné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa ECAV na Slovensku Ivana Eľka, biskupa Západného dištriktu ECAV na Slovensku Jána Hroboňa a úvodu do funkcie generálneho dozorcu ECAV na Slovensku Jána Brozmana, a to v duchu slov Písma: „Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!“ Žalm 33, 22

 

Eva Bachletová, mediálna poradkyňa GBU ECAV, foto: Ľubomír Bechný | 6.3.2019

viac

Stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

Dňa 4. marca 2019 sa v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Badíne uskutočnilo historicky druhé stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR. Stretnutie, ktoré pripravila Konferencia biskupov Slovenska a Ekumenická rada cirkví na Slovensku, sa nieslo v znamení témy „Cirkev a štát“. Zúčastnilo sa ho takmer päťdesiat zástupcov cirkví a náboženských spoločností. Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku reprezentovali dôstojní bratia biskupi Ivan Eľko, Slavomír Sabol a Ján Hroboň. Po duchovnom úvode a privítaní prítomných bratislavským arcibiskupom metropolitom a predsedom Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislavom Zvolenským a predsedom Ekumenickej rady cirkví emeritným biskupom Milošom Klátikom, nasledovala diskusia s predsedom vlády SR Petrom Pellegrinim a tri odborné prednášky. V závere podujatia prítomní predstavitelia kresťanských cirkví prijali spoločné vyhlásenie.

 

media(at)ecav.sk | 6.3.2019

viac

Záznam zo slávnostných služieb Božích na Jednotke

Slávnostvné služby Božie pri príležitosti inštalácie generálneho biskupa Ivana Eľka a biskupa Západného dištriktu Jána Hroboňa a pri príležitosti úvodu do funkcie generálneho dozorcu Jána Brozmana z evanjelického kostola vo Zvolene.

 

media(at)ecav.sk | 4.3.2019

viac

Maškarný ples detí v Hornej Strehovej

V sobotu 23.2.2019 sa v KD v obci Horná Strehová konal II. fašiangový maškarný ples detí, ktorý organizovali cirkevné zbory Senné a Horná Strehová za pomoci OcÚ.

 

Jozef Dianiška | 4.3.2019

viac

Zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku v Bratislave

Dňa 12. februára 2019 sa konalo pravidelné zasadnutie Školského výboru ECAV na Slovensku. Členovia Školského výboru sa stretli v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave. Rokovanie školského výboru otvoril predseda Marián Damankoš. Na rokovaní privítal brata generálneho biskupa Ivana Eľku, ktorý poslúžil prítomným úvodnou pobožnosťou.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly@ecav.sk | 27.2.2019

viac

ECAV na Slovensku vyslala do Policajného zboru ďalšieho duchovného

Rady Policajného zboru SR rozšíri ďalší duchovný Ekumenickej pastoračnej služby (EPS). V aule Evanjelickej bohosloveckej fakulty (EBF UK) bol 20. februára generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi a. v. Ivanom Eľkom slávnostne uvedený do duchovnej služby v ozbrojených zboroch evanjelický farár npor. Milan Bartko.

 

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a OZ SR | 27.2.2019

viac

Kondolencia pozostalým po leteckej tragédii

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, vyslovuje úprimnú sústrasť Antonovi Hrnkovi, poslancovi Národnej rady SR, ktorý stratil pri leteckej tragédii svoju rodinu.

 

Predsedníctvo ECAV | 11.3.2019

viac

Výber z programov RTVS

Výber z programov RTVS v mesiaci marec 2019.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 11.3.2019

viac

Stanovisko k prezidentským voľbám 2019

V súvislosti s voľbami Prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 16.3. a 30.3.2019, vyzývame občanov a členov našej cirkvi, aby sa zúčastnili volieb a využili tak svoje volebné právo. Je to prirodzená súčasť občianskej spoluzodpovednosti a angažovanosti.

 

Predsedníctvo ECAV | 8.3.2019

viac

Vyhlásenie k inštalácii biskupov a uvedenia generálneho dozorcu

V sobotu 2. 3. 2019 sme vo Zvolene prežili duchovne silnú a krásnu slávnosť inštalácie. Účasť bola mohutná. Prišlo množstvo domácich i zahraničných hostí, vyše sto našich bratov a sestier v oltárnej službe aj z iných cirkví, či predstaviteľov štátnej správy a samosprávy. Kostol bol preplnený a i pred ním stál ešte zástup veriacich návštevníkov. Diabol sa postaral, aby túto slávnosť zatemnil a pokúsil sa obrať nás o spoločnú radosť, ktorú sme chceli prežiť.

 

media(at)ecav.sk | 4.3.2019

viac

Farárske skúšky 2019

Farárske skúšky sa budú konať 14. októbra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.Všetky potrebné informácie o farárskej skúške nájdete v Zbierke cirkevnoprávnych predpisov ECAV na Slovensku: Cirkevné nariadenie č. 6/91 o farárskej skúške v znení cirkevného nariadenia č. 3/94, 2/00, 9/01, 6/05 a 1/10.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 4.3.2019

viac

Zomrela sestra Ing. Emília Joríková

V nádeji vzkriesenia a večného života v Ježišovi Kristovi oznamujeme evanjelickej verejnosti, že v deň svojich 85. narodenín, dňa 3. marca 2019 si Pán života a smrti povolal k sebe sestru Ing. Emíliu Joríkovú.

 

media(at)ecav.sk | 3.3.2019

viac

Inštalácia novozvolených predstaviteľov ECAV

Už túto sobotu, dňa 2. marca 2019 o 11:00 sa uskutoční v evanjelickom kostole Svätej Trojice vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"

 

media(at)ecav.sk | 27.2.2019

viac

Služby Božie s uvedením 2. zväzku knihy „Cirkev v útlaku”

Dňa 2. marca si pripomenieme 100 rokov od narodenia Pavla Uhorskaia, po Nežnej revolúcii prvého generálneho biskupa ECAV. Ordinovaný bol v r. 1942 v Novom ev. kostole na Legionárskej ul. V nedeľu 3. marca bude v Novom kostole na službách Božích o 10.00 h. predstavený druhý zväzok knihy: Pavel Uhorskai, Cirkev v útlaku.

 

Mgr. Martin Šefranko, námestný farár Cirkevného zboru ECAV Bratislava Legionárska | 26.2.2019

viac

Oznam o možnostiach štúdia na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Evanjelická bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave oznamuje, že pre akademický rok 2019/2020 uskutoční prijímacie konanie do nasledovných študijných programov: Evanjelická teológia (Mgr.), Evanjelická teológia so zameraním na sociálnu pomoc (Bc.) a Evanjelická teológia so zameraním na riadenie sociálnej pomoci (Mgr.).

 

ThDr. Dávid Benka, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť EBF UK BA | 26.2.2019

viac

Kaplánske skúšky 2019

Kaplánske skúšky sa budú konať 16. septembra 2019 o 8.00 hod. na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku, Palisády 46 v Bratislave.
Žiadosť o vykonanie kaplánskej skúšky adresujte Zboru biskupov do 10.5.2019.
Pohovory so Zborom biskupov pre uchádzačov o kaplánske skúšky budú 22. mája 2019 na Generálnom biskupskom úrade o 11.00 hod.

 

Mgr. Daniela Veselá | 25.2.2019

viac

Cyklus koncertov na podporu charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovými konfliktmi

Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách SR a ozbrojených zboroch SR organizuje cyklus koncertov v prospech charitatívnych projektov v krajinách postihnutých vojnovým konfliktom v Pálffyho paláci na Zámockej ulici v Bratislave pod názvom Očami srdca. Charitatívnym partnerom koncertov je Vojenská podporná nadácia, organizačným a mediálnym partnerom je o. z. Ars ante portas. Na koncertoch vystúpi bieloruská klavírna virtuózka Natalia Sklarenko. Prvý koncert bude v piatok 8. marca 2019 o 18.00 hod. a zaznie na ňomdielo Petra Iljiča Čajkovského Ročné obdobia Op. 37a.

 

plk. ThDr. Marian Bodolló, generány duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v OS SR a ozbrojených zboroch SR | 25.2.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart