Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Svetový deň modlitieb v Kremnici

CZ ECAV na Slovensku Kremnica pripravil v novopostavenom a v októbri 2017 posvätenom Evanjelickom kostole v Žiari nad Hronom 1. 3. 2018 ekumenickú bohoslužbu v rámci Svetového dňa modlitieb, ktorý pripravili ženy zo Surinamu.

 

Božena Schniererová, presbyterka, CZ ECAV Kremnica  | 16.3.2018

viac

Prednáška v Leviciach

V nedeľu 11. marca 2018 popoludní sa domáci veriaci spolu s pozvanými hosťami z okolitých zborov a z Cirkvi bratskej stretli v zborovom centre v Leviciach na prednáške Pavla Trúsika o sestrách Royových.

 

Iveta Kanisová, CZ ECAV Levice | 15.3.2018

viac

Konferencia GEKE vo Viedni

Vo Viedni sa 1. – 2. marca 2018 uskutočnila konferencia Spoločenstva evanjelických cirkví v Európe (GEKE). ECAV na Slovensku je členskou cirkvou GEKE, preto sa na konferencii zúčastnil aj generálny biskup Miloš Klátik.

 

Marcela Kmeťová, tajomníčka GBÚ pre zahraničie, ausland(at)ecav.sk | 13.3.2018

viac

SDM 2018 v Bratislave-Petržalke

V nedeľu 4. marca 2018 sa v Evanjelickom chráme Svätej Trojice v Bratislave-Petržalke na konala ekumenická bohoslužba v rámci Svetového dňa modlitieb. Zúčastnili sa na nej veriaci z celej Bratislavy.

 

Kvetuša Halačiová, organizátorka SDM za ECAV na Slovensku | 12.3.2018

viac

Pomoc študentov ESŠ v Prešove potešila

Evanjelická škola v Prešove bola 9. marca 2018 v prešovskej nemocnici pri odovzdávaní prebaľovacieho pultu a profesionálnej kalibrovanej váhy od občianskeho združenia Malíček aj ESŠ v Prešove.

 

Ľudmila Kónyová, ESŠ v Prešove | 12.3.2018

viac

V Dubovom si pripomenuli Samuela Bielka

Život a dielo vzácneho učiteľa, kantora a kronikára obce Dubové Samuela Bielka si pri 110. výročí jeho narodenia pripomenuli veriaci v tamojšom evanjelickom kostole v nedeľu 25. 2. 2018 na slávnostných službách Božích.

 

Ján Čáby, zborový farár, senior ZVS  | 8.3.2018

viac

Svetový deň modlitieb 2018 v Pondelku

V piatok 2. marca 2018 v popoludňajších hodinách sa v spoločenskej miestnosti obecného úradu v Hrnčiarskej Vsi konal ekumenický Svetový deň modlitieb za ženy v štáte Surinam.

 

Milica Jozafová, zborová dozorkyňa, CZ Pondelok − Hrnčiarska Ves | 8.3.2018

viac

Pôstne zastavenie v Poltári

V 3. pôstnu nedeľu 4. marca 2018 vo večerných hodinách sa v Evanjelickom chráme Božom v Poltári uskutočnilo pôstne zastavenie pri slove a hudbe. Organové skladby predniesol Janko Siroma.

 

Vladimíra Balcová, zborová kaplánka, CZ Poltár | 7.3.2018

viac

Pietna spomienka v Hlbokom

V nedeľu 24. februára 2018 sa v Hlbokom uskutočnila spomienková slávnosť pri príležitosti 130. výročia úmrtia kňaza, spisovateľa, redaktora, organizátora slovenského národného hnutia J. M. Hurbana. Na fare bola otvorená výstava „Jozef Miloslav Hurban, Hurbanovci a divadlo“.

 

Oľga Zlochová, CZ ECAV Senica | 2.3.2018

viac

Na GBÚ o opustených kostoloch

Zástupcovia vlastníkov ohrozených kostolov sa stretli 19. februára 2018 na GBÚ, aby prediskutovali možnosti ďalšieho spoločného postupu pri záchrane kultúrneho a duchovného dedičstva po našich predkoch. Na stretnutí sa zúčastnil aj veľvyslanec Spolkovej republiky Nemecko Joachim Bleicker.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 26.2.2018

viac

Zamyslenia na týždeň po 5. pôstnej nedeli 18. 3.

Bratia a sestry,
vo vydavateľstve Tranoscius vyšiel už 5. ročník knihy zamyslení na každý deň cirkevného roka pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na každý deň v cirkevnom roku 2017 – 2018“. Aj v tomto roku Vám ich ponúkame na prečítanie aj na našej webovej stránke.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.3.2018

viac

Výberové konanie na miesto odborného ekonóma

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku, Generálny biskupský úrad v Bratislave, vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta odborného ekonóma. Ponuky posielajte do 30. 4. 2018. Nástup: čím...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ  | 16.3.2018

viac

Slovo na 5. pôstnu nedeľu 18. 3.

V rubrike Slovo na týždeň sa vám 18. marca 2018 na 5. pôstnu nedeľu prihovorí Mgr. Vladimír Grňa, ev. a. v. farár, Báčska Palanka, Slovenská evanjelická a. v. cirkev v Srbsku.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 16.3.2018

viac

500 stromov reformácie aj v roku 2018

Počas Lutherovej dekády, obdobia príprav na 500. výročie reformácie, vyrástla vo Wittenbergu Lutherova záhrada. Okolo symbolu Lutherovej ruže vytvorenej z rozličných druhov kameňa v blízkosti Zámockého chrámu, kde Martin Luther 31. 10. 1517 pribil 95 výpovedí, vysádzali postupne 500 stromov rôzneho druhu. Ide o projekt „500 rokov reformácie − 500 stromov vo Wittenbergu“.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skoly(at)ecav.sk | 13.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 10 - 2018

Biblia je knihou kníh, no niekedy jej nerozumejú ani dospelí. Hoci je pre kresťanov výnimočná a chcú ju ako poklad odovzdať ďalšej generácii, je predovšetkým – a sám názov to napovedá – knihou. Ako ju priblížiť deťom? Od akého veku treba dieťa zoznamovať s Bibliou? Na to odpovie téma najnovšieho Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 13.3.2018

viac

Vyhlásenie Predsedníctva ECAV na Slovensku k zhromaždeniam občanov

Predsedníctvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku v súvislosti so zhromaždeniami občanov, ktoré sa majú konať v nadväznosti na brutálnu vraždu novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, obracia sa na všetkých účastníkov zhromaždení s výzvou, aby zachovali dôstojnosť a slušnosť a aby sa tieto zhromaždenia niesli v pokoji.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 9.3.2018

viac

Televízny posol 11. 3.

Televízny posol, magazín pre evanjelikov s presahom na ďalšie cirkvi, si pozrite na DVOJKE v nedeľu 11. 3. 2018 o 13.20 hod. Repríza: 12. 3. 2018 o 12.55 hod.
19.45 Dvojka – Slovo Milana Juríka, prodekana EBF UK v Bratislave

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 9.3.2018

viac

Zomrela sestra Ľudmila Urbanová

Bratia a sestry
oznamujeme Vám, že Pán Boh si k sebe povolal sestru Ľudmilu Urbanovú, vdovu po bratovi farárovi Ondrejovi Urbanovi. Pohrebná rozlúčka sa bude konať v piatok 9. marca 2018 o 14.00 hod. v Dome smútku v Lučenci.

 

Ľudovít Hroboň, zborový farár, CZ Lučenec | 7.3.2018

viac

Prednáška o sestrách Royových 11. 3.

CZ ECAV Levice vás pozýva na prednášku Pavla Trúsika v nedeľu 11. marca 2018 o 15.00 hod. v Ev. a. v. kostole v Leviciach. Viac na plagáte.

 

Martin Riecky, zborový farár, CZ Levice | 7.3.2018

viac

Prečítajte si EPST č. 9 - 2018

Marec sa už roky spája s knihami. Kniha totiž bola a je neodmysliteľným spoločníkom mladších aj starších. Je však aj v dnešnej pretechnizovanej dobe marec stále oprávneným mesiacom knihy? Ako to bolo v minulosti? Na to sme sa pozreli v téme 9. čísla Evanjelického posla.

 

Zuzana Zimániová, EPST, zuzana.zimaniova(at)tranoscius.sk | 7.3.2018

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart