Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Akademické služby Božie na EBF UK

Akademické služby Božie na záver prednáškovej časti letného semestra v akademickom roku 2015/16 sa uskutočnili v stredu 18. mája 2016 v aule EBF UK v Bratislave. Slávnostným kazateľom bol dôstojný brat generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.

 

Erika Valková-Krišťáková, spirituálka Teologického domova ECAV pri EBF UK v Bratislave | 27.5.2016

viac

Celoslovenské kolo Biblickej olympiády 2016

Súťažiacich na celoslovenskom kole Biblickej olympiády 2016 z celého Slovenska privítala 20. mája 2016 vo svojich priestoroch Evanjelická základná škola Zlatice Oravcovej v Rimavskej Sobote, ktorá v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku organizačne zabezpečovala priebeh súťaže.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 27.5.2016

viac

Duchovná pieseň 2016

V Aule Biblickej školy v Martine sa 13. mája 2016 konal tretí ročník hudobnej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Súťaž organizačne zabezpečili Evanjelická spojená škola a Biblická škola v spolupráci s Misijno-vzdelávacím oddelením GBÚ ECAV na Slovensku.

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 27.5.2016

viac

Spomienka na seniora Andreja Kvasa

Blížia sa V. evanjelické cirkevné dni v Békešskej Čabe − vzácna príležitosť navštíviť miesto, kde sa začala životná púť evanjelického farára a seniora Andreja Kvasa, ktorý sa tam narodil 6. júla 1926, teda pred 90 rokmi. Dňa 29. mája 2016 si pripomíname 10. výročie jeho smrti.

 

Margita Kvasová s rodinou | 27.5.2016

viac

Výborné výsledky žiakov EKG v Prešove

Pedagógovia Ev. kolegiálneho gymnázia v Prešove sa už dvadsať rokov usilujú, aby ich žiaci získali čo najkvalitnejšie vzdelanie. Dlhodobo podporujú talentovaných, ale venujú sa i optimalizácii a efektivizácii vyučovania žiakov.

 

Andrea Hanzová, EKG v Prešove | 27.5.2016

viac

Svätodušné a trojičné slávnosti na Myjave

Slávnostnú atmosféru tretej výročnej slávnosti cirkevného roka 15. mája 2016 umocnila v zaplnenom chráme Božom v Myjave návšteva brata dištriktuálneho biskupa Mgr. Milana Krivdu.

 

Samuel Ján Mišiak, námestný farár, CZ ECAV Myjava | 27.5.2016

viac

Finišujú prípravy V. ECD v Békešskej Čabe

V piatok 20. mája 2016 sa v evanjelickom zborovom dome v Békešskej Čabe uskutočnilo III. zasadnutie Ústredného organizačného výboru V. evanjelických cirkevných dní.

 

Samuel Miško, predseda ústredného organizačného výboru V. ECD, ausland(at)ecav.sk | 26.5.2016

viac

Strom reformácie a päť rokov kostola v Krpeľanoch

Dňa 22. mája 2016 si pripomenuli 5. výročie posviacky Ev. a. v. kostola Svätej Trojice v Krpeľanoch. Na slávnostných službách Božích prítomných privítala dozorkyňa Anna Špirková. Slávnostným kazateľom bol generálny biskup Miloš Klátik.

 

Pavel Tomka, zborový farár, CZ ECAV Krpeľany | 26.5.2016

viac

Generálny biskup s chorvátskymi evanjelikmi

Evanjelická cirkev v Chorvátsku už vyše 15 rokov organizuje dve stretnutia pri mori v kempe Life center v meste Crikvenica. Začiatkom mája 2016 sme v Crikvenici privítali generálneho biskupa našej partnerskej ECAV na Slovensku Miloša Klátika s manželkou.

 

Svetlana Vojnićová Feldyová, Ev. cirkev v Chorvátsku  | 26.5.2016

viac

Z 3. zasadnutia generálneho presbyterstva

Tretie zasadnutie Generálneho presbyterstva ECAV na Slovensku (GP) v tomto roku sa konalo 13. mája 2016 v Bratislave. Pred zasadnutím bola v modlitebni GBÚ spoločná pobožnosť členov GP a zamestnancov GBÚ, na ktorej výkladom slova Božieho poslúžil brat farár Ivan Eľko, člen GP.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel(at)ecav.sk | 25.5.2016

viac

Duchovní v službe vlasti...

Tradičným spestrením života v Teologickom domove pri EBF UK sú pravidelné diskusné večery, ktoré organizujú sestry spirituálky v klubovni TD. Tentoraz sme medzi sebou privítali sestru farárku npor. Mgr. Júliu Štofanovú – duchovnú Ústredia ekumenickej pastoračnej služby (ÚEPS) pri Ministerstve vnútra SR.

 

Bronislav Antoš, Michaela Tomčíková, študenti 2. ročníka EBF UK | 25.5.2016

viac

Z konventu Západného dištriktu ECAV 2016

V sobotu 14. mája 2016 sa v Evanjelickom a. v. chráme Božom v CZ ECAV Dobrá Niva vo Zvolenskom senioráte konal výročný konvent Západného dištriktu ECAV na Slovensku za uplynulý rok 2015.

 

Martina Krivdová, tajomníčka pre vnútornú misiu, vmv(at)zdecav.sk | 25.5.2016

viac

Zhodnotenie projektov opráv fár

V dňoch 9. − 10. 5. 2016 sa na GBÚ v Bratislave stretli zástupcovia Výboru Združenia evanjelických duchovných (ZED) so Zborom biskupov ECAV a so zástupcami partnerských farárskych spolkov zo SRN.

 

Ľubica Sobanská | 25.5.2016

viac

Služby Božie na Úrade vlády SR 1. 6.

Bratia a sestry,
srdečne Vás pozývame na evanjelické služby Božie v kaplnke na Úrade vlády SR v stredu 1. júna 2016 o 16.00 hod., ktoré bude mať ev. a. v. farár pplk. Mgr. Milan Petrula, riaditeľ Úradu EPS MV SR; kantor: Ján Benka, EPS v OS a OZ SR.

 

Oľga Klátiková, osobná tajomníčka generálneho biskupa, klatikova(at)ecav.sk | 27.5.2016

viac

SLOVO na 1. nedeľu po Svätej Trojici

V rubrike Slovo na týždeň sa vám v 1. nedeľu po Svätej Trojici 29. 5. 2016 prihovorí Mgr. Alena Ďurčíková, zborová farárka, CZ ECAV Istebné.

 

Blažena Zaťková, tajomníčka ITV, itv(at)ecav.sk | 27.5.2016

viac

Zmeny do SCHEMATIZMU ECAV už do 31. 5.

Bratia farári a sestry farárky,
prosíme Vás, aby ste najneskôr do 31. mája 2016 nahlásili na adresu media@ecav.sk tie zmeny v údajoch o cirkevných zboroch, ktoré nie sú zachytené v ADRESÁRI na www.ecav.sk. Údaje budú použité do Diára evanjelika 2017, ktorý má vyjsť už v júni 2016 v súvislosti s V. ECD v Békešskej Čabe.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 26.5.2016

viac

Pohrebná rozlúčka so sestrou Jiřinou Muntágovou

Bratia a sestry,
oznamujeme Vám, že včera túto časnosť po dlhej chorobe vo veku 88 rokov opustila sestra Jiřina Muntágová, rod. Caisová, manželka brata farára Mgr. Ľudovíta Muntága. Pohrebná rozlúčka so zosnulou sestrou bude v sobotu 28. mája 2016 o 11.00 hod. v Malom ev. kostole na Panenskej ulici.

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 25.5.2016

viac

Z obsahu júnovej Dúhy

Chcem nasledovať Pána Ježiša – Zlý začiatok
Z príbehu do príbehu – Strašiaci
Čím budem? – Povolania v Biblii
Svetové vynálezy – Objavujeme vesmír
Na detskej besiedke – Pavel a búrka na mori

 

Iveta Topolčanyová s kolektívom Dúhy | 24.5.2016

viac

Výberové konania v ESŠ v Prešove 2016

Riaditeľstvo Evanjelickej spojenej školy v Prešove vyhlasuje výberové konania:
- do Evanjelického kolegiálneho gymnázia - učiteľ/ka ANJ/NEJ
- do Evanjelickej základnej školy - 2. stupeň - učiteľ/ka SJL

 

Marián Damankoš, riaditeľ ESŠ v Prešove | 24.5.2016

viac

Hospitačný záznam 2016

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí prijalo uznesenie č. 25-2/201, ktorým schvaľuje Hospitačný záznam pre vyučovanie predmetu NAB a odporúča jeho používanie v rámci ECAV. Zároveň odporúča seniorským a biskupským kontrolným skupinám (vizitáciám) vyžadovať vedenie evidencie týchto záznamov ako dôkazov o kvalite výučby NAB a EVB aj o kontrolnej činnosti nadriadených...

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 24.5.2016

viac

Vyhlásenie literárnej súťaže Tranovského Mikuláš 2016

Tranoscius, a. s., so sídlom v Liptovskom Mikuláši a Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku v spolupráci s Evanjelickou spojenou školou v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú literárnu súťaž v poézii a próze na tému duchovno-mravné hodnoty v živote. Vložené 8. 5. 2016
Propozície...

 

Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu, skol(at)ecav.sk | 24.5.2016

viac

Zamyslenia na týždeň po sviatku Svätej Trojice 2016

Bratia a sestry,
aj v novom cirkevnom roku Vám ponúkame zamyslenia nad slovom Božím. Vyšli pod názvom „Hrad prepevný. Zamyslenia na cirkevný rok 2015 – 2016“. Zamyslenia na jednotlivé dni po Nedeli po Vstúpení 2016 napísali Mgr. Jozef Grexa, Mgr. Irena Paľovová, Mgr. Marta Dolinská, Mgr. Peter Kevický, Mgr. Ján Jakuš, Mgr. Ján Mojzsis a Mgr. Lívia...

 

Edita Škodová, media(at)ecav.sk | 22.5.2016

viac

Slávnostné služby Božie z Vranova 22. 5.

Na sviatok Svätej Trojice 22. mája 2016 o 9.05 hod. si v Rádiu Slovensku a Rádiu Regina môžete vypočuť služby Božie z Ev. a. v. kostola vo Vranove nad Topľou. Kázať bude zborový farár Martin Vargovčák. Piesne ES č. 184, 281, 182, 257, A 46.

 

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 20.5.2016

viac

Vyjadrenia a stanoviská k článku v týždenníku Plus 7 dní

Vyjadrenie k nepravdivým a hanebným vyjadreniam v týždenníku Plus 7 dní - I. Mucha
Vyhlásenie presbyterov a cirkevníkov
Stanovisko duchovných Novohradského seniorátu
Stanovisko Predsedníctva ECAV na Slovensku

 

Tlačové oddelenie GBÚ ECAV na Slovensku | 18.5.2016

viac

Dvojčíslo EPST k sviatku Svätej Trojice

Pred Nedeľou Svätej Trojice vyšlo dvojčíslo Evanjelického posla spod Tatier. Z obsahu vyberáme:
* V homílii Martina Vargovčáka rezonuje myšlienka trojitého rozvinutia Božej lásky, ktorá poukazuje na vzácnosť človeka v Božích očiach
* Cez reflexiu Pavla Kušníra sa vrátime k nedeliam po Veľkej noci, ktoré vyzývajú: Plesajte, spievajte, modlite sa!

 

Zuzana Zimániová, redaktorka, EPST, zuzana.zimaniova@tranoscius.sk | 16.5.2016

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart