Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Voľné pracovné miesto učiteľa - EG Tisovec

Evanjelické gymnázium v Tisovci hľadá učiteľa pre bilingválne vyučovanie predmetov geografie, dejepisu, evanjelického a.v. náboženstva a anglického jazyka na plný úväzok s nástupom od 01.09.2019.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 21.5.2019

viac

Seniorálne stretnutie žien v Dobšinej

Dňa 19.5.2019 sa v chráme Božom v Dobšinej konalo obľúbené seniorálne podujatie venované ženám a matkám. Podujatie pre nás pripravil Vnútorimisijný výbor Gemerského seniorátu a Cirkevný zbor ECAV Dobšiná.

 

Rado Gdovin, senior GES | 20.5.2019

viac

V Štítniku bola inštalovaná zborová farárka po 79 rokoch

V sobotu, 18. mája 2019, sa v Evanjelickom chráme Božom v Štítniku konala požehnaná slávnosť inštalácie zborovej farárky Mgr. Jany Ilčiskovej. Pre cirkevný zbor Štítnik to bola vskutku veľmi radostná chvíľa, keďže posledná inštalácia zborového farára sa tu konala v roku 1940, teda pred 79 rokmi. Aj to je dôkazom Božej starostlivej ruky a prejavom toho, že viera v Trojjediného Pána Boha je ešte stále hlboko vrytá do sŕdc ľudí aj tu na Gemeri.

 

Adam Molnár, CZ ECAV Štítnik | 20.5.2019

viac

Návšteva Saint Paul Lutheran High School v Missouri

Generálny biskup ECAV Ivan Eľko odcestoval 15.5.2019 do štátu Missouri v USA. Prijal pozvanie od rev. Paula Mehla, riaditeľa Saint Paul Lutheran High School. Návšteva sa koná pri príležitosti 10 ročnej vzájomnej spolupráce, pri výmene študentov a pri príležitosti ukončenia školského roka.

 

Jana Nunvářová, tlačová tajomníčka ECAV | 19.5.2019

viac

Evanjelickí duchovní vo Zvolene

Vo zvolenskom divadle J. G. Tajovského sa 13. mája 2019 stretli slovenskí evanjelickí farári a farárky so svojimi tromi biskupmi na všeobecnej pastorálnej konferencii. Zhromaždenie začalo výborným biblickým úvodom brata seniora Mariána Kaňucha (2Kr 10). Dopoludnie bolo venované prednáške Jána Figeľa o náboženskej slobode. Popoludní sa konala moderovaná panelová diskusia na tému „Obnova ECAV – situácia a východiská“. Prítomných bolo okolo 120 evanjelických duchovných.

 

Mgr. Boris Mišina, osobný tajomník generálneho biskupa | 17.5.2019

viac

Na dištriktuálnom dni budú hľadať "Skrytý poklad"

Milí priatelia, dovoľujeme si vás v mene predsedníctva Východného dištriktu Evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku pozvať na podujatie: Dištriktuálny deň VD ECAV 2019, dňa 14. júla 2019, v športovej hale Aréna Poprad. Bohoslužobné zhromaždenie začína o 9.30 hod.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 17.5.2019

viac

Medzinárodná konferencia duchovných služieb krajín V4

V dňoch 13. a 14. mája sa uskutočnila v Myjave konferencia "Fenomén Štefánik". Pri príležitosti 100. výročia úmrtia generála M. R. Štefánika ju zorganizovalo Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR (ÚEPS) v spolupráci s Ministerstvom obrany SR.

 

Pavol Vitko | 16.5.2019

viac

Celoslovenské kolo súťaže „Duchovná pieseň 2019“

V Aule Biblickej školy v Martine sa 10. mája 2019 zišli deti a žiaci zo seniorátov a evanjelických škôl v sprievode pedagógov, rodičov a korepetítorov na šiestom ročníku súťaže Duchovná pieseň. Všetkých účastníkov privítala a súťaž otvorila biblickým slovom a modlitbou predsedníčka poroty Janka Bosáková, duchovná správkyňa Evanjelickej spojenej školy v Martine.

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 16.5.2019

viac

Strenutie farárskych rodín VD ECAV

Príďte budovať medzigeneračné mosty v rodine a v cirkevnom zbore. Pripravujeme konferenciu venovanú pastorálnej starostlivosti o duchovných a ich rodiny. 30. jún - 2. júl 2019, Hotel Sorea - Hutník II., Tatranské Matliare. Tešíme sa na stretnutie farárskych rodín s deťmi z VD ECAV.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.5.2019

viac

Kniha: Evanjelický katechizmus pre mladých

Biskupský úrad Východného dištriktu ECAV v spolupráci so švajčiarským vydavateľstvom Fontis vydáva evanjelický katechizmus pre mladých, vhodný aj na vyučovanie konfirmácie, biblických hodín, či na individuálne štúdium a vzdelávanie.

 

Mgr. Peter Mihoč, tajomník biskupa VD | 15.5.2019

viac

Informácia o zasadnutí GP ECAV na Slovensku

V piatok 10. mája 2019 v účelovom zariadení AGAPÉ vo Svätom Jure zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku. Rokovanie viedlo predsedníctvo cirkvi: generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman.

 

Predsedníctvo ECAV | 17.5.2019

viac

Presbyterstvo CZ ECAV Tisovec vypisuje SÚBEH na obsadenie miesta ZBOROVÉHO FARÁRA

Zbor patrí do Rimavského seniorátu. Bohoslužobnou rečou je slovenčina. Zbor je monolitný a má 614 členov. Náboženská výchova sa vyučuje na jednej ZŠ, zbor má potenciál pre prácu s každou vekovou skupinou. K dispozícii je štvorizbový byt s ústredným kúrením vo fare so záhradou.

 

Roman Roskoš, farár v Klenovci | 17.5.2019

viac

Organový koncert vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave

Srdečne vás pozývame na koncert žiakov Konzervatória a ZUŠ 18. mája o 18:00h vo Veľkom evanjelickom kostole v Bratislave.

 

Janko Siroma | 14.5.2019

viac

Pozvanie na Festival chrámovej piesne

Západný dištrikt ECAV na Slovensku a Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovenskua, pozývajú spevácke zbory zo Západného dištriktu na 3. ročník Festivalu chrámovej piesne. Podujatie sa uskutoční pri príležitosti 100. výročia smrti M. R. Štefánika, dňa 12. októbra 2019 v evanjelickom kostole v Trnave.

 

Mária Hroboňová, tajomníčka biskupa ZD ECAV | 14.5.2019

viac

Pozývame na kurz cirkevných hudobníkov

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku pozýva kantorov a dirigentov na štvordňový „ Kurz cirkevných hudobníkov“.

 

Výbor cirkevnej hudby a hymnológie ECAV na Slovensku | 14.5.2019

viac

Hľadáme učiteľku

Evanjelická základná škola v Bratislave hľadá učiteľa/ku ZŠ -1. stupeň s nástupom od 26.08.2019.

 

Mgr. Renáta Minarovičová, zástupkyňa EZŠ | 10.5.2019

viac

Programové tipy na RTVS

Televízny posol, Slovo, Božie domy alebo Velikáni dejín. Aj tieto relácie odporúčame do vašej pozornosti vo vysielaní RTVS.

 

Miloslav Gdovin, dramaturg RTVS | 10.5.2019

viac

Pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín

Milé sestry, milí bratia, s Božou pomocou a z Božej milosti pripravujeme májové vydanie Evanjelických Novín. Uzávierka textov je 14. mája. V prípade, že potrebujete zverejniť oznamy o podujatiach vo vašom cirkevnom zbore, senioráte, dištrikte, texty posielajte na adresu noviny@ecav.sk.

 

Eva Bachletová, šéfredaktorka Evanjelických Novín | 9.5.2019

viac

Zomrela sestra Margita Jurkovičová, rod. Vojtková

Posledná rozlúčka s vdovou po zosnulom farárovi dr. Ladislavovi Jurkovičovi, bude 13.5.2019 v Košiciach. Pozostelaje rodine vyslovujeme úprimnú sústrasť. Blahoslavení sú všetci, ktorí v Pánovi zomierajú – oni od svojich prác odpočívajú.

 

Predsedníctvo ECAV | 9.5.2019

viac

Generálne presbyterstvo v Žiline

Generálne presbyterstvo zasadalo dňa 12.4.2019 v CZ ECAV Žilina. Prítomných privítal brat gen. dozorca a predsedníctvo zboru. Ďakujeme všetkým členom CZ Žilina za milé prijatie a všetku pohostinnosť. Uznesenia zo zasadnutia nadobudli právoplatnosť 8.5.2019. Niektoré z nich dávame aj do vašej pozornosti.

 

Predsedníctvo ECAV | 9.5.2019

viac

Zvíťazili nad fašizmom

Dnes, ôsmeho mája si pripomíname Deň víťazstva nad fašizmom. Je to pripomienka ukončenia jednej z najväčších katakliziem ľudstva v dejinách.

 

Predsednísctvo ECAV | 8.5.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart