Najnovšie spravodajstvo

Najnovšie oznamy a príhovory

Február - Mesiac otvorených dverí – EBF UK ON-line

„Ja som dvere. Kto vojde cezo mňa, bude spasený. Bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu.“ (J 10,9).

 

Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. Prodekan pre vedeckú činnosť, zahraničné styky a rozvoj fakulty EBF UK Bratislava | 18.1.2019

viac

Preplnený chrám úprimne ďakujúcich ľudí v Nitre

„Tak teda po ovocí poznáte ich.“ (Mt, 7,20). Áno. Dokonale, do hĺbky, neklamlivo spoznať ovocie odrôd stromov, úrody jednotlivých plodín a parciel či prínos služby človeka – na to treba čas. Takmer 20 rokov v živote človeka je čas postačujúci. A takúto dobu slúžil v Nitre Božím Slovom, krásnym spevom, úprimným ľudským zdieľaním sa, často i pohladením seniorov a vždy motivujúcim povzbudením Ivan Eľko.

 

Ján Huba, dozorca CZ Nitra | 18.1.2019

viac

Do schránok v Príbovciach aj tento rok obecný kalendár, predstavuje významného rodáka obce

Už niekoľko rokov po sebe vydáva obec Príbovce svoj obecný kalendár. Tejto tradícii neostali nič dlžní ani v tomto roku, majú už v poradí svoj desiaty obecný kalendár. Kalendár, okrem štandardného rozdelenia času a užitočných informácii o štátnych sviatkoch a pamätných dňoch, je nositeľom zaujímavosti z obce. Kalendár je určený pre všetkých, ktorí za svoj domov pokladajú Príbovce a z rôznych dôvodov majú k nim blízky vzťah, pre všetkých,...

 

Ľubomír Žila  | 17.1.2019

viac

Duchovná pieseň 2019 – vyhlásenie

ECAV na Slovensku vyhlasuje v šk. roku 2018/2019 6. ročník speváckej súťaže v sólovom speve Duchovná pieseň. Na základe organizačného poriadku je táto súťaž Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR zaradená medzi predmetové súťaže. Propozície

 

Mgr. Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | 17.1.2019

viac

Kazateľnica na svojom mieste

Cirkevnému zboru ECAV Budikovany sa konečne podarilo ukončiť reštaurovanie drevenej kazateľnice v Hostišovciach. Celý proces reštaurovania trval päť rokov. Začali sme v roku 2014 reštaurátorským výskumom s návrhom na reštaurovanie. Od roku 2015 bola kazateľnica v reštaurátorskom ateliéri v Lučenci, kde prebiehala I. etapa reštaurovania. Vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky cez grantový program „Obnovme si svoj dom“ sa v roku 2018...

 

Mgr. Terézia Gabčanová, námestná farárka - CZ Budikovany | 17.1.2019

viac

Vianočná radosť pre ilocké deti

Deti z Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku, boli už tretíkrát zapojené do projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. Vianočné balíčky im opäť sprostredkovala Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku, ktoré im tento rok dodala Diakonie Českobratrské církve evangelické v Prahe. S radosťou sme tak 16. decembra 2018 prijali delegáciu Evanjelickej diakonie, a to Szilviu Buzalovú a Janu Gasperovú. Touto cestou sa chceme obzvlášť poďakovať najmä...

 

Ev. far. Dušan a Boženka Sajákovci | 16.1.2019

viac

Vianočné darčeky pre slovenské deti v Rumunsku

Nedávno sme znova svätili Vianoce. Na Vianoce Pán Boh daroval svetu ten najväčší dar, svojho Syna, v ktorom ponúka až dodnes všetkým ľuďom, bez rozdielu, spasenie a večný život, s jedinou podmienkou: že budú v Neho veriť, že On bude ich Pánom: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3,16). Preto sú až dodnes vianočné darčeky našim pokusom o vyjadrenie lásky našim blízkym. Lásky, ktorú všetci tak veľmi potrebujeme.

 

Juraj Dušan Vanko, zborový farár v cirkevnom zbore Butín | 16.1.2019

viac

Pomoc, ktorá spája

Jednou z najvernejších organizácií, ktoré aj tri roky po smrti Antona Srholca napĺňajú jeho odkaz, je Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku na čele s Janou Gasperovou a Szilivou Buzalovou. Obe tieto krehké ženy si vzali k srdcu slová, ktoré pán farár Srholec povedal pred smrťou: "nenoste mi kvety a nestavajte pomníky, ale pokračujte v začatom diele boja za slobodu a pomáhajte najchudobnejším z chudobných, ľuďom bez domova". Pomoc Evanjelickej diakonie má pre nás...

 

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., sociálny pracovník a riaditeľ RESOTY | 16.1.2019

viac

Kostol v Dolnej Strehovej je opäť krajší

Kostol v Dolnej Strehovej patrí medzi naše najstaršie národné kultúrne pamiatky, na ktoré môžeme byť právom hrdí. Posvätený bol už v 17. storočí, konkrétne 1. novembra 1654. Neďaleko kostola si naši predkovia postavili aj zvonicu. Zaujímavosťou je, že kedysi slúžil zároveň ako akási pevnosť. Dodnes stojí pri hlavnom vstupe stará strieľňa. Oltár je jedným z najstarších zachovaných oltárov v Novohrade a cirkevnému zboru ho darovala Mária Rimajová. Je...

 

Dana Pavlovkinová | 16.1.2019

viac

Štipendiá z GAW na rok 2019-2020

Gustav-Adolf-Werk ponúka štipendijné pobyty pre partnerské cirkvi na štúdium v roku 2019/2020 v období od 1. 9. 2019 do 31. 7. 2020.

 

Mgr. Daniela Veselá, skoly(at)ecav.sk | 10.1.2019

viac

Novoročné prijatie predstaviteľov cirkví u prezidenta

Dňa 16. 1. 2019 prijal Andrej Kiska, prezident SR predstaviteľov cirkví a náboženských spoločností už po piatykrát počas svojho pôsobenia, na novoročnom stretnutí v prezidentskom paláci. Za Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa ho zúčastnili najvyšší predstavitelia ECAV na Slovensku, a to generálny biskup Ivan Eľko a generálny dozorca Ján Brozman, dištriktuálni biskupi Slavomír Sabol a Ján Hroboň, ako aj emeritný biskup Miloš Klátik, predseda...

 

media(at)ecav.sk | 18.1.2019

viac

Pozvánka na 3.ples Myjavskeho senioratu

 

Mgr. Ján Sadloň, farár CZ ECAV Bukovec | 16.1.2019

viac

Nové predsedníctvo prevzalo úrad

Dňa 8. januára 2019 sa na Generálnom biskupskom úrade konalo preberanie úradu novým predsedníctvom ECAV, generálnym biskupom Ivanom Eľkom a generálnym dozorcom Jánom Brozmanom. Po štandardných administratívnych úkonoch a podpísaní preberacieho protokolu sa o 14:00 hod. konalo stretnutie so zamestnancami GBÚ. Pozvaní boli a stretnutia sa zúčastnili aj pracovníci Evanjelickej diakonie ECAV na Slovensku, Ekumenickej rady cirkví v SR a Reformaty.

Nové...

 

media(at)ecav.sk | 16.1.2019

viac

Pozvanie na Ekumenické služby Božie 20. januára 2019

V rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov sa v evanjelickom kostole v Dunajskej Lužnej uskutočnia ekumenické Služby Božie v nedeľu, dňa 20. januára 2019 o 10.00 h. Zúčastnia sa ich najvyšší predstavitelia ekumény, ako aj novozvolené predsedníctvo ECAV. Témou týchto Služieb Božích je na základe Deuteronómia 16, 18 – 20: "Len o spravodlivosť sa budeš usilovať."
Srdečne Vás na tieto Služby Božie pozývame. V priamom prenose ich bude...

 

media(at)ecav.sk | 15.1.2019

viac

Informácia o termíne a mieste inštalácie novozvolených predstaviteľov ECAV 2. marca 2019

V sobotu, dňa 2. marca 2019 sa uskutoční v evanjelickom kostole vo Zvolene slávnostná inštalácia novozvolených predstaviteľov cirkvi, bratov: Ivana Eľka – generálneho biskupa našej cirkvi a Jána Hroboňa – biskupa Západného dištriktu, ako aj uvedenie Jána Brozmana – generálneho dozorcu ECAV. Slávnostné Služby Božie sa budú niesť v duchu slov Žalmu 33, verš 22: "Buď Tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na Teba očakávame!"
Presný...

 

media(at)ecav.sk | 15.1.2019

viac

Generálne presbyterstvo schválilo ofery na rok 2019

Na zasadnutí generálneho presbyterstva dňa 7.12.2018 bolo prijaté uznesenie 65-5/2018, ktorým určilo celocirkevné ofery na rok 2019....

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP  | 14.1.2019

viac

ZO ZASADNUTIA GENERÁLNEHO PRESBYTERSTVA 5 – 2018

V roku 2018 sa Generálne presbyterstvo (GP) ECAV na Slovensku stretlo piatykrát 7.decembra 2018 v Prešove pod vedením zástupcu generálneho biskupa Slavomíra Sabola a generálneho dozorcu Jána Brozmana. Pred zasadnutím sa konala pobožnosť, v rámci ktorej výkladom slova Božieho poslúžil biskup Západného dištriktu Ján Hroboň.

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP  | 14.1.2019

viac

Staň sa vedúcim tábora v USA - Chicago

Evanjelická cirkev v Amerike (ELCA) ponúka mládežníkom z ECAV na Slovensku možnosť aktívne participovať na medzinárodnom tábore pre mladých v USA v termíne 22. máj – 14. august 2019. Prihláste sa do 1. 2. 2019.

 

Andrej Kuruc, tajomník pre zahraničie, foreign(at)ecav.sk | 11.1.2019

viac

OZNÁMENIE O OFERE DO FONDU MISIE 2019

Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku na zasadnutí 7. 12. 2018 uznesením č. 65-5/2018 rozhodlo na 1. NEDEĽU PO ZJAVENÍ – NEDEĽA MISIE 13. 1. 2019 vyhlásiť povinnú celocirkevnú oferu do Fondu misie.

Výnos z ofery je potrebné zaslať bezprostredne po jej realizácii na účet ECAV na účet ECAV
IBAN SK55 0200 0000 0013 6875 6257
Swift: SUBASKBX
pod variabilným symbolom 663...

 

Oľga Duchová, tajomník synody a GP | 10.1.2019

viac

Zbierka cirkevnoprávnych predpisov – čiastka 5-2018

Oznamujeme, že v rubrike Dokumenty a tlačivá je pod bodom A2. Zbierky CPP a číslom 48 zverejnená Zbierka cirkevnoprávnych predpisov, čiastka 5/2018. ...

 

Oľga Duchová, tajomníčka synody a GP, tajomnik(at)ecav.sk  | 9.1.2019

viac

ECAV na Slovensku sa dištancuje od webovej stránky volbyecav.sk

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku sa dištancuje od webovej stránky volbyecav.sk. Táto stránka je anonymná, nikto sa k nej nehlási a nelegálne používa oficiálne logo (erb) ECAV. Príspevkami, ktoré uverejňuje, zavádza a vnáša rozkol medzi evanjelickú...

 

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 4.1.2019

viac


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart