Kandidátka na voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku

Na GBÚ v Bratislave sa 10. mája 2012 konala kandidačná porada predsedníctiev všetkých seniorátov a dištriktov ECAV na Slovensku, na ktorej bola zostavená nasledujúca kandidátka pre voľby Predsedníctva ECAV na Slovensku:

Kandidačná listina pre voľbu generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD.
2. Mgr. Boris Mišina

Kandidačná listina pre voľbu generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (kandidáti sú zoradení podľa abecedy):
1. Ing. Ján Brozman
2. Doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.

Voľby sa budú konať v cirkevných zboroch v niektorom z nasledujúcich termínov podľa rozhodnutia zborového presbyterstva: 10. júna 2012, 17. júna 2012 alebo 24. júna 2012.

Milan Krivda, biskup ZD, predseda kandidačnej porady za duchovných  | 11.5.2012

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart