Informácia Predsedníctva ECAV k voľbám

Voľby generálneho dozorcu, dozorcu Východného dištriktu i generálneho biskupa po prvom kole boli počas apelačnej doby napadnuté žalobami. Výsledky, ktoré vyhlásilo generálne presbyterstvo i presbyterstvo Východného dištriktu po sčítaní hlasov, tak nenadobudli právoplatnosť.

Na dištriktuálne súdy i na generálny súd ECAV boli podané žaloby proti priebehu a výsledkom volieb. Príslušný dištriktuálny súd by mal vydať predbežné opatrenie, ktorým by zastavil druhé kolo volieb a čím skôr rozhodnúť o žalobách. Keďže príslušný súd (ktorým je Dištriktuálny súd ZD ECAV pod vedením Mgr. Jána Bunčáka) doteraz o žalobách nerozhodol, voľby v druhom kole v termínoch tak, ako ich stanovilo generálne presbyterstvo 13. 7. 2018, sa nemôžu uskutočniť.

V záujme zachovania zákonnosti preto Predsedníctvo ECAV na Slovensku podalo odvolanie proti uzneseniam generálneho presbyterstva, ktoré boli prijaté na zasadnutí generálneho presbyterstva 13. 7. 2018. Týmto odvolaním uznesenie GP o konaní druhého kola voľby generálneho biskupa nenadobudlo právoplatnosť. Vo voľbách generálneho biskupa sa nemôže pokračovať až do právoplatného rozhodnutia o žalobách proti výsledkom volieb, ako aj do rozhodnutia o odvolaní proti uzneseniam GP o voľbách generálneho predsedníctva.

O ďalšom priebehu volebného procesu bude Predsedníctvo ECAV na Slovensku cirkevné zbory informovať.

V Bratislave 30. 8. 2018

doc. MUDr. Imrich Lukáč, CSc.
generálny dozorca

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
generálny biskup

Predsedníctvo ECAV na Slovensku | 31.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart