< | 1 2 3 | >

Výsledky volieb predsedníctva ZD ECAV

Oznamujeme výsledky volieb predsedníctva ZD, ako boli odoslané do CZ ZD ECAV: voľba do funkcie biskupa ZD a dozorcu...

 

Anna Martišková, Biskupský úrad ZD ECAV | 30.4.2012

viac

Uznesenia GP k voľbám P-ECAV 2012

Generálne presbyterstvo, ktoré zasadalo 3. februára 2012, prijalo nasledujúce uznesenia týkajúce sa volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku v r. 2012. Výpis...

 

Katarína Ondrášová, tajomníčka Synody a GP, tajomnik@ecav.sk | 27.3.2012

viac

Voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV na Slovensku

Kandidačná porada predsedníctiev seniorátov Západného dištriktu ECAV na Slovensku zostavila dňa 20. februára 2012 podľa § 29, odsek 2 zákona kandidátku na voľby členov predsedníctva Západného dištriktu ECAV:

 

Predsedníctvo ZD ECAV na Slovensku | 16.3.2012

viac

Schválené pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV 2012

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 3. 2. 2012 schválilo Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva ECAV na Slovensku. Generálny biskupský úrad najneskôr 16. apríla 2012 oficiálne písomnou formou oznámi predsedníctvam všetkých cirkevných zborov rozhodnutie GP o vypísaní volieb a rozpošle im tieto Pokyny pre vykonanie volieb Predsedníctva...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 20.2.2012

viac

Uznesenie Generálneho presbyterstva 48-5-2011 zo dňa 7. 10. 2011

Pre potreby cirkevných zborov, seniorátov a dištriktov tu uvádzame úplné znenie uznesenia GP 48/5-2011 zo dňa 7. októbra 2011 týkajúce sa prípravy volieb 2012. Obdobne budeme na tejto stránke zverejňovať aj všetky ostatné informácie, ktoré prijme generálne presbyterstvo alebo iný orgán ECAV k budúcoročným voľbám....

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 12.11.2011

viac

Cirkevný zákon č. 11 - 1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách ...

Voľby predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku upravuje Cirkevný zákon č. 11/1994 o cirkevných predstaviteľoch, ich voľbách a o charakteristike niektorých funkcií v znení cirkevných zákonov 2/95, 7/96, 8/97, 4/99, 9/00, 2/01, 6/03, 4/04, 5/05, 6/08, 1/10 a 1/11 (ďalej len zákona).

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 11.11.2011

viac

Prehľadný harmonogram volieb 2012

V prílohe tu uvádzame prehľadný harmonogram volieb predstaviteľov ECAV. Upozorňujeme, že tento harmonogram je záväzný len pre voľby predsedníctva ECAV. Pre voľby predsedníctiev seniorátov a predsedníctiev dištriktov tu uvedené termíny len orientačné a príslušné presbyterstvá si ich môžu (majú) upraviť podľa vlastných...

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 10.11.2011

viac

Organizačné zabezpečenie volieb predsedníctva ECAV na Slovensku a ostatných predstaviteľov ECAV na Slovensku v roku 2012

Generálne presbyterstvo na svojom zasadnutí 7. 10. 2011 prerokovalo Organizačné zabezpečenie volieb predsedníctva Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku a ostatných predstaviteľov ECAV na Slovensku v roku 2012.

 

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ, riaditel@ecav.sk | 9.11.2011

viac

< | 1 2 3 | >


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart