ECAV reflektuje na klimatické zmeny

V dňoch 27. septembra – 1. októbra 2014 sa v cirkevnom konferenčnom centre Soli Deo Gloria v maďarskej obci Balatonszárszó na brehu najväčšieho jazera v strednej Európe uskutočnilo 10. zhromaždenie Siete európskych kresťanských environmentálnych cirkví (ECEN).

ECEN je súčasťou Konferencie európskych cirkví (CEC; http://www.ceceurope.org). Zasadnutia sa zúčastnilo viac ako 100 delegátov a hostí z 24 krajín (Obr. 1). Na pozvanie sekretára ECEN Mgr. Petra Pavloviča sa zhromaždenia zúčastnili aj Ing. Svetlana Bartoňová a Mgr. Martin Zaťko, ktorí sú členmi Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ECAV na Slovensku.

Hlavná téma zhromaždenia ECEN niesla názov „Energie a klimatické zmeny – úloha a hlas cirkví“. Konferencia sa venovala teologickým otázkam, ktoré vyvstávajú v súvise s klimatickými zmenami. Veľká miera pozornosti sa venovala oslavám tzv. času stvorenia (angl. Creation Time), ktorý sa v Európe oslavuje od 1. 9. do polovice októbra. V našich podmienkach by sme pod týmito oslavami mohli predstaviť naše poďakovanie za úrody zeme, ktoré by sme v cirkevnom zbore oslavovali celý týždeň na rôznych cirkevných vnútro misijných podujatiach. Bohatý program ponúkol zástupcom európskych cirkví priestor pre výmenu názorov na klimatické zmeny a využitie energií. Na stretnutí sa vytvorili možnosti pre budúcu spolupráca zúčastnených cirkví.

V prvý deň konferencie sa účastníci oboznámili s dejinami a reáliami hostiteľskej krajiny, Maďarska. Na príprave konferencie sa okrem ECEN-u podieľali aj viaceré cirkvi v Maďarsku (najmä Evanjelická cirkev, Reformovaná cirkev, Rímskokatolícka cirkev).

Hlavná časť programu sa začala v nedeľu. Zástupcovia cirkví sa dopoludnia zúčastnili na oslavách „Creation Time“ v rámci ekumenických služieb Božích v evanjelickom kostole v neďalekom meste Balatonboglár. V programe služieb Božích bolo zaujímavých veľmi veľa prvkov. Biblické texty, modlitby a kázeň, zamerané na oslavu i ochranu Božieho stvorenstva, vystúpenie spevokolu, ocenenie ekologických cirkevných zborov. K príležitosti významného dňa boli v kostole umiestnené kresby detí na tému príroda ako Boží dar. Z program spomeňme aj ďalšiu zaujímavosť, že veriaci na službách Božích písali na rôznofarebné lístky „stromov“ svoje predstavy o tom, ako chrániť Božie stvorenie a životné prostredie. Lístky sa napokon nalepili na predlohu v tvare stromu.

Každý deň konferencie si účastníci vypočuli zaujímavé a podnetné prednášky od európskych erudovaných prednášateľov. Prednášky dali účastníkom mnoho podnetov na diskusiu a účastníci si z nich odniesli mnohé podnety pre činnosť svojich cirkví. Obohatení programu boli tematické semináre.

Účastníci z ECAV na Slovensku sa zapojili do seminára ekologického manažmentu, kde okrem iného predstavili aj projekt Grundtvig - „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj pre malé vidiecke cirkevné zbory na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ a účasť ECAV v projekte. Seminár bol zameraný na výmenu skúseností z vlastných krajín, na budovanie spolupráce medzi cirkvami a organizáciami. Na seminári bol predstavený projekt ECEN-u, nazvaný Twinning (slov. dvojičky). Je to projekt dvojročnej spolupráce medzi cirkvami. Spolupracujú zbory, ktoré majú silný ekologický manažment s tými, ktoré sa chcú zlepšiť. Projekt zahŕňa výmenu know-how, ale často aj finančnú pomoc, aby sa mohli realizovať ekologické opatrenia vo finančne slabších zboroch.

V programe konferencie sa našiel čas na výlet do okolia jazera Balaton a prehliadku ekologickej fary evanjelickej cirkvi. Účastníci prehliadky sa dozvedeli o rekonštrukčných prácach, ktoré boli ekologicky zamerané a v súčasnosti šetria miestnemu „zelenému“ cirkevnému zboru nezanedbateľné množstvo energií. Riaditeľ farského úradu predstavil aj aktivity CZ k zníženiu spotreby energií. Účastníci nahliadli do zborových priestorov. Miestni triedia odpad do viacerých zberných nádob, na vykurovanie používajú kotol na pelety, na streche fary majú umiestnené solárne panely na predohrev vody a fotovoltaické panely. Veľmi zaujímavé bolo vidieť, že zbor zverejnil úspory energií a úspory emisií CO2 po realizácii inštalácie obnoviteľných zdrojov energie (solárny a fotovoltaický systém) na oplotení fary.

V záverečný deň účastníci zhodnotili 10. zhromaždenie Siete európskych kresťanských environmentálnych cirkví (ECEN). Členovia zhromaždenia si osvojili spoločnú výzvu pre európske kresťanské cirkvi. Účastníci konferencie prijali aj znenie listu pre EÚ, ktorým apelujú na EÚ, aby znižovala produkciu emisií CO2, podporovala snahy o úspory energií a uvádzala do praxe obnoviteľné zdroje. Zároveň podporujú EÚ, aby bola aktívna v OSN pri jednaniach o klimatických zmenách v súvislosti s prípravami na budúcoročnú konferenciu OSN o klimatických zmenách v Paríži (30. 11. - 11. 12. 2015).

Pre zúčastnené cirkvi a organizácie bola inšpirujúca výzva brata biskupa Jamesa Jonesa z Anglikánskej cirkvi, ktorý zdôraznil viaceré teologické a biblické zásady energetickej spotreby. Vyslovil podnety pre vzťah človeka s Božím stvorením a úlohami kresťanskej etiky v tejto oblasti. Účastníci zhromaždenia z Výboru na ochranu Božieho stvorenstva ďakujú organizácií ECEN za láskavé pozvanie. Veríme, že aj ECAV na Slovensku patrí medzi vyspelé cirkvi, ktoré k ochrane Božieho stvorenstva zaujímajú kresťanské stanovisko k aktuálnej situácií vo svete a bude vedieť pružne reagovať moderným a šetrným prístupom k vyhliadkam do budúcnosti. Na záver prosíme nášho Trojjediného Pána Boha, aby priniesol svetu nádej na obnovu tváre zeme. Nech Jeho stvorenie je i naďalej krásne a pre človeka dobré.

Martin Zaťko, zborový farár CZ Švábovce, svabovce@ecav.sk  | 9.12.2014

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart