Detský tábor 2017 v Leviciach

Týždenný pobyt v Evanjelickom zborovom centre v Leviciach od 10. 7. do 14. 7. 2017 sa pre 33 detí vo veku 6 až 12 rokov stal miestom, na ktoré sa každé ráno veľmi tešili, ako nám prezradili ich rodičia.

„Mami, ja by som tu chcel ostať ešte týždeň!“ - Takéto a im podobné výroky boli z úst našich evanjelických detí 14. 7. 2017 po rozchode domov z denného detského tábora veľmi časté.

Ako vyzeral jeden deň tohto biblického tábora? Dopoludňajší čas sme venovali ranným stíšeniam, poznávacím hrám ako aj hlavnej téme, ktorú nám každý deň prednášala iná vedúca tábora. Hoci boli prázdniny, predsa sme naše deti po téme otestovali krátkym kvízom, pričom deti boli rozdelené do piatich družstiev a za správne odpovede dostávali body. Po chutnom obede nasledovala siesta pri pozeraní filmu Meč v kameni a Ester. Svoju športovú zdatnosť a vedomostné schopnosti jednotlivé družstvá mohli opäť preukázať v takzvaných veľkých hrách počas popoludnia. Ďalšou aktivitou boli tvorivé dielne, kde si deti zhotovovali hradné opevnenia, kráľovské koruny, náramky, tamburíny pre kráľove tanečnice a maľovali obrazy. Na záver každého dňa bolo krátke vyhodnotenie družstiev, v ktorom sa dozvedeli, koľko bodov získali v jednotlivých aktivitách. Výnimočným dňom sa stal štvrtok, keď po návšteve zariadenia s interaktívnymi hrami ATLANTIS-u na deti čakala kráľovská hostina, a zároveň možnosť spať v zborovom centre. Viaceré deti sa tejto šance chopili a neoľutovali.

Posledný deň sme ukončili akadémiou v chráme Božom, v ktorej deti informovali rodičov o priebehu tohto tábora, zaspievali pesničky a organizátorka Andrejka Čimborová poďakovala vedúcim tábora, vedúcim družstiev a pani kuchárkam, bez ktorých by desiata, obed a olovrant neboli možné.

Detské srdiečka naplnené radosťou, pokojom, láskou a Božím požehnaním sa stali bezpečným duchovným štartom na letné prázdniny. I tento denný tábor bol pre nás všetkých priestorom vzájomného spoznávania sa, spriatelenia a priblíženia Božieho posolstva Kristovej lásky a jej nevyhnutnosti pre našu každodennosť, a to hlavne pre naše detské ratolesti.

Katarína Riecka, CZ ECAV Levice | 10.8.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart