Stretnutia spevokolov v ŠZS

V novembri sa v Šarišsko-zemplínskom senioráte stretávajú spevokoly, aby spoločne ukončili cirkevný rok a spevom vyjadrili vďaku za všetko Božie riadenie a požehnanie, ktoré od Neho vo viere prijímame.

V Ev. a. v. chráme Božom v Prešove sa 6. novembra 2016 stretli spevokoly zo šarišskej časti seniorátu, a to konkrétne spevokoly z cirkevných zborov Chmeľov - Chmeľovský zvon, Giraltovce, Chmeľovec, Bardejov - Evanjelický miešaný spevácky zbor Zachariáša Zarewutia, Marhaň a domáci prešovský spevokol Sion. Slovom Božím sa prihovoril domáci brat farár Ján Bakalár.

O dva týždne neskôr, teda 20. novembra 2016, sa otvorili brány kostola vo Vyšnom Žipove, kde sa konalo stretnutie spevokolov zo zemplínskej časti seniorátu. Tu vystúpili spevokoly z týchto cirkevných zborov: Vyšný Žipov, Kladzany, Merník, Vranov nad Topľou, Soľ, Michalovce a Hanušovce nad Topľou. Stretnutie svojím vystúpením obohatil aj reformovaný spevácky zbor z Vajkoviec. Slovom Božím sa prihovoril domáci brat farár Stanislav Haluška.

Obidve stretnutia zorganizovala a sprievodným slovom sprevádzala Zuzana Kubačková, seniorátna koordinátorka pre cirkevnú hudbu, ktorá v mene seniorátu každému spevokolu odovzdala na pamiatku pamätný list. Na stretnutiach sa prihovorili, pomodlili a udelili požehnanie senior Ján Velebír a konseniori Martin Chalupka a Ľuboš Kubačka.

Prežili sme vzácne chvíle, keď sme sa mohli stíšiť pred naším Hospodinom a počas počúvania krásnych melódií a hodnotných slov piesní rozmýšľať nad tým, ako Boh zasahuje do našich životov. Aj úprimná pieseň je spôsob, ako Mu vyjadriť vďaku za všetko požehnanie a milosť, s akou sa k nám vo svojej dobrote skláňa.

Poďakovanie patrí obom hosťujúcim domácim cirkevným zborom za pohostenie.

„Chváliť budem Hospodina, dokiaľ žijem, a spievať budem svojmu Bohu, dokiaľ tu budem.“ (Ž 146, 2)

Zuzana Kubačková, zborová kaplánka, CZ ECAV Soľ | 14.12.2016

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart