Prezentácia knihy o slovenských evanjelikoch v Srbsku v Bratislave

V nedeľu večer 13. mája 2018 sa vo Veľkom ev. a. v. kostole v Bratislave uskutočnila slávnostná promócia knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch editorky Svetlany Vojnićovej Feldyovej, evanjelickej farárky v Soľanoch.

Na prezentácii sa zúčastnil veľvyslanec Srbskej republiky na Slovensku pán prof. Dr. Momčilo Babić a svojou prítomnosťou zveľadili a duchovne obohatili túto slávnostnú knižnú prezentáciu odborníci z radov akademickej obce, ako aj široká verejnosť.

Na začiatku prezentácie sa prihovoril poddozorca CZ Bratislava Staré Mesto Ing. Michal Šebesta. V úvodnej časti o vzniku knihy hovorila jej zostavovateľka Mgr. Svetlana Vojnićová Feldyová. O knihe a o fenoméne Slovákov vo Vojvodine sa odborne zmienili PhDr. Mojmír Benža a prof. PhDr. Jaroslav Čukan, PhD.

Ďalší program slávnostnej promócie spočíval hlavne v čítaní vybraných textov z knihy a predstavovaní cirkevných zborov bývalými členmi cirkevných zborov vo Vojvodine, ktorí v súčasnosti pôsobia na Slovensku. Stať o cirkevnom zbore v Petrovci ako prvá prečítala Ing. Katarína Melichová, PhD. O hložianskom zbore čítala PharmDr. Ľudmila Turčanová, MPH, za ňou kulpínsky cirkevný zbor predstavil študent architektúry Igor Červený. Časť o kysáčskom cirkevnom zbore prečítal budúci evanjelický farár Miroslav Ponjičan a silbašský cirkevný zbor predstavila Mgr. art. Milina Sklabinská, PhD. Ku koncu programu zazneli slová Mgr. Igora Feldyho, farára cirkevného zboru v Starej Pazove a manžela zostavovateľky, ktorý nielenže predstavil svoj cirkevný zbor, ale predniesol aj záverečné duchovné slovo.

Svojím speváckym talentom program hudobne obohatil vybranými piesňami z Evanjelického spevníka Marek Andrej Kaňa v sprievode bratislavského organistu Stanislava Tichého. V ich podaní odzneli piesne Bože, Otče, láska večná, Bože môj, pod tvojím nebom stojím a hymnická pieseň Kto za pravdu horí.

Na záver sa prítomným a hosťom poďakovala moderátorka programu Mgr. Anna Medveďová. Slávnostnú prezentáciu knihy Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch ukončila slovami: „Prišli sme z rozličných kútov Vojvodiny, ale všetkých nás spája naša cirkev. Cirkev bez ľudí prestáva byť cirkvou, rovnako ako človek svoje naplnenie nachádza práve v cirkvi.“

„My všetci sme cirkev“ – to sú slová, ktorými bolo ukončené slávnostné predstavovanie vzácnej knihy. Tento odkaz nám všetkým adresuje scenárista a režisér krásneho a dojímavého programu doc. PhDr. Michal Babiak, PhD.

Fotografie: Edita Škodová

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media@ecav.sk | 16.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart