Zasadal Riadiaci výbor ERC v SR

Prvé zasadnutie RV ERC v SR v tomto roku sa uskutočnilo 9. januára 2017. Po úvodnej pobožnosti v modlitebni GBÚ privítal členov RV predseda ERC a generálny biskup ECAV Miloš Klátik a zaprial im veľa zdravia, šťastia, úspechov a Božieho požehnania v novom roku.

RV ERC sa na svojom januárovom zasadnutí okrem ďalších bodov programu venoval ekumenickým službám Božím, ktoré sa uskutočnia 15. januára 2017 o 10.00 hod. v Rímskokatolíckej vojenskej katedrále sv. Sebastiána v Bratislave-Krasňanoch. Účasť na ESB potvrdili najvyšší predstavitelia hosťujúcej cirkvi, ako aj zástupcovia členských cirkví združených v ERC v SR. Okrem cirkevných predstaviteľov sú na ekumenické služby pozvaní aj zástupcovia ústredných orgánov štátnej a komunálnej správy.

Na záver predseda ERC v SR Miloš Klátik poďakoval všetkým prítomným za účasť a poprosil superintendenta Evanjelickej cirkvi metodistickej Pavla Procházku, aby modlitbou ukončil prvé tohtoročné zasadnutie RV ERC.

Ladislav Krpala, generálny tajomník ERC v SR | 12.1.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart