Pripravuje sa Rok kresťanskej kultúry 2020

Generálny biskup Miloš Klátik prijal na Generálnom biskupskom úrade ECAV na Slovensku v Bratislave vojenského ordinára − biskupa Františka Rábeka v súvislosti s pripravovaným Rokom kresťanskej kultúry 2020.

Biskup Rábek informoval generálneho biskupa o iniciatíve Rady pre kultúru KBS už po tretí raz zorganizovať Rok kresťanskej kultúry, ktorý by mal byť vyhlásený v roku 2020. „Viera sa istým spôsobom verifikuje v kultúre a cez kultúru sa dostáva i do vedomia ľudí,“ povedal biskup Rábek. Zdôraznil, že nejde len o zviditeľnenie kresťanskej kultúry, ale predovšetkým ide o prezentovanie a šírenie kresťanskej kultúry života. Programovým heslom Roka kresťanskej kultúry 2020 by mali byť slová z Evanjelia podľa Jána 13, 35: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“

Iniciatívu budú na jeseň tohto roku prezentovať na Ministerstve kultúry SR so žiadosťou zaradiť toto podujatie do štátneho rozpočtu na roky 2019 a 2020. Je potrebné už v predstihu premyslieť konkrétne projekty a finančné požiadavky k nim, aby potom bolo možné pružne reagovať na vyhlásenie Roka kresťanskej kultúry Ministerstvom kultúry SR. Potrebné je aj osloviť tvorcov kultúry, aby zásadu kresťanskej lásky, vychádzajúcu aj z J 13, 35, reflektovali v súčasnom živote. Do Roku kresťanskej kultúry by sa mali zapojiť nielen všetky kresťanské cirkvi, ale i vyššie územné celky, samosprávy a jednotlivci.

Brat generálny biskup povedal, že považuje toto podujatie za zmysluplné a naša cirkev by sa do neho opäť mohla zapojiť. Prisľúbil, že ho prerokujú aj na zasadnutí Riadiaceho výboru Ekumenickej rady cirkví v SR.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 8.8.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart