Predseda ERC na návšteve HZS a PZ v Prešove

V rámci spoznávania práce duchovných EPS v ozbrojených zboroch vykonali 27. 9. 2017 návštevu Horskej záchrannej služby (HZS) a Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove generálny biskup ECAV na Slovensku a predseda Ekumenickej rady cirkví v SR doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD. a generálny duchovný OS a OZ SR plk. ThDr. Marian Bodolló.

Na miestach, kde pôsobia duchovní ekumenickej pastoračnej služby (EPS) mjr. Mgr. Matúš Vongrej, evanjelický farár a kpt. Mgr. Stanislav Depta, kazateľ Bratskej jednoty baptistov, ich sprevádzali riaditeľ Úradu EPS MV SR pplk. Mgr. Milan Petrula a riaditeľ Úradu EPS GR ZVJS mjr. Mgr. Ján Šefčík.

Počas návštevy HZS oboznámil týchto predstaviteľov cirkevných inštitúcií s históriou horskej záchrany na území Slovenska riaditeľ plk. Ing. Jozef Janiga. Zároveň im predostrel systém práce horských záchranárov, ako aj niektoré problematické aspekty práce. Generálny biskup vyjadril uznanie všetkým, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy, neraz ohrozujúc vlastné zdravie alebo dokonca život. Na Riaditeľstve HZS si prezrel aj operačné stredisko, ktoré slúži na prijímanie tiesňových hovorov, ako aj vysielanie záchranárov na akciu. V histórii fungovania HZS išlo o prvú návštevu biskupa Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku na Riaditeľstve HZS.

HZS každoročne dohliada na bezpečný priebeh podujatia Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR (UEPS MV SR), ktoré pod názvom Celoslovenský policajný a hasičský výstup organizujú duchovní EPS. V tento rok sa konal už jeho 9. ročník. Riaditeľ UEPS MV SR veľmi oceňuje spoluprácu s HZS, nakoľko záchranári sú nápomocní aj pri iných aktivitách UEPS MV SR, ako sú letné tábory pre deti či pietne spomienky na obete hôr. UEPS MV SR pripravuje aj cestovateľské semináre s cieľom nadväzovania kontaktov v zahraničí a vyslovil v prítomnosti vrcholného predstaviteľa ECAV na Slovensku, ako aj Ústredia EPS srdečné poďakovanie za prístup riaditeľa HZS a ochotu byť nápomocným pri aktivitách, ktoré konajú duchovní úradu EPS MV SR.

Po obhliadke Riaditeľstva HZS v Hornom Smokovci nasledovalo stretnutie týchto cirkevných autorít s riaditeľom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove plk. Mgr. Dušanom Sabolom. V priateľskom ovzduší sa generálny biskup dozvedel o činnosti Krajského dopravného inšpektorátu, potom nasledovalo uvedenie do problematiky a charakteristiky činnosti polície v Prešovskom kraji, kde pôsobí duchovný úradu EPS MV SR mjr. Matúš Vongrej. Generálny biskup ocenil vytvorenie dostatočného priestoru na úspešnú službu policajného duchovného zo strany vedenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru. Z rozhovorov o štruktúre krajského riaditeľstva a systéme činnosti Polície vyplynulo, že policajný duchovný sa podieľa nielen na policajných preventívnych projektoch či pietnych spomienkach, ale aj vo veľkej miere pomáha pri vyrozumievaní pozostalých pri dopravných nehodách či iných tragédiách, čo patrí k jednej z neľahkých úloh, ktoré sú spojené s pôsobením duchovných v rámci MV SR.

Riaditeľ Krajského riaditeľstva policajného zboru v Prešove vyslovil vďaku za obohacujúcu návštevu a generálnemu biskupovi Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku odovzdal pamätnú medailu pri príležitosti celoslovenského dňa Polície, ktorý sa konal 14. 9. 2017 v Prešove.

Po pracovnom obede, kde cirkevní a štátni predstavitelia ešte predebatovali otázky zo spoločenského, kultúrneho a duchovného života v PZ, nasledovala vizitačná návšteva generálneho biskupa a generálneho duchovného v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove. V prítomnosti väzenského pastora kpt. Mgr. Stanislava Deptu a staršieho duchovného Úradu Ekumenickej pastoračnej služby v Zbore väzenskej a justičnej stráže mjr. Mgr. Jána Šefčíka ich prijal riaditeľ ústavu pplk. Mgr. Norbert Kundrák a zástupca riaditeľa ústavu pplk. PhDr. Peter Horváth. Po predstavení ústavu nasledoval rozhovor o pôsobení väzenských pastorov a ich vplyve v ústavoch zboru. Návšteva pokračovala priamo medzi obvinenými v štandardnom a zmiernenom režime. Vznikol tu priestor na osobné rozhovory s väznenými, ktorí boli prítomnosťou duchovných milo prekvapení a boli otvorení pre slová povzbudenia. Touto návštevou generálny biskup a generálny duchovný ukončili vizitáciu duchovných Ústredia EPS v Prešove.

Foto: ustreps

Milan Petrula, Ján Šefčík, www.sk | 10.10.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart