Zo Všeobecnej pastorálnej konferencie ECAV 2018 vo Zvolene

Všeobecná pastorálna konferencia ECAV na Slovensku sa ako každý rok konala v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene. V pondelok 14. mája 2018 sa na nej zišlo asi 120 duchovných z celého Slovenska.

Konferenciu duchovných otvoril generálny biskup Miloš Klátik. Nasledovala pobožnosť, ktorú mala zborová farárka Elena Ružeková z Dunajskej Lužnej. Zamýšľala sa nad textami z J 14, 6 a F 3, 20 – 21. V závere sa obrátila na prítomných slovami:
„Milovaní v Pánovi! Vysielam prosbu k nebesám, aby sme sa v našej drahej cirkvi spoločne milovali podľa napomenutia Kristovho, vzájomne si odpúšťali podľa Jeho príkladu a neprispôsobovali sa tomuto svetu, ale aby sme boli dobrým príkladom pre ozajstný život s Kristom a v Kristovi. Potom slová apoštola Pavla padnú do úrodnej pôdy nášho srdca a iste prídeme do nebeskej otčiny pre zásluhy nášho Spasiteľa, ktorého očakávame.“
V jej modlitbe zaznela prosba: „Prosíme, odpusť nám, v čom sme sa ako biedni ľudia pomýlili. Vieme, Pane Kriste náš, že bez Teba by sme nepoznali cestu k Tvojmu i nášmu Otcovi. Nauč nás žiť v cirkvi v Tvojej pravde a prijmi veľkú vďaku za život, ktorý patrí k najcennejším darom od Teba. Nauč nás prehodnocovať náš život, aby sme večný získali a nebeskú domovinu zo zreteľa nestratili.“

Štát a cirkev

S prednáškou na tému „Štát a cirkev“ vystúpil prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., predseda Generálneho súdu ECAV na Slovensku, člen Právneho výboru ECAV na Slovensku. V rozsiahlej, fundovanej prednáške osvetlil princíp tvorby právneho systému, vzťah Ústavy SR a Ústavy ECAV na Slovensku a vzťah štátnych a cirkevných zákonov, ako aj medzinárodné úpravy vzťahu štátu a cirkvi, aplikáciu európskych a ústavných princípov v ECAV, ako aj úlohy Európskeho súdu pre ľudské práva.
V ďalšej časti prednášky prof. Svák priblížil prácu Generálneho súdu ECAV na Slovensku a predstavil stanoviská, ktoré GS zaujíma: disciplinárne, procesné, definičné, volebné, funkcionárske, hospodárske, inštitucionálno-organizačné, napr. kompetencie synody, odvolacie konania, základné volebné princípy.
V diskusii, ktorá nasledovala, na otázky z pléna okrem prof. Sváka odpovedali aj člen právneho výboru Jaroslav Šuma a generálny biskup Miloš Klátik.

Generálny biskup v závere prvej časti všeobecnej pastorálnej konferencie pozval duchovných na teologickú konferenciu, ktorá sa bude konať v Nimnici septembri 2018 a tiež bude venovaná právnym otázkam.

Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch

Po spoločnom obede pódium zvolenského divadla patrilo vzácnym hosťom zo Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku. Zborová farárka Slovenského ev. a. v. cirkevného zboru v Soľanoch (Chorvátsko) Svetlana Vojnićová Feldyová našim duchovným predstavila objemnú monografiu „Slovenská evanjelická augsburského vyznania cirkev v Srbsku v slove a v obrazoch“, ktorú niekoľko rokov pripravovala na základe príspevkov od duchovných zo všetkých cirkevných zborov Slovenskej ev. a. v. cirkvi v Srbsku. Dozvedeli sme sa, že kniha, obsahujúca množstvo informácií o slovenských evanjelikoch vo Vojvodine, pod jej vedením vznikala v Starej Pazove, kde žije so svojím manželom Igorom Feldym a dochádza do svojho zboru v Soľanoch.
V rámci prezentácie knihy sa prihovoril aj brat farár Igor Feldy, zborový farár v Starej Pazove a archivár Ústredného archívu SEAVC v Srbsku v Starej Pazove, ako aj ďalšia archivárka z Ústredného archívu SEAVC publicistka Katarína Verešová, synodálny presbyter Ján Krupinský, zborový dozorca Michal Gíreg a členka Oltárneho krúžku žien v Starej Pazove Anna Krupinská, u ktorej sa kniha dala i zakúpiť.
V záverečnom príhovore brata farára Feldyho zaznela výzva a želanie, aby sa v ešte širšej miere, ako je to v súčasnosti, rozvíjali partnerské styky medzi cirkevnými zbormi zo Slovenska a našimi rodákmi v srbskej Vojvodine.

Na záver všeobecnej pastorálnej konferencie sa pomodlil brat senior hostiteľského Zvolenského seniorátu Ján Čáby a brat generálny biskup Miloš Klátik udelil Áronovské požehnanie.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 17.5.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart