Z posledného zasadnutia generálneho presbyterstva

Po prvýkrát v tomto roku zasadalo Generálne presbyterstvo ECAV na Slovensku (GP) 6. februára 2009 vo Zvolene. Po úvodnej pobožnosti, ktorú vykonal brat dištriktuálny biskup ZD ECAV na Slovensku Milan Krivda, začala sa pracovná časť rokovania GP. Pre cirkevné zbory iste najzaujímavejším bodom rokovania bolo schválenie zahraničnej pomoci.

Pracovná časť rokovania GP sa začala schválením zápisnice z minulého GP z 5. decembra 2008 a diskusiou k správe o aktivitách Predsedníctva ECAV za obdobie december 2008 – január 2009. Pravidelným bodom rokovania najvyššieho grémia ECAV medzi synodami je aj správa o plnení uznesení GP z posledného zasadnutia, ktorú tentoraz doplnila sumárna ročná správa o kontrole plnenia uznesení GP. Vyhodnotené bolo plnenie všetkých uznesení od začiatku volebného obdobia súčasného predsedníctva. K aktuálnym úlohám vyplývajúcim z doterajších uznesení sa bude GP aj naďalej vracať.
S ohľadom na finančné problémy bolo pre cirkevné zbory iste najzaujímavejším bodom rokovania schválenie zahraničnej pomoci. GP schválilo podmienečné zaradenie projektov CZ Komárno a CZ Iliašovce (vo výške po 17 000 EUR pre každý CZ) do Projektkatalogu GAW 2010, ktorý je financovaný z Diasporawerk der Evangelischen Kirche in Deutschland. Podporí sa tak financovanie stavby nového kostola v Iži a rekonštrukcia zborových priestorov v Iliašovciach. Odporúčanie na zahraničnú pomoc z Evangelische Kirche in Mitteldeutschland dostali projekty CZ Žemberovce (1 328,- EUR), Baďan (6 172 EUR), Nižná Slaná (3 500 EUR) a Gemerská Poloma (4 000 EUR). Z minuloročných zdrojov Veľkopiatočnej ofery v rámci programu Hoffnung für Osteuropa, ktorý je organizovaný pri Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Württemberg, odporučilo GP spolufinancovať projekty CZ Budimír (5 000 EUR), Rožňava (7 135 EUR), Sabinov (2 000 EUR) a Piešťany (8 365 EUR). Pri posudzovaní rozdeľovania pomoci z ofery, ktorá bude v tomto roku, už GP prihliadalo na požiadavku partnerskej cirkvi na rozdelenie pomoci do tematických okruhov – 25 % na podporu projektov zameraných na investície do cirkevných budov, 25 % na podporu projektov v rámci diakonie, 25 % na podporu projektov partnerskej spolupráce medzi Evangelische Kirche Württemberg a ECAV na Slovensku a 25 % na programové aktivity cieľových skupín (mládež, ženy, boj proti násiliu a pod.). Zo skupiny projektov zameraných na opravy cirkevných budov boli na podporu odporúčané predložené projekty z CZ Dobšiná (3 135 EUR), Švedlár (2 000 EUR), Chmeľov (2 865 EUR), Trebišov (2 000 EUR), Poprad-Veľká (5 000 EUR), Jelšava (4 615 EUR). Zo skupiny projektov na podporu diakonickej práce boli odporučené na podporu projekty CZ Banská Bystrica (11 500 EUR) a Babiná (11 500 EUR). O podporu sa budú uchádzať aj CZ Nitra (13 538 EUR) a Dunajsko-nitriansky seniorát (8 962 EUR) svojimi projektmi partnerskej spolupráce našej a württembergskej evanjelickej cirkvi. Na cieľovú skupinu mládež je zameraný celocirkevný projekt podpory prípravy pedagogickej dokumentácie a učebníc náboženstva vo výške 16 597 EUR a projekt CZ Batizovce zameraný na študijno-poznávací mládežnícky pobyt vo výške 996 EUR, ktoré takisto dostali odporúčanie GP.
Generálne presbyterstvo schválilo odporúčanie Generálnej podporovne na poskytnutie pôžičky vo výške vo výške 9 958 EUR pre CZ Kuková na dokončenie multifunkčného centra a preklenovacej pôžičky pre CZ Michalovce vo výške 17 000 EUR. Na podnet Združenia evanjelických duchovných sa GP zaoberalo koordináciou podporných aktivít ECAV a ZED tým duchovným, ktorí sa dostali do hmotnej núdze V súčasnosti sa na to využívajú prostriedky Podporného cirkevného fondu ECAV a Sociálneho a penzijného fondu ZED. V tejto súvislosti GP poverilo predsedníctvo ECAV rokovať s výborom ZED a pripraviť pre najbližšiu Synodu návrh nového usporiadania týchto fondov.
V snahe odstrániť nerovnosť z minulých rokov v prístupe ECAV k jednotlivým prijímateľom pôžičiek ECAV, GP schválilo na návrh predsedníctva ECAV odpustenie tzv. koeficientu inflácie, ktorý vyplýval z niektorých zmlúv o pôžičke. Konkrétne šlo o CZ Vysoké Tatry a CZ Myjava. V ďalšom období tak budú inflačným koeficientom zaťažované len pôžičky z pôžičkového fondu Gustav-Adolf-Werk, nakoľko Generálna podporoveň, ktorá spravuje tento fond, je účtovaním tohto koeficientu viazaná podmienkami zahraničného partnera.
GP vyhovelo žiadosti CZ Spišská Nová Ves a udelilo predbežný súhlas na odpredaj budovy č. d. 62 s tým, že kúpnu zmluvu CZ predloží v zmysle platných CPP na schválenie seniorálnemu presbyterstvu Tatranského seniorátu.
Na návrh Predsedníctva ECAV generálne presbyterstvo menovalo Milana Zachera, seniorálneho dozorcu Tatranského seniorátu, za člena správnej rady účelového zariadenia Medzinárodného mládežníckeho evanjelického centra Ichthys vo Veľkom Slavkove. Generálne presbyterstvo prijalo aj uznesenia ohľadom dočerpania dovoleniek za minulý rok a nariadenia čerpania dovoleniek v roku 2009, ako to ukladá v súčasnosti platný Zákonník práce. O opatreniach budú duchovní informovaní cestou seniorských úradov ECAV. Podrobné informácie dostanú duchovní aj v súvislosti so žiadosťou riešiteľského kolektívu o informácie potrebné k spracovaniu historického atlasu ECAV na Slovensku.
Do programu rokovania GP sa dostali aj návrhy dvoch štatútov, ktoré by mali riešiť legislatívnu medzeru v správe reštituovaného majetku bývalého hospodárstva Beckovská Vieska a legislatívny rozpor v štatúte účelového zariadenia ECAV Biblickej školy Martin. Oba materiály boli pripomienkované zo strany členov GP a vrátené do legislatívneho procesu schvaľovania Právnemu výboru ECAV a spracovateľom návrhov.
GP udelilo súhlas so zavedením služieb elektronického bankovníctva VÚB na generálnom biskupskom úrade a zaoberalo sa aj žiadosťou Evanjelického a. v. cirkevného zboru v Iloku (Chorvátsko) o personálne posilnenie misie pôsobiacej v tomto slovenskom evanjelickom prostredí.
Členovia GP na záver svojho rokovania zagratulovali bratovi generálnemu dozorcovi k jeho nedávno oslávenému životnému jubileu a záverečnou modlitbou brata Radoslava Gregu ukončili svoje rokovanie.

Upozorňujeme, že tieto informácie sú zverejňované s cieľom napomôcť otvorenosti a transparentnosti v našej cirkvi. O presnom znení prijatých uznesení budú dotknuté COJ a jednotlivci informovaní úradným postupom.

Dušan Vagaský, riaditeľ GBÚ | 10.2.2009

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart