Všeobecná pastorálna konferencia 2017

V pondelok 22. mája 2017 sa v Divadle J. G. Tajovského vo Zvolene konala každoročná všeobecná pastorálna konferencia evanjelických duchovných, na ktorej bolo prítomných vyše 130 účastníkov.

Pastorálnu konferenciu otvoril úvodnou pobožnosťou brat farár Radoslav Grega, ktorého na pódiu vystriedal hlavný hosť – prof. Dr. Busi Suneel Bhanu, emeritný biskup Evanjelickej cirkvi v Indii. Jeho prednáška s názvom „Tlkot srdca Dalitov“ poslucháčom priblížila nielen teológiu evanjelikov v Indii, ale aj bežný život a duchovnú scénu v krajine, kde prevláda hinduizmus a budhizmus, kde je dominantný systém kást a kde existuje aj skupina Dalitov, ľudí, ktorí sú zo systému kást vyčlenení a predstavujú najnižšiu vrstvu indickej spoločnosti. Prof. Bhanu zdôraznil toto sociálne postavenie Dalitov práve preto, aby nám bolo jasné, prečo Dalitovia s radosťou prijímajú evanjelium o Ježišovi Kristovi, ktorý všetkých rovnako miluje a zasľubuje im spasenie a večný život bez ohľadu na kastu. Prof. Bhanu sa dotkol aj konkrétnych sociálnych problémov Dalitov a vyzval, aby sme nečakali iba na pokoj a radosť v nebi, ale snažili sa pomôcť si už tu a teraz. Pre Dalitov je každodenný život nesmierne ťažký a ponižujúci, preto by chceli svoje postavenie zmeniť; táto túžba sa premieta aj do ich viery a do ich teológie. Načrtnuté problémy poslucháčov zaujali, a tak sa i v diskusii objavili početné otázky, týkajúce sa práve možností zmeny sociálneho postavenia Dalitov či vzťahu sociálneho postavenia človeka a teológie.

Koreferát predniesol prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc., vysokoškolský pedagóg, filozof a kulturológ, ktorý sa už roky venuje okrem iného aj otázkam východných náboženstiev. Vo svojom koreferáte predstavil európsky pohľad na duchovnú situáciu v Indii a zasadil ju nielen do kontextu sociálneho, ale aj do historického. Poukázal na misie, ktoré do Indie prišli práve z Európy a sú stále súčasťou indického protestantizmu, ktorý v Indii tvorí iba malé percento, predsa však nie je zanedbateľný vzhľadom na veľkosť Indie. Z 1,21 miliardy obyvateľov Indie tvoria Dalitovia 16,6 % obyvateľstva (167 miliónov). Pritom ich cirkev je len jednou z viacerých evanjelických luteránskych cirkví, ktoré pôsobia v Indii a navzájom dobre spolupracujú.

Tretím významným hosťom bol viceprezident policajného zboru gen. JUDr. Ľubomír Ábel, ktorý prítomným odovzdal srdečný pozdrav od prezidenta policajného zboru gen. PaedDr. Tibora Gašpara, ktorý sa pôvodne mal na konferencii tiež zúčastniť, no nedovolili mu to iné pracovné povinnosti. Pán viceprezident sa vo svojom príspevku pod názvom „Cirkev a prevencia“ zameral hlavne na kriminalitu páchanú na senioroch. Predstavil program „Bezpečná jeseň života“, ktorý polícia pripravila v rámci ochrany starších obyvateľov, a poukázal na to, že aj cirkvi majú svoje nezastupiteľné miesto v prevencii pred kriminalitou.

Všeobecnú pastorálnu konferenciu pozdravili aj generálny duchovný Marian Bodolló a riaditeľ Úradu EPS MV SR Milan Petrula. Po obedňajšej prestávke brat farár Rastislav Stanček predstavil Elektronický informačný systém, pripravovaný našou cirkvou pre cirkevné zbory a ďalšie cirkevné organizačné jednotky. Tento systém by mal prepojovať všetky organizačné jednotky cirkvi, ako aj jednotlivých pracovníkov a umožňovať im vzájomnú komunikáciu, vedenie evidencie, matrík a spravovanie rôznych iných dát. Predstavil systém, aby účastníci vedeli, čo od neho môžu očakávať, no jeho implementácia do života cirkvi si bude vyžadovať ďalšie informovanie.

Všeobecnú pastorálnu konferenciu ukončil biskup Západného dištriktu Milan Krivda modlitbou a generálny biskup Miloš Klátik Áronovským požehnaním. Veríme, že aj táto konferencia bola obohatením pre všetkých, ktorí sa na nej zúčastnili, a vzdávame za ňu vďaku Pánu Bohu.

Štefan Kiss, tajomník GBÚ pre vzdelávanie a misiu, misia(at)cav.sk | 2.6.2017

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart