Teologická konferencia ECAV na Slovensku 2018 v Nimnici

Na Teologickej konferencii ECAV na Slovensku 2018 bolo v dňoch 19. – 21. septembra 2018 prítomných spolu 116 účastníkov, ktorí sa vzdelávali na tému „Právo v cirkvi a štáte“ a vytvorili požehnané bratsko-sesterské spoločenstvo.

Tohtoročná konferencia sa konala v Kúpeľoch Nimnica a niesla sa pod biblickým heslom z Mich 6, 8: „Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojím Bohom.“

Konferenciu otvoril generálny biskup doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD., ktorý privítal prednášajúcich, ako aj zúčastnených duchovných z celého Slovenska. Úvodnou pobožnosťou poslúžil Mgr. Marián Kaňuch, PhD., senior hostiteľského Turčianskeho seniorátu. Úvodnú prednášku na tému „Právo v cirkvi a štáte“ mal prof. JUDr. Ján Svák, DrSc., významný odborník na otázky štátneho i cirkevného práva, v súčasnosti pôsobiaci na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý je aj predsedom Generálneho súdu ECAV na Slovensku.

O Ústave Slovenskej republiky a jej záruke náboženskej slobody v minulosti a súčasnosti prednášal JUDr. Ivan Trimaj, jeden z tvorcov Ústavy Slovenskej republiky. Dotkol sa i prenasledovania evanjelických farárov, keď v snahe o decimáciu cirkvi bolo do roku 1968 až 38 súdne stíhaných evanjelických farárov (z 300), a to väčšina z nich v 60-ych rokoch, keď sa pozornosť po katolíckej cirkvi sústredila na evanjelickú cirkev.

S ďalšou prednáškou vystúpila JUDr. Jana Michaličková, PhD., z Oddelenia legislatívy a európskych záležitosti KBS, ktorá osvetlila tému „Riziká aplikácie medzinárodného a európskeho práva na náboženskú slobodu“. Po večeri nasledovala panelová diskusia so všetkými prednášajúcimi. Večernou pobožnosťou poslúžila Mgr. Danica Fojtíková, seniorálna kaplánka Liptovsko-oravského seniorátu. Štvrtkovú rannú pobožnosť mala Mgr. Lenka Rišiaňová, zborová farárka v CZ ECAV Púchov.

Úvodná prednáška vo štvrtok patrila Mgr. Patrikovi Daniškovi z Inštitútu pre ľudské práva a rodinnú politiku. Informoval v nej o tzv. Istanbulskom dohovore a rizikách, ktoré môžu vyplynúť po jeho prijatí Slovenskou republikou. Otázky právnej subjektivity človeka ako ústavnej hodnoty osvetlil vo svojej prednáške JUDr. Štefan Kseňák, PhD., z Katedry ústavného práva a správneho práva na Univerzite P. J. Šafárika.

Na štvrtkové popoludnie bol pre účastníkov pripravený spoločný program v spolupráci s cirkevným zborom Púchov. Po prehliadke mesta spojenej s odborným výkladom nasledovala návšteva púchovského evanjelického kostola a milé pohostenie v priestoroch cirkevného zboru. Po večeri generálny biskup Miloš Klátik zablahoželal jubilantom z radov duchovných našej cirkvi, ktorí si v tomto roku pripomínajú 30. až 65. výročie svojej ordinácie za evanjelických a. v. kňazov. Večernú pobožnosť mal Mgr. Vladimír Pavlík, námestný farár CZ Závažná Poruba, jeden z tohtoročných jubilantov.

Posledný deň konferencie otvorila ranná pobožnosť, ktorú mal kpt. Mgr. Ondrej Rišiaň, PhD., z CZ ECAV Púchov, duchovný EPS v OS a OZ SR, dekan Veliteľstva pozemných síl v Trenčíne. Nasledovala prednáška „Obsah niektorých aspektov práva na život a práva na súkromie vo svetle vyvíjajúcej sa judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva", ktorú predniesla JUDr. Marica Pirošíková, zástupkyňa Slovenskej republiky pred Európskym súdom pre ľudské práva, členka viacerých expertných výborov Rady Európy, ktoré sa zaoberajú reformami systému Dohovoru o ochrane ľudských práv.

Po záverečnom zhodnotení konferencie, ktorá umožnila oboznámiť sa s informáciami z oblasti štátu a práva a so skúsenosťami odborníkov z významných inštitúcií, a záverečnej diskusii s prednášateľmi nasledovala modlitba, ktorú mala zborová farárka Elena Ružeková z Dunajskej Lužnej. Generálny biskup Miloš Klátik ukončil teologickú konferenciu záverečným slovom a požehnaním.

Prednášky z konferencie budú uverejnené v zborníku, ktorý pripravujeme do tlače.

Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu, media(at)ecav.sk | 3.10.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart