Slávnostné služby Božie na Pamiatku reformácie 2018 v Príbovciach

Evanjelický chrám Boží v Príbovciach sa 31. októbra 2018 stal miestom konania slávnostných služieb Božích na 501. výročie pamiatky reformácie. Slávnostné služby Božie v znamení odkazu reformácie v priamom prenose vysielala RTVS - Slovenská televízia.

Evanjelici na Slovensku, ako aj v zahraničí si pripomínajú v tento deň začiatok reformácie stredovekej cirkvi, ktorej podstatou bol návrat k Božiemu slovu, náprava chýb a očistenie cirkvi. Spomínajú na udalosť, keď v posledný októbrový deň roku 1517 Dr. Martin Luther (1483 - 1546) vyvesil na dvere Zámockého chrámu v nemeckom Wittenbergu 95 výpovedí proti predávaniu odpustkov a neporiadkom vo vtedajšej cirkvi, čím sa začal proces reformácie cirkvi. Za svoje názory sa Luther dostal do nemilosti pápeža, definitívne sa rozišiel s rímskou cirkvou. Svoje učenie odmietol odvolať aj na sneme ríšskych kniežat vo Wormse v roku 1521, a tak sa ocitol v nebezpečenstve a musel sa istý čas skrývať. Jeho učenie sa však napriek všetkému šírilo. Hlavné reformačné zásady sú: Prameňom viery a pravidlom života je slovo Božie obsiahnuté v Písme svätom, ospravedlnenie hriešnika samou vierou z Božej milosti v Kristovi Ježišovi, prijímanie Večere Pánovej pod obojakým spôsobom a materinská reč na službách Božích.

Chrámové zhromaždenie v Príbovciach a vzácnych hostí– generálneho biskupa ECAV na Slovensku Miloša Klátika, seniora Turčianskeho seniorátu Mariána Kaňucha, ostatných bratov farárov a sestry farárky ECAV na Slovensku, ako aj bratov farárov z EPS v OS a OZ SR, kňazov z iných kresťanských cirkví a predstaviteľov miestnych samospráv, ako aj všetkých prítomných – privítal zborový dozorca Peter Šalát.

Po príhovore nasledoval predspev a liturgia, ktorú okrem generálneho biskupa Miloša Klátika mali aj Zuzana Szabóová (CZ Príbovce), Marek Szabó (CZ Príbovce), Belo Húska (CZ Necpaly), Milan Kubík (CZ Martin), Marián Kaňuch (CZ Žilina) a Katarína Valčová (Biblická škola v Martine), Kázňou slova Božieho poslúžil generálny biskup ECAV Miloš Klátik. Pastiersky list Zboru biskupov ECAV na Slovensku na Pamiatku reformácie 2018 prečítala poddozorkyňa CZ Zuzana Nudzajová.

Programom umelecky sprevádzala domáca kantorka CZ Lucia Dobošová a Marian Kramár. Báseň „Na pamiatku reformácie“ od Martina Rázusa predniesol Ivan Giač. Pieseň „Pane náš, mračná sa sťahujú“ zaspieval zmiešaný spevácky zbor pri CZ Príbovce pod vedením Lucie Dobošovej, husľový sprievod mal Marián Kramár, dirigovala Anna Dudová Záborská.

Generálny biskup Miloš Klátik v mene Predsedníctva ECAV udelil pamätné medaily ECAV na Slovensku pri príležitosti 500. výročia reformácie za obetavú a zanietenú prácu v Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Za aktívny podiel na jej rozvoji, presadzovaní kresťanských hodnôt a šírenie dobrého mena cirkvi v spoločnosti boli ocenení Fedor Bartko a Miloslav Gdovin, pracovníci RTVS, ktorí sa podieľali sa aj na tomto priamom prenose.

V záverečnej liturgii po Áronovskom požehnaní, ktoré chrámovému zhromaždeniu udelil generálny biskup Miloš Klátik, chrámové zhromaždenie zaspievalo hymnu Evanjelickej a. v. cirkvi „Hrad prepevný je Pán Boh náš“.

Dnešné služby Božie v Príbovciach boli výnimočné. Konali sa na v deň Pamiatky reformácie, a zároveň v posledný deň pôsobenia doc. Mgr. Miloša Klátika, PhD. vo funkcii generálneho biskupa, ktorú zastával od roku 2006. Prišiel sa do Príboviec rozlúčiť a zvestovať slovo Božie. V mene CZ Príbovce mu chceme poďakovať tak, ako povedal zborový dozorca Peter Šalát vo svojom úvodnom príhovore: „Plody Vašej práce, dôstojný pán generálny biskup, sú zreteľné rozvinuté na vinici Pánovej vďaka viere, ktorej ste sa celým svojím srdcom oddali Pánovi Ježišovi Kristovi. Vďaka vám.“

Ľubomír Žila, presbyter, CZ ECAV Príbovce | 5.11.2018

späť na kategóriu


Grafické spracovanie:Ladislav Menyhart